36 resultaten
Filteren
van 4
Uit de Praktijk

Uit de Praktijk

4 Niet alle bezoeken, welke door ambtsdragers worden afgelegd, zijn evengelijk; sommige mensen zien er tegenop als de ouderlingen een bezoek zullen brengen. Ziet men op tegen de ambten van Godswege hun opgelegd, en welke zij zo getrouw mogelijk wensen te vervullen, dan is het nog zo kwaad ...

26 mei 1966
Bewaar het pand
J. v. Heteren
1018 woorden
Het Pinksterwonder van de uitstorting des Geestes op alle vlees

Het Pinksterwonder van de uitstorting des Geestes op alle vlees

De Heer’, in Israël geprezen,
doet wond’ren, Hij alleen. Wat bevat deze lofverheffing van de dichter een rijk vertroostende waarheid. Hij deed niet alleen wonderen bij de vleeswording des Woords, wat wij niet doorgronden kunnen. Doch, dit geldt niet minder van de uitstorting des ...

26 mei 1966
Bewaar het pand
v. Doorn
1302 woorden
Naar de CATECHISATIE

Naar de CATECHISATIE

4. Is God kenbaar? Ja. Godskennis is mogelijk, doordien God Zich heeft GEOPENBAARD. Het deïsme ontkent dit. Het deïsme is op wijsgerig gebied een richting, die opgekomen is in Engeland (F. Bacon). De voornaamste vertegenwoordiger is de filosoof Locke (plm. 1704). Dit deïsme b ...

26 mei 1966
Bewaar het pand
vL.
809 woorden
De Republiek van Zuid-Afrika

De Republiek van Zuid-Afrika

De geboorte van het volk van Israël was een wonder Gods. Dit bijzondere volk is geboren in de smeltkroes van de Egyptische slavernij. Trots alle verdrukking en vervolging van eeuwen, is Israël nog een volk en neemt het een plaats in onder de volkeren der wereld.De geboorte vanhet Nede ...

26 mei 1966
De Banier
2102 woorden
De Luns-ton op het Convent der A.R.P.

De Luns-ton op het Convent der A.R.P.

De hetze tegen de regering van de Republiek van Zuid-Afrika gaat onverminderd voort. Tot in antirevolutionaire kringen toe. Men behoeft maar kennis te nemen van artikelen in het dagblad „Trouw" om daarvan overtuigd te worden, voorzover men dit nog niet is.Ook het laatstgehouden conven ...

26 mei 1966
De Banier
323 woorden
Buitenlands overzicht

Buitenlands overzicht

Indonesië is momenteel ziek en ik ben met de genezing belast. Aldus sprak de voorbije week sultan Hamengku Buwono, de nieuwe minister van economische zaken, tot de protesterende studenten. Eerder had al de minister van buitenlandse zaken de betogende jongeren toegesproken. De studenten werde ...

26 mei 1966
De Banier
1230 woorden
Een woord tot de jonge kiezers

Een woord tot de jonge kiezers

Mochten de jonge kiezers van 21 en 22 jaar op 23 maart voor het eerst aan de verkiezing voor de leden van de Provinciale Staten deelnemen, op woensdag 1 juni a.s. zullen zij dit voor het eerst gaan doen voor de verkiezing van de leden der gemeenteraden.In de beide artikelen over de „G ...

26 mei 1966
De Banier
661 woorden
VOOR DE Jeugd

VOOR DE Jeugd

OOM KOOSBeste neven en nichten.Het is weer zo ver dat de oplossingen der raadsels van de opgaven 853 tot en met 856 kunnen worden ingezonden. Wie voor het eerst met het inzenden wU gaan meedoen, verzuime niet aan de voorzijde van de brief in de linkerbovenhoek het woord nieuw t ...

26 mei 1966
De Banier
212 woorden
Uit de Staten van Zuid-Holland

Uit de Staten van Zuid-Holland

3.Wij blijven dus aandringen op volledig herstel van onze zieke gulden. En nu is dit het eigenaardige geval, er zijn vele nationale en internationale geneesheren, experts, die de diagnose zeer wel hebben gesteld, de middelen weten voor de therapie, doch verder kunnen zij niet gaan, om ...

26 mei 1966
De Banier
582 woorden
PINKSTEREN

PINKSTEREN

Wachten kan lang duren. Hoeveel nachten slapen nog, vraagt het kind, dat weldra jarig is* en moeder telt de nachten vóór op haar vingers. Nog tien, nog twee nachten. Morgen is het zo ver!Zo telde men in Israël de dagen, die verstreken na het Paasfeest. Het waren er, welgeteld, vijftig. Nu ...

26 mei 1966
De Waarheidsvriend
L. K.
1624 woorden
van 4