36 resultaten
Filteren
van 4
De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

53. Opnieuw vraagt Getrouw het woord om nog dieper in te gaan op de kenmerken van het leven der genade. En Mondchristen moet zo maar niet afgestoten worden. Onderscheiden moet hij onderwezen worden vanuit de Schrift, opdat het innerlijk leven der genade hem recht en dierbaar zou mogen word ...

11 april 1968
Bewaar het pand
R. Kok
1283 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Waterstromen in het dal van Edom door Ds. L. Huisman. Uitgave van Boekhandel De Waal, Middelharnis. Dit boek bevat 6 schriftoverdenkingen over 2 Köningen 3 : 16, 17 en 20. Genesis 32 : 26. Genesis 13 : 11 en 12a, 1 Korinthe 10 : 1-6. Openbaring 8 : 1 en Hooglied 5 : 2-5. Ds. Huisman ...

11 april 1968
Bewaar het pand
B.
757 woorden
Een gezegende familie

Een gezegende familie

In voorbereidingsdagen mij naar een aangenomen gewoonte verdiepende in Petrus Immens’: De godvruchtige Avondmaalganger, en ook de Voorrede van dat boek lezende, trof mij welk een gezegende familie het is geweest, waaruit deze schrijver is voortgekomen. Als in ’t voorbijgaan, zou ik ieder g ...

11 april 1968
Bewaar het pand
(v.L.)
740 woorden
Meditatie

Meditatie

En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bedien, eni..Matth. 28 : 1-8Zo noodzakelij'k het lijden en sterven van Christus was, zo noodzakelijk, ja meer nog was Zijn opstanding uit de do ...

11 april 1968
De Banier
Wijlen Ds. J. Barth
1321 woorden
Uit het Parlement

Uit het Parlement

De vorige week was voor de Kamer een bijzonder drukke week. Van dinsdag tot en met donderdag werd er van 's morgens 11 tot 's avonds laat vergaderd, donderdag zelfs tot cirka middernacht.Dit kwam doordat er geheel onverwacht een punt op de agenda was gekomen, dat tevoren niet kon word ...

11 april 1968
De Banier
706 woorden
Correspondentie-adressen

Correspondentie-adressen

Brieven op advertenties of voor het opgeven van advertenties richte men uitsluitend aan N.V. De Banier, Postbus 42 te Vianen.Alleen brieven, die voor de hoofdrcdakteur persoonlijk bestemd zijn, zende men rechtstreeks aan diens huisadres: Ir. C. N. van Dis, Frankenslag 123, Den Haag. ...

11 april 1968
De Banier
45 woorden
Buitenlands overzicht

Buitenlands overzicht

VIETNAMUitgestoken handIneens de verrassende mededeling van president Johnson, dat hij niet deelnam aan de ren om de kandidatuur voor het Witte Huis, dat hij zich ten voUe zou inzetten voor debeëindiging van de eindeloze strijd in Vietnam en dat hij besloten had de bombardement ...

11 april 1968
De Banier
951 woorden
Aankondigingen van politieke vergaderingen

Aankondigingen van politieke vergaderingen

AMERSFOORT: D.V. vrijdag 10 mei a.s., n.m. 7.30 uur, in gebouw „Filalethes", Havik 27., openbare vergadering. Spreker: Dhr. J. de Rooy uit Rijssen. Onderwerp: , , Christelijk-radikaal of radikaalchristelijk? ' Leden en belangstellenden hartelijk welkom op deze avond!AMSTELVEEN: D.V. d ...

11 april 1968
De Banier
537 woorden
Van het Reve vrijgesproken

Van het Reve vrijgesproken

Men zal zich wellicht nog herinneren, dat tegen de schrijver Van het Reve in oktober 1966 vanwege zijn als godslasterlijk aangemerkte uitdrukkingen, door hem in geschriften gebezigd, een boete werd geëist van f 100, - subs, een aantal dagen hechtenis. In november van voornoemd jaar achtte de ...

11 april 1968
De Banier
831 woorden
Handtekeningen gevraagd

Handtekeningen gevraagd

wezen omdat de desbetreffende kommissie van de Raad van Europa van oordeel was, dat een individueel belang moet wijken voor het algemeen belang. Met een tweede verzoekschrift wil de heer De Koning nu aantonen, dat hij niet alleen staat, maar dat \-elen hem in zijn verzoek steunen.Door ...

11 april 1968
De Banier
139 woorden
van 4