22 resultaten
Filteren
van 3
De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

34 ’t Gaat bij Godsvrucht om het komen tot Gods zoete gunst en zalige gemeenschap in Jezus Christus. Daar kan inderdaad heel veel vertoon zijn in het godsdienstige leven, waarin de godsvrucht ontbreekt. Men kan de naam hebben, dat men geestelijk leven kent, dat men leeft met de Heer ...

20 juli 1967
Bewaar het pand
R. Kok
1254 woorden
OP DE WACHTTOREN

OP DE WACHTTOREN

Valse profetie. De duivel wordt in de Schrift genoemd, de vader der leugen. Door de leugen werd de mens in het paradijs verleid. Sindsdien is de verleiding doorgegaan tot alle mensen, en zal in het laatste der dagen zijn toespitsing vinden in de valse profetie van valse profeten, en ...

20 juli 1967
Bewaar het pand
M. Baan
1138 woorden
DE SCHAT DER KERK

DE SCHAT DER KERK

5 Wet en Evangelie 2 De volgorde wet en evangelie hebben de reformatoren gehandhaafd en verdedigd. Luther schrijft: zeg mij toch, bid ik u, wat zal hij, in de Heilige Schriften weten, die zover nog, niet gekomen is, dat hij zou weten wat de wet en het evangelie zij of, zo hij het we ...

20 juli 1967
Bewaar het pand
M.C. Tanis
1286 woorden
DE VERZOENING IN HET OUDE TESTAMENT

DE VERZOENING IN HET OUDE TESTAMENT

III. Plaatsvervanging. We willen in dit artikel stilstaan bij de plaatsvervanging. Deze is in de thelogie van de verzoening van zeer grote betekenis. Meer dan een heeft de plaatsvervanging in het bijbels beeld van het werk van Christus willen ontkennen. Christus' o ...

20 juli 1967
De Waarheidsvriend
R. C. C.
1297 woorden
HEILIG AVONDMAAL

HEILIG AVONDMAAL

V Het is ons duidelijk geworden, dat bij de viering van het H. Avondmaal niet de enkele gelovige met zijn innerlijke beroeringen en ook niet de gemeente met haar gedenken en verkondigen de voornaamste handelende personen zijn, maar God Zelf. Hij geeft ons door het ...

20 juli 1967
De Waarheidsvriend
C. V. d. W.
1407 woorden
De wedergeboorte 3

De wedergeboorte 3

Het tweede wat de Geest doet in de wedergeboorte, dat is dit, dat het hart wordt besneden. Het hart wordt besneden. Als een jongetje in Israël in het Verbond Gods werd ingelijfd (de meisjes waren in de jongens begrepen), dan werd de onreinheid van zijn lichaam weggesneden. Eén van de profeten zeg ...

20 juli 1967
De Waarheidsvriend
W. L. Tukker.
1414 woorden
AANNEMELIJKE VRAGEN !

AANNEMELIJKE VRAGEN !

Een goed begin is het 'halve werk. Hoe belangrijk is het dan dat de aanvang is orde is. Het is daarom niet af te keuren, dat er veel vragen leven inzake het ontluiken van het geloof. Niet voor niets leeft de vrees voor het verkeerd bakeren. Anderzijds is het niet gunstig wanneer de vragen alleen ...

20 juli 1967
De Waarheidsvriend
1136 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Harvey Cox, STADT OHNE GOTT, geb., 304 blz., D.M. 19, 80, Kreuz-Verlag, Stuttgart- Berlin.Een boek met een oplage van 240.000 exemplaren is wél in trek. Het is ook tot verbazing van de schrijver, die aanvankelijk lezingen hield voor studenten en intellectuele „leken".Het onderwerp i ...

20 juli 1967
De Waarheidsvriend
K. a. Z.
G. B.
U.
Bt.
1870 woorden
Het geloofsgetuigenis van de bruid aangaande de tweeërlei hoedanigheid van Gods kerk 2

Het geloofsgetuigenis van de bruid aangaande de tweeërlei hoedanigheid van Gods kerk 2

Maar wat doet de bruid dan? Zij stelt de dochters van Jeruzalem Christus voor in al Zijn schoonheid en beminnelijkheid. Zie dit in hoofdstuk 5 : 10-16. Ze zegt tot deze dochters van Jeruzalem, dat haar Liefste blank en rood is en de banier draagt boven tienduizend. Ze gaat Hem uittekenen van het ...

20 juli 1967
De Saambinder
Wijlen Ds. W. de Wit
1134 woorden
KERK EN KERKRECHT 120

KERK EN KERKRECHT 120

120 In meerdere vergaderingen zal men niet handelen, dan 't gene dat in mindere niet heeft afgehandeld kunnen worden, of dat tot de kerken der meerdere vergadering in 't gemeen behoort.Artikel 30 zegt dat er op de kerkelijke vergaderingen op kerkelijke wijze ...

20 juli 1967
De Saambinder
ds. K. de Gier
713 woorden
van 3