35 resultaten
Filteren
van 4
Leestafel

Leestafel

SELCART, door W. J. D. van Dijck. Uitgave van N.V. Uitgeverij „De Banier”, Utrecht. Dit is een verhaal uit de tijd der vervolging (1568). Het is een goed leesbaar boek, dat ons laat zien, wat de belijders der waarheid om des geloofs wille aan lijden moesten ondervinden, maar ook de ...

6 juli 1967
Bewaar het pand
B.
1375 woorden
De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong!

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong!

33 Steeds dieper wordt de Pelgrim geleid in de heerlijkheid van het Paleis Liefelijkheid tot onderhouding en onderwijzing in de gemeenschap der heiligen. Het is zo groot de liefde des Vaders, het beeld van Christus en het werk van de Heilige Geest in elkanders hart en leven te mogen ...

6 juli 1967
Bewaar het pand
A. R. Kok
1456 woorden
Nota beleid Grondwet en Kieswet

Nota beleid Grondwet en Kieswet

De vorige week diende de Regering een nota bij de Tweede Kamer in betreffende het beleid inzake Grondwet en Kieswet.Uit de inhoud zij voorlopig vermeld — het is ons voornemen er nog nader op terug te komen — dat de Regering een staatscommissie gaat instel-• len, die in twee kamers zal ...

6 juli 1967
De Banier
266 woorden
Jeugd en politiek

Jeugd en politiek

17.Het in gehoorzaamheid aan Gods Woord vasthouden aan de Bijbelse beginselen, die het fundament vormen voor ons staatsbestel, brengt wel een aantal belangrijke consequenties met zich.De christen zal alle verheerlijking van de staat, aUe staats-absolutisme, alle pogingen van de ...

6 juli 1967
De Banier
G.
K.
528 woorden
Aankondigingen van politieke vergaderingen

Aankondigingen van politieke vergaderingen

AALSMEER: D.V. vrijdag 21 juli a.s., n.m. 7.30 uur, in gebouw „Irene", Kanaalstr. 1, Ds. Catsburg van Opheusden. LEXMOND: D.V. donderdag 20 juü a.s., n.m. 7.30 uur, in het verenigingsgebouw Kortenhoevenseweg, Ds. J. H. C. Zwijnenburg van Gouderak. Tijdrede.ROTTERDAM-HORDIJKERVE ...

6 juli 1967
De Banier
83 woorden
Meditatie

Meditatie

Er ontstond een verbittering alzo dat zij van elkander gescheiden zijn.Hand. 15 : 39a.De Heilige Geest heeft geen lust in nijdigheid, maar werkt broederlijke liefde en zelfverloochening. De twisten onder Gods volk zijn een groot gevaar voor de gemeente des Heeren en stoten vele ...

6 juli 1967
De Banier
Ds. Chr. V. Dam
796 woorden
Buitenlands overzicht

Buitenlands overzicht

Zouden ze? De snelle oorlog inhetmidden-oosten, waarvan zo af en toe details in de dagbladen doorsijpelen, moet in het Kremlin toch wel een ongekende paniek teweeg gebracht hebben. Grote reislustigheid maakte zich meester van de grote leiders van het communistisch heilsland. Op machti ...

6 juli 1967
De Banier
1571 woorden
VAN DE Patijpenningmeester

VAN DE Patijpenningmeester

AAN ONZE VERZOEKEN OM DE PARTIJMIDDELEN TE VERSTER­ KEN WORDT REEDS GEHOOR GE­ GEVEN. DE KIESVERENIGING TE ASPEREN KWAM ONS NU VERRASSEN MET EENKOLLEK-TE.In de afgelopen week 20 nieuwe abonnees.In dezelfde periode f682, 25 aan giften.In de week, die achter ons ligt, kond ...

6 juli 1967
De Banier
R.
J.
898 woorden
EEIV BEWOLKTE LUCHT

EEIV BEWOLKTE LUCHT

Jakob ging zijn weg over de aarde, als een man die het leven liefhad en van die liefde, de last moest dragen. Nu is hij oud en moe geworden, lasten en lusten worden hem al gauw te zwaar; hij is bereid afscheid van het leven te nemen, om zijn hoofd - en hoe grijs werden de haren - voor goed neer t ...

6 juli 1967
De Waarheidsvriend
L. K.
1345 woorden
DE VERZOENING IN HET OUDE TESTAMENT

DE VERZOENING IN HET OUDE TESTAMENT

II. God wordt verzoend. God verzoent. De verzoening komt van Gods kant en is geen menselijke prestatie. Dat verkondigt Israels offerwetgeving, bijzonder Leviticus 17 : 11. Dat ze geen prestatie is van de mens, horen we ook bij de profeten. Ik denk aan de zgn. anti- ...

6 juli 1967
De Waarheidsvriend
R. C. C.
1210 woorden
van 4