36 resultaten
Filteren
van 4
De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

52. De Pelgrim bindt het Getrouw op het hart niet af te gaan op het godsdienstig geredeneer van Mondchristen. Naar het Woord des Heeren moet het kostelijke van het snode onderscheiden worden, gelijk als het in zijn aard en wezen onderscheiden is. Het snode moet uitgetrokken worden, het hee ...

28 maart 1968
Bewaar het pand
R. Kok
1307 woorden
Kiesrecht voor de vrouw in de kerk?

Kiesrecht voor de vrouw in de kerk?

3. Om het ambt der gelovigen? We hebben gezien in ons laatste artikel, dat het bij het kiesrecht van de gemeent gaat om de verhouding kerkeraad-gemeente. Alle tirannie of diktatuur moet geweerd worden in het midden van de gemeente. Die verkeerde overheersing zou er licht kunn ...

28 maart 1968
Bewaar het pand
D. Slagboom
980 woorden
Naar de CATECHISATIE

Naar de CATECHISATIE

39. De drieëenheid Gods (vervolg) De personele wijze van bestaan van de Heilige Geest We hebben met elkaar besproken de onderscheiden manier of wijze van bestaan ten opzichte van de Vader en van de Zoon. Nu iets over de wijze van bestaan van de derde Pers ...

28 maart 1968
Bewaar het pand
v.L.
735 woorden
ATTENTIE S.O.S.

ATTENTIE S.O.S.

Drie letters schrijven wij boven dit artikel. De betekenis zult u mogelijk wel weten. Deze drie letters immers komen tot ons als een noodkreet: help ons! redt ons! S.O.S. is de afkorting van de Engelse woorden: „Save our souls”, wat zo veel zeggen wil als „Red onze zielen”, r ...

28 maart 1968
Bewaar het pand
677 woorden
De K. V. P. en geldgebrek

De K. V. P. en geldgebrek

De meeste partijen hebben met geldgebrek te kamden. Onlangs werd in de pers vermeld, dat het hoofdbestuur van de PvdA een aktie voert om aan geld te komen en thans blijkt de K V P hetzelfde te doen. Zij doet dit onderde leiding van oud-minister-president Prof. De Quay, die in een brief een d ...

28 maart 1968
De Banier
204 woorden
Repliekrede

Repliekrede

Bij de replieken sprak Ir. Van Dis als volgt: Mijnheer de Voorzitter! De Minister heeft opgemerkt, dat men met het verbieden van akties als die van de NVS H, zoals deze tot uitdrukking kwamen bij teach-ins te Amsterdam en Gouda en zich ook bij televisievoorstellingen voordeden, zeer v ...

28 maart 1968
De Banier
673 woorden
Partijnieuws

Partijnieuws

ALGEMENE VERGADERINGHierbij zij er nog eens aan herinnerd, dat de Algemene Vergadering der S.G.P. ditmaal in verband met de herdenking van het 50-jarig bestaan der partij D.V. zal plaats hebben op donderdag 9 mei a.s. in de grote zaal van Tivoli te Utrecht.KAARTEN EN AGENDA VOO ...

28 maart 1968
De Banier
De Partijsekretaris
866 woorden
Via oecumene naar Rome

Via oecumene naar Rome

De laatste jaren, maanden en weken hebben tal van bewijzen geleverd hoe diep het verval is op het erf der Reformatie. Priesters op kansels in hervormde en gereformeerde kerken, paters, die met predikanten optraden bij herdenking der Hervorming, kardinaal en bisschoppen op een synode der Gere ...

28 maart 1968
De Banier
729 woorden
OPEN BRIEF (1)

OPEN BRIEF (1)

Hieronder volgt in de eerste plaats het. antwoord van de generale synode op de „Open Brief" van de vierentwintig verontrusten, die zich op 31 oktober 1967 hebben gericht tot predikanten, ouderlingen, diakenen en gemeenteleden van de Nederlandse Her\'ormde Kerk.Hoewel uw schrijven niet aan ...

28 maart 1968
De Waarheidsvriend
dr. G. de Ru
ds. F. H. Landsman
K. a. Z.
G.B.
921 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

A. F. J. Küjn: APOSTOLISCHE VADERS, III, 144 blz., Bosch en Keuning, Baam, 1967. (Boeken bij de Bijbel, deel 51).Dit derde deel van de Apostoüsdhe Vaders bevat de brief van Bamabas, een geschrift, dat bij de oude christenen in hoog aanzien stond. Daarna volgen fragmenten uit het werk van P ...

28 maart 1968
De Waarheidsvriend
U.
Bt.
757 woorden
van 4