42 resultaten
Filteren
van 5
Naar de Catechisatie

Naar de Catechisatie

48. DE SCHEPPING VAN DE MENS (3) Het ontstaan van de ziel We hebben besproken, dat de ziel van de mens een zelfstandige geestelijke substantie is, op het lichaam aangelegd en daarmede tot een eenheid verbonden is. De ziel is dus door God geschapen. Maar h ...

21 november 1968
Bewaar het pand
H. van Leeuwen
773 woorden
De twaalftallen van Dr. Kohlbrugge

De twaalftallen van Dr. Kohlbrugge

Een lezer van ons blad vroeg in het begin van oktober inlichtingen over de twaalftallen van Kohlbrugge. Hij noemt zijn naam niet, want, zo schrijft hij, het gaat toch niet om mijn naam, maar om Zijn Naam, want die komt alleen de eer toe. Hij schrijft ook, dat de Heere het blad menigmaal heeft wil ...

21 november 1968
Bewaar het pand
B.
601 woorden
Jobs offeren voor zijn kinderen

Jobs offeren voor zijn kinderen

En daarom wordt hier in het bijzonder gezegd, dat Job, nadat de zonde gedaan was bij de gastmalen van zijn kinderen, hen beval zich te heiligen, en voorts bracht hij een plechtig offer voor ieder van hen, zeggende: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd, dat ze God niet gedankt hebben. Wij zull ...

21 november 1968
Bewaar het pand
Joh. Calvijn
1218 woorden
Jeugdleven in bijbels licht

Jeugdleven in bijbels licht

Binnenkort za’1 er D.V. een boekje onder deze titel verschijnen, met bijdragen van de volgende predikanten: Baan, Blom, Van der Ent, Kok, Van Leeuwen, Sneep, Slagboom en Tanis. De titel spreekt voor zichzelf. Het boekje handelt over bijbelse figuren. Het is vooral bedoeld als geschenk, dat ...

21 november 1968
Bewaar het pand
Ds. G. Blom
132 woorden
DANKBETUIGING

DANKBETUIGING

betreffende initiatiefwetHet initiatiefvoorstel tot wijzigingvan de Waterstaatswet is inmiddels door de Tweede Kamer op 14 mei van dit jaar en door de fierste Kamer op 2 juli d.a.v. aangenomen. Het mocht daarna achtereenvolgens de goedkeuring verwerven van de Raad van Staten en de Min ...

21 november 1968
De Banier
Ir. H. van Rossum
558 woorden
Buitenlands overzicht

Buitenlands overzicht

NAVOBrusselRuslands overweldiging van Tsjechoslowakije vergde een antwoord van de Navo. Dat was onnniddellijk duidelijk. Gaf het vorig intens ingrijpen van Rusland in Tsj echo Slowakije niet de stoot tot de totstandkoming van de Noord-Atlantische verdragsorganisa­ tie? De bezet ...

21 november 1968
De Banier
1315 woorden
Meditatie

Meditatie

Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is en ingaat in het binnenste voorhangsel. Waar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus. Hebreen 6 : 19 en 20aOver de hoop als een anker der ziel spreekt bovengenoemde tekst. We weten, dat een anker behoort tot d ...

21 november 1968
De Banier
Smits
1388 woorden
VERBAND RAADSLEDEN • STATENKRING APELDOORN-HARDERWIJK

VERBAND RAADSLEDEN • STATENKRING APELDOORN-HARDERWIJK

D.V. donderdag 28 november hopen wij weer te vergaderen, aanvang half acht, in het ver. gebouw naast de Ned. Herv. Kerk te Harderwijk. De agenda vermeldt o.a. verslag van dhr. J. Mulder over de werkzaamheden in en van de staten van Gelderland. Aller aanwezigheid dringend gewenst. ...

21 november 1968
De Banier
48 woorden
De begroting van defensie in de Openbare Kommissievergadering

De begroting van defensie in de Openbare Kommissievergadering

De defensie van ons land kost enorme kapitalen. Voor de gewone dienst staat op de begroting voor 1969 een bedrag van 3 miljard 384 miljoen 928 duizend gulden, in cijfers f3.384.928.000, - .Wanneer we echter de uitgaven nader gaan bezien dan blijkt dat er van dit kolossale bedrag een z ...

21 november 1968
De Banier
4132 woorden
TWEEDAAGSE STUDIEKONFEREN TIE TE ZEIST

TWEEDAAGSE STUDIEKONFEREN TIE TE ZEIST

STUDIEKONFEREN TIE TE ZEIST Het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen (L.V.S. G.S.) hoopt op vrijdag 29 en zaterdag 30 november a.s. haar derde studiekonferentie te houden. Deze zal plaats vinden in het Henry Dunanthuis aan de Woudenbergseweg te Zeist. Het thema ...

21 november 1968
De Banier
161 woorden
van 5