41 resultaten
Filteren
van 5
Van de redaktie

Van de redaktie

Een lezer uit S. vraagt inlichtingen over de twaalftallen van Kohlbrugge. Tot mijn spijt kan ik hem nog geen antwoord geven. Wat hij vraagt is een onderzoek waard. Daar ben ik op het ogenblik mee bezig. Ik wacht nog op gegevens. Ik hoop te zijner tijd hierop terug te kunnen komen. Ik wil o ...

24 oktober 1968
Bewaar het pand
B.
227 woorden
REDES ALGEMENE BESCHOUWINGEN RIJKSBEGROTING 1969

REDES ALGEMENE BESCHOUWINGEN RIJKSBEGROTING 1969

Kiesverenigingen, die bovengenoemde redes wensen te verspreiden, wordt verzocht zo spoedig mogelijk het gewenste aantal op te geven aan N.V. De Banier, Postbus 42 te Vianen. Spoed is nodig, opdat we weten hoe-' veel exemplaren er kunnen worden gedrukt en ook omdat het wenselijk is, dat de ve ...

24 oktober 1968
De Banier
65 woorden
KORREKTIE

KORREKTIE

Op blz. 3 van De Banier van de vorige week staat in de tweede kolom onder , , homoseksuele handelingen":met minderjarigen. Dit moet zijn met meerderj arigen. ...

24 oktober 1968
De Banier
29 woorden
POLITIEK GESPREKCENTRUM TE GOUDA

POLITIEK GESPREKCENTRUM TE GOUDA

Het Politiek Gesprekcentrum te Gouda (aangesloten bij het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen) organiseert op 30 oktober a.s. in de aula van de Chr. Kweekschool De Driestar te Gouda een openbare vergadering met als thema:De Anierikaanse presidentsverkiezingen. ...

24 oktober 1968
De Banier
99 woorden
Repliekrede

Repliekrede

.Mijnheer de Voorzitter!Ik wil mijn repliek beginnen met de Minister-President dank te betuigen vqor de aandacht, welke door hem in zijn rede aan enkele door mij naar voren gebrachte onderwerpen werd besteed; in het bijzonder geldt dit datgene, wat betrekking heeft op de verschijnsele ...

24 oktober 1968
De Banier
2152 woorden
VAN DE Partijpenningmeester

VAN DE Partijpenningmeester

14 nieuwe abonnees in 14 dagen; f 113, - aan giften in dezelfde periode.WIJ VRAGEN UW FINANCIËLE STEUN VOOR EEN VOORTGE­ ZETTE UITGAVE VAN DE UIT­ EENZETTING VAN ONS BEGIN­ SELPROGRAM.In de voorlaatste week noteerden wij 10 nieuwe abonnees uit de volgende plaatsen: 1 uit ...

24 oktober 1968
De Banier
R.
J.
685 woorden
Naar de Catechisatie

Naar de Catechisatie

46 DE SCHEPPING (vervolg) De schepping van de mens (1) God heeft de mens geschapen op de zesde dag. Hoe komt allereerst hierbij de wijsheid uit van de grote Schepper in de orde van Zijn werken. Zo heeft de Heere eerst de woonplaats toebereid van de mens, die Hij ...

24 oktober 1968
Bewaar het pand
H. van Leeuwen
876 woorden
GEZINS-BEHOUD

GEZINS-BEHOUD

Vreemd zullen de mensen hebben opgekeken, toen Noach met zijn vreemde sdheepsbouwerij begon. Zo maar midden op het land verschijnt een scheepswerfje. Anders geen vestigingsplaats voor een scheepswerf!En tóöh is het gdbeurd. Een scheepswerf zo maar midden op het land. En gewerkt dat er word ...

24 oktober 1968
De Waarheidsvriend
Sl.
L. van N.
1194 woorden
ZENDING IN HET MIDDEN-OOSTEN

ZENDING IN HET MIDDEN-OOSTEN

III. De Morgenlandzending. Na de eerste wereldoorlog, met een verslagen Turkije, werden de Arabische landen Syrië, Libanon e.a. Frans-en Engels-mandaatgebied. Dit werd oorzaak, dat duizenden Armeniërs toevlucht zochten in die landen. ...

24 oktober 1968
De Waarheidsvriend
H. Pol.
1616 woorden
UIT DE PERS

UIT DE PERS

Nogmaals de Delftse doop. In het najaar van 1966 is er nogal wat te doen geweest rondom een doopsbediening in de herv. gemeente te Delft, waar een kind uit een zgn. oecumenisch gesloten huwelijk in een hervormde kerkdienst gedoopt werd door de r.k. priester, pater ...

24 oktober 1968
De Waarheidsvriend
1321 woorden
van 5