25 resultaten
Filteren
van 3
II. Berichten uit de plaatselijke Gemeenten

II. Berichten uit de plaatselijke Gemeenten

A. Betreffende Vacaturen. HARDERWIJK (classis Harderwijk), 30 October. Heden ontving de Kerkeraad onzer Gemeente het bericht, dat ds. P. Kruyt, predikant te Nieuwe Tonge, voor het beroep naar deze Gemeente heeft bedankt. NIEUWKOOP (classis Leiden). Het wa ...

8 november 1918
Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk
1332 woorden
Ontvangen giften

Ontvangen giften

De Secretaris der Synode heeft in dank ontvangen : voor den Evangelie-arbeid onder de Hervormde Nederlanders in Duitschland: van den Kerkeraad te Nijkerk ƒ 25.305 ; collecte te Kampen ƒ 47.84; door tusschenkomst van ds. J. Knottenbelt te 's-Gravenhage: van Mevr. van B. v. L. ...

8 november 1918
Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk
90 woorden
Art. 11 van het Reglement op de Kerkvisitatie

Art. 11 van het Reglement op de Kerkvisitatie

De Kerkelijke Besturen worden herinnerd aan het voorschrift van art. 11 van het Reglement Op de Kerkvisitatie, waarin bepaald is: Omtrent den uitslag van het verrichte tot de herstelling van ontdekte leemten en gebreken, zoo binnen den in art. 3 gestelden termijn van drie maanden, als ook nog daa ...

8 november 1918
Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk
142 woorden
I. Berichten van kerkelijke colleges

I. Berichten van kerkelijke colleges

De opening van de najaarsvergadering der Algemeene Synodale Commissie is bepaald op Dinsdag 19 November des voormiddags te 11 uren in het gebouw der Synode te 's-Gravenhage. — Door het Provinciaal Kerkbestuur van Drenthe is in zijn laatst gehouden vergadering tot lid der Commissie van voor ...

8 november 1918
Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk
218 woorden
Berichten voor het officieel orgaan

Berichten voor het officieel orgaan

Kerkeraden, consulenten en predikanten worden dringend verzocht alle zaken betreffende vacaturen en andere voor Gemeente en Kerk belangrijke aangelegenheden zoo spoedig mogelijk te melden aan den Secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, te 's-Gr ...

8 november 1918
Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk
383 woorden
ADRESSEN

ADRESSEN

Het adres van den Secretaris der Algemeene Synode (Synodale Commissie) is: Javastraat 100, 's-Gravenhage; op aangeteekende brieven gelieve men te schrijven: Hulpkantoor Balistraat; van den Quaestor-Generaal: Mr. S. J. Hogerzeil, Stadhouderslaan 21, 's-Gravenhage; ...

8 november 1918
Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk
69 woorden
Brieven uit het Zuiden 1918 (42)

Brieven uit het Zuiden 1918 (42)

Wat is er veel, dat in deze donkere en sombere dagen aller aandacht vraagt en bezig houdt. Zoo denken wij hier in 't Zuiden, en het zal in andere deelen van ons land wel evenzoo zijn. Om iets te noemen. Is het niet de vreeselijke ziekte, die onder den naam van Spaansche ziekte alom als een engel ...

8 november 1918
De Wekker
Ds. J. Wisse Czn.
755 woorden
Hoofdstuk V. Hoe zij gevestigd is in ons land (III)

Hoofdstuk V. Hoe zij gevestigd is in ons land (III)

Wat te Embden werd vastgesteld in zake onze kerkregeering, werd is 1574 te Dordrecht bevestigd. Is dat jaar werd de eerste synode op Nederlandschen bodem gehouden. Onder voorzitterschap van Ds. Casper van der Heyden werd in de maand Juni 1574 te Dordrecht de generale synode der Geref. kerken in N ...

8 november 1918
De Wekker
Doc. P.J.M. de Bruin
564 woorden
Buitenland

Buitenland

Wij ontvingen uit Amerika de acta der Synode 1918 van de Christelijke Gereformeerde kerk, aldaar gehouden van 19 tot 29 Juni te Grand Rapids.
De acta vormen een boekdeel van 200 bladzijden en bevatten belangrijke rapporten en bijlagen o.a. over het verband van zondagsschool en kerk, censuur o ...

8 november 1918
De Wekker
Doc. P.J.M. de Bruin
466 woorden
Vrieridelijk verzoek.

Vrieridelijk verzoek.

Nog een paar weken dan begint weeleen nieuwe jaargang van „De Waarheidsvriend."Er zijn maatregeien getroffen, om den Inhoud van ons blad te verrijken. Van een prachtige feuilleton zijn we verzekerd. Een boeiend verhaal van den bekenden schrijver Jan Veltman zal geregeld wekelijks worden ge ...

8 november 1918
De Waarheidsvriend
M. VAN GRIEKEN
187 woorden
van 3