34 resultaten
Filteren
van 4
STATENKEING GOUDA

STATENKEING GOUDA

De Statenkring Gouda hoopt D.V. zaterdag 11 februari a.s. haar jaarvergadering te houden in de vergaderzaal van het kerkgebouw aan de Spoorlaan te Gouda. Aanvang n.m. 2.30 uur. Alle kiesverenigingen, ressorterende onder deze Statenkring, wordt verzocht 2 afgevaardigden te zenden. Ieder ...

26 januari 1961
De Banier
78 woorden
PROVINCIALE VERENIGING UTRECHT

PROVINCIALE VERENIGING UTRECHT

Bovengenoemde vereniging zal D.V. 28 januari a.s. haar jaarvergadering houden te Utrecht in het gebouw „Vriendenkring Oudwijk", Brigittenstraat 1, aanvang te 14.30 uur precies. De kiesverenigingen wordt verzocht twee afgevaardigden te zenden. Alle leden zijn hartelijk welkom. Eventuele ...

26 januari 1961
De Banier
67 woorden
Meditatie

Meditatie

III.En terstond sprak Hij met hen en zeide tot hen: Zijt welgemoed, Ik hen het; vreest niet. Markus 6 : 50De discipelen konden het niet anders bekijken dan dat ze alles tegen hadden. Storm van binnen en van buiten. Proberen alles om aan land te komen en weer bij de Heere Jezus ...

26 januari 1961
De Banier
Ds. B. Haverkamp
844 woorden
Predikbeurten

Predikbeurten

NED. HERVORMDE KERKZONDAG 29 JANUARISt. Annaland 10 en 6 uur ds Westland; Assen 10 uur ds v. d. End, 7 uur ds Kemperman; Breukelen 10 en 7 uur dhr Jansen, Culemborg 10 en 6.30 uur dhr v. Oostende; Dirksland 6 uur (H.A.) dhr Kesting; Dordrecht (Calvijn) 10 en 5 uur dhr Edelman; ...

26 januari 1961
De Banier
1950 woorden
BUITENLANDS OVERZICHT

BUITENLANDS OVERZICHT

In het Evangelie van Lucas lezen wij van een rijk mens, wiens land wel gedragen had, en die onder meer zeide: „Ziel, gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren; neem rust, eet, drink, wees vrolijk". Met dit soort van rijke mensen, en van degenen die naar een soortgelijke rijkd ...

26 januari 1961
De Banier
1208 woorden
STATENKRING TIEL-WIJCHEN

STATENKRING TIEL-WIJCHEN

Vermelde statenkring hoopt D.V. donderdag' 2 februari a.s. de jaarvergadering te houden in de konsistorie der Ger. Gem te Waardenburg. De aanvang is bepaald op 7 uur precies. Op de agenda komt o.m. voor bestuursverkiezing en een onderwerp, in te leiden door de heer J. v. Duist te Nede ...

26 januari 1961
De Banier
116 woorden
VEEBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

VEEBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Aan de leden wordt medegedeeld, dat D.V. de vergadering van het Verband zal plaats vinden op zaterdag 4 februari a.s., n.m. 3 uur. Plaats van vergaderen kerkgebouw Ger. Gemeente Rotterdam Z. Vragen en voorstellen voor die vergadering worden gaarne ingewacht door de sekretaris, A. Vlas ...

26 januari 1961
De Banier
59 woorden
JEUGD

JEUGD

VOOR DEOOM KOOSBeste neven en nichten! Hier volgen de namen van de neven en nichten, die met het oplossen van de raadsels der opgaven 653 tot en met 656 een prijs verkrijgen: 1. Alie v. d. Berg te Echteld. 2. Reyer de Bruyn te Haastrecht. 3. Piet Jacobse te Zoutelande. 4 ...

26 januari 1961
De Banier
OOM KOOS
1246 woorden
Aankondigingen van politieke vergaderingen

Aankondigingen van politieke vergaderingen

BARENDRECHT: D.V. donderdag 2 februari a.s., n.m. 7.30 uur, in de Rechtkamer. Dorpsstraat 141, openbare vergadering. Spreker Ds. H. G. Abma, Ned. Herv. predikant te Putten. Tijdrede. BLESKENSGRAAF: D.V. dinsdag 7 februari a.s., n.m. 7.30 uur in het Herv. Centrum „Diakonia", jaarvergadering. ...

26 januari 1961
De Banier
580 woorden
REPLIEKREDE

REPLIEKREDE

Mijnheer de voorzitter! Ook ik wil gaarne dank brengen aan de minister voor zijn mededelingen. U zult echter wel begrijpen, dat ik niet geheel voldaan ben. Ik zal niet diep op al die mededelingen ingaan, maar de mededeling van de minister betreffende de wettelijke regeling van de vergoedinge ...

26 januari 1961
De Banier
263 woorden
van 4