34 resultaten
Filteren
van 4
Boekbespreking

Boekbespreking

VERHANDELING VAN ENIGE EIGENSCHAPPEN DES ZALIGMAKENDEN GELOOFS door Dr. A. Comrie, uitgave van N.V. Drukkerij „De Banier”, Utrecht. Dit werk verscheen voor het eerst in 1743. De Banier zorgde in 1930 voor een nieuwe uitgave en deze is thans herdrukt. De volledige titel is: Verhandel ...

18 augustus 1966
Bewaar het pand
B.
1026 woorden
De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

X Wij verblijden ons in de Heere, daar Hij Zijn ontfermende liefde heeft heerlijk gemaakt in de jeugdige'en nog onervaren Pelgrim. Hij is niet ondergegaan in de zielsverderfelijke leer van de heer Wettisch. Mijnheer Wereldwijs heeft zijn doel niet bereikt. Wel is de Pelgrim e ...

18 augustus 1966
Bewaar het pand
A. R. Kok
1121 woorden
Ds. Gezelle Meerburg De boefeprediker von hef land van Alfeno

Ds. Gezelle Meerburg De boefeprediker von hef land van Alfeno

Echter niet anders dan zoals God Zelf het openbaart. Dit besef van verantwoordelijkheid spreekt reeds in zijn eerste preken als jong predikant in zijn gemeente. Het is niet moeilijk dit aan te wijzen. Wie zijn catechismuspreken kent - zestig leerredenen over de Heidelbergse Catechismus, onlangs n ...

18 augustus 1966
Bewaar het pand
Ds. Slagboom
852 woorden
Voor de Jeugd

Voor de Jeugd

Beste neven en nichten.Een hartelijk welkom zij toegeroepen aan Letty Boer te Groot-Ammers, die hiermede onze nieuwe nicht is geworden. Haar naam zou al eerder vermeld zijn als zij aan de buitenzijde van haar brief maar het woord Nieuw had geschreven.Laat men hieraan denken als ...

18 augustus 1966
De Banier
516 woorden
Aankondigingen van politieke vergaderingen

Aankondigingen van politieke vergaderingen

GRAFHORST: D.V. vrijdag 9 september a.s., n.m. 7.30 uur, in het kerkgebouw van de Oud Geref-Gem., ds. E. Venema, pred. der Chr. Ger. Kerk te Zwijndrecht Tijdrede.HARMELEN: D.V. woensdag 31 augustus a.s., n.m. 7.30 uur, in zaal Gez. v. Dijk, Ds. van HaareiL Tijdrede.ROTTERDAM (B ...

18 augustus 1966
De Banier
215 woorden
Proefvertaling van de Bijbel?

Proefvertaling van de Bijbel?

Onder dif hoofd met een vraagteken schreef Ds. L. Rijksen te Rotterdam onlangs een artikel in „De Saambinder". Reeds werd de toezegging gedaan, dat dit artikel onder de aandacht der lezers van „De Banier" zou worden gebracht, wat dan bij dezen geschiedt. Het betreft wel een aangelegenheid, d ...

18 augustus 1966
De Banier
R
1063 woorden
Een veelbewogen jaar uit Neerlands historie

Een veelbewogen jaar uit Neerlands historie

2.1566De Trentse BesluitenSchrik, angst, vrees en verontwaardiging bevingen het volk bij het vernemen van het door Filips gegeven bevel, dat de besluiten van het Concilie van Trente moesten worden afgekondigd en tot staatswet verheven.Reeds vóór de afkondiging dez ...

18 augustus 1966
De Banier
2986 woorden
Buitenlands overzicht

Buitenlands overzicht

We hebben een jarige in ons midden. Als ik schrijf: we, bedoel ik wij mensen op deze hele wereld. Het is geen man en geen vrouw, geen jongen of meisje, maar wel een hij. Een stumper, waarvan we dachten en nog meer hoopten, dat hij niet oud zou worden. Zulken worden nooit oud, zeiden we om on ...

18 augustus 1966
De Banier
1837 woorden
SCHIPPERSBOEKJE

SCHIPPERSBOEKJE

Om te komen tot een nieuwe uitgave van 't schippersboekje is het nodig dat ik de gegevens ontvang van de plaatsen waar des zondags wordt geëvangeliseerd.Men geve op de naam van de plaats en de straat, waar het gebouw van samenkomst zich bevindt, hoe laat de diensten beginnen en het adres v ...

18 augustus 1966
De Waarheidsvriend
67 woorden
EEN MERKWAARDIGE VERKLARING

EEN MERKWAARDIGE VERKLARING

Onlangs hebben we in de grote dagbladen kunnen lezen dat de overgrote meerderheid van de predikanten der Ned. Hervormde gemeente te Amsterdam een verklaring heeft uitgegeven waarin er bij het Amsterdamse gemeentebestuur op aangedrongen werd een ruim beleid te gaan voeren ten aanzien van demonstra ...

18 augustus 1966
De Waarheidsvriend
Huizen (N.H.)
P. N. v. d. Ben
Red.
942 woorden
van 4