33 resultaten
Filteren
van 4
BOEKENNIEUWS

BOEKENNIEUWS

Wij zijn erg blij dat wij u een overzicht kunnen geven van wat binnenkort gaat verschijnen. Er zijn namelijk enkele werken bij waar al lang naar werd uitgezien en die 2e hands zeer schaars voorkomen. Zoals u weet kunt u bij ons intekenen op alle boeken die gaan verschijnen. Wij zenden u bi ...

29 september 1966
Bewaar het pand
401 woorden
Herinneringen

Herinneringen

2. Op het eerste volgde spoedig een tweede en meerdere bezoeken. Wij hebben ons erover verwonderd, hoe de Heere hem meer en meer schuldenaar maakte, en steeds dieper ontdekte aan zijn verloren staat, waarin wij toch allen verkeren. Naar het lichaam ging hij al meer en meer de gevolgen van ...

29 september 1966
Bewaar het pand
v.d.L.
958 woorden
Prinsjesdag

Prinsjesdag

Onder buitengewoon prachtige weersomstandigheden vond ditmaal de opening der Staten-Generaal op de derde dinsdag in september, gewoonlijk Prinsjesdag genoemd, plaats. Uit alle delen van het land waren duizenden naar Den Haag gekomen om getuige te zijn van de kleurrijke stoet, waarvan de goud ...

29 september 1966
De Banier
1013 woorden
Vragen betreffende uitkering pensioenen

Vragen betreffende uitkering pensioenen

Uit de kring der S.G.P. werden brieven ontvangen met ernstige klachten over de zeer late uitkering van pensioenbedragen, waarvoor de ambtenaren gedurende hun hele ambtelijke loopbaan hebben moeten betalen, zodat het een eis van billijkheid is, dat deze bedragen spoedig na de pensionering wor ...

29 september 1966
De Banier
299 woorden
Voor Oud en Jong

Voor Oud en Jong

3.Dr. KROMSIGT OVER OPHEF­ FING PROCESSIEVERBODIn wat voorafging wees Dr. Kromsigt er op, dat heel het beroep vanroomse zijde op de zogenaamde, .protestantse vrijheid" ten enenmale onjuist is en wel om tweeërlei redenen. In het vervolg staat hij dan bij die redenen, die zowel v ...

29 september 1966
De Banier
1005 woorden
Brief aan directie papierfabriek te Wapenveld

Brief aan directie papierfabriek te Wapenveld

Van het bestuur der Ned. Ver. tot bevordering van de zondagsrustenzondagsheiliging, gevestigd te Ede, werd een brief ontvangen, welke namens voornoemd bestuur is gezonden aan de directie van de Koninklijke Berghuizer Papierfabriek, welke te Wapenveld gevestigd is. Deze brief luidt als volgt: ...

29 september 1966
De Banier
470 woorden
Een baken in zee (2)

Een baken in zee (2)

In het vorige artikel hebben wij een poging gedaan de eigen aard van de Godskennis en het gezag van de Heilige Schrift uiteen te zetten. Daarbij hield ons het rationalisme bezig, dat aan de menselijke rede inzake de vragen in de religie een min of meer overheersende plaats geeft.Wij zagen ...

29 september 1966
De Waarheidsvriend
K. a. Z.
G. B.
1688 woorden
De Zwijndrechtse Nieuwlichters 6

De Zwijndrechtse Nieuwlichters 6

Te Zwijndrecht raakte de broederschap tot haar grootste bloei. In het jaar 1829 had de uit nog ongeveer 50 leden bestaande broederschap zich op de scheepstimmerwerf „Welgelegen" te Zwijndrecht gevestigd. Op deze werf stond een groot huis, maar door toeneming van het aantal leden moest spoedig naa ...

29 september 1966
De Saambinder
ds. C. Hegeman
834 woorden
”Hoort niet thuis in christelijk gezin”

”Hoort niet thuis in christelijk gezin”

In de Rotterdammer van 28 juli j.l. stond onder dit opschrift een artikel wat met vette letters vermeldde: LAPLANDSE KERK SCHORST AMBTSDRAGERS MET T.V.Wij nemen dit artikel in zijn geheel over en lezen:ULEABORG (Finland)*- De „laestadianen", een kleine kerk in het noorden van Finlan ...

29 september 1966
De Saambinder
ds. L. Rijksen
500 woorden
Een vreemd verschijnsel 5

Een vreemd verschijnsel 5

Het is hun uitzien om statelijk en standelijk zichzelf in God kwijt te worden, om Hem al de eer en heerlijkheid te geven.Het zijn maar enkele gedachten die ik hier neerschreef, hoe het is, en hoe het gaat.Dus mijn vrienden, wanneer er nu van dat alles wat opgenoemd en neergeschreven ...

29 september 1966
De Saambinder
ds. W.C. Lamain
1170 woorden
van 4