29 resultaten
Filteren
van 3
Kiesrecht voor de vrouw in de kerk?

Kiesrecht voor de vrouw in de kerk?

8. De ongehuwde vrouw en het kiesrecht. Tot nu toe hebben we gezien, dat de verkiezing van ambtsdragers in de kerk als een daad van regeren naar 1 Korinthe 14 : 34 en 1 Timotheus 2 : 11, 12 niet toekomt aan de vrouw. Nu kan de vraag bij iemand opkomen: is er in dit opzicht no ...

6 juni 1968
Bewaar het pand
D. Slagboom
883 woorden
Genade of gratie

Genade of gratie

Laatst namen wij een stukje over uit het blad „Standvastig” in verband met de nieuwe berijming van Ps. 45. In de zevende regel oude berijming wordt gezegd: „Gena is op Uw lippen uitgestort”, doch in de nieuwe berijming staat: „Van hem, wiens gratie ik nietwaardig ben”. Nu vraagt een lezer ...

6 juni 1968
Bewaar het pand
M. Baan
1156 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Dinsdag 28 mei j.l. was het een bijzondere dag voor de gemeente Poederoyen. Br. W. Bok en br. Ant. van Veen waren die dag 40 jaar in het ambt van ouderling en diaken. Voor hen en voor deze kleine gemeente was het zo een dag van gedenken. De Heere heeft hen gedurende deze veertig jaar wille ...

6 juni 1968
Bewaar het pand
B.
482 woorden
Meditatie

Meditatie

1.De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hachalja. En het geschiedde in de maand Kisleu in het twintigste jaar, als ik te Susan in het paleis was, zo kwam Hanani, één van mijn broederen, hijen sommige mannen uit Judo, - en ik vraagde hen naar de Joden, die ontkomen waren (die overge ...

6 juni 1968
De Banier
Ds. J. C. van Ravenswaay
987 woorden
Vragen en antwoorden betreffende de binnenvaart

Vragen en antwoorden betreffende de binnenvaart

Door de heren Van Rossum, Aantjes (A R P) en Van der Peyl (C H U) werden de volgende vragen gesteld aan de Staatssekretaris van Verkeer en Waterstaat.1. Wil de Staatssekretaris mededelen waarom de speciale O. & S.-regeling met betrekking tot de binnenvaart nog steeds niet is versc ...

6 juni 1968
De Banier
395 woorden
IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Donderdag 30 mei overleed teCulemborg op 66-jarige leeftijd onze vriend Cornells Middelkoop. Lange jaren heeft hij de S.G.P. mogen dienen in verschillende funkties.Vanaf 1957 was de heer Middelkoop lid van de Provinciale Staten van Gelderland en tevens vanaf die tijd voorzitter der Pr ...

6 juni 1968
De Banier
P.S.
166 woorden
NOTA LOON- EN WERKGELEGENHEIDSBELEID

NOTA LOON- EN WERKGELEGENHEIDSBELEID

TWEEDE KAMERRede van Ir. C. N. van DisBovengenoemde nota behelsde de volgende maatregelen: 1. In 1969 zullen alle kollektieve arbeidsovereenkomsten (ca. o.'s) met zes maanden worden verlengd.2. In het kader van de werkloosheidsbestrijding zal 150 miljoen gulden be ...

6 juni 1968
De Banier
Rede van Ir. C. N. van Dis
4488 woorden
PINKSTERWEELDE

PINKSTERWEELDE

Wij mensen van de twintigste eeuw — sterk klinkt dat en trots — kijken strak voor ons uit naar de toekomst. Soms houden we de hond boven de ogen, om haar scherper in ons gezichtsveld te krijgen; wetenschap en techniek helpen ons. Eigenlijk leven wij met het oog op die toekomst.De toekomst, ...

6 juni 1968
De Waarheidsvriend
L. K.
1601 woorden
HET AVONDMAALSFORMULIER

HET AVONDMAALSFORMULIER

Samenstelling en inhoud. Dat Jezus van het begin Zijner menswording af de toorn Gods gedragen heeft, neemt niet weg, dat, naar Zijn eigen getuigenis, verreweg het zwaarste van Zijn lijden aan het einde Zijns levens op de aarde gekomen is.Op treffende wijze h ...

6 juni 1968
De Waarheidsvriend
C. v. d. W.
1279 woorden
HEILZAME VERONTRUSTING

HEILZAME VERONTRUSTING

I. De leidinggevende theoloog onder de vierentwintig, die de Open Brief opstelden. Dr. W. Aalders, heeft dezer dagen zijn gedachten over Kerk, prediking, apostolaat en beoefening der theologie samengevat in een boekje Theologie der verontrusting, 107 blz. groot en ...

6 juni 1968
De Waarheidsvriend
C. A. Tukker.
2433 woorden
van 3