38 resultaten
Filteren
van 4
Naar de Catechisatie

Naar de Catechisatie

49. De schepping van de mens (vervolg) 4. In de rij der schepselen neemt de MENS een geheel enige plaats in wat betreft het werk en het doel der schepping. Hij is niet maar het voornaamste of edelste schepsel, doch hij is de kroon van het scheppingswerk Gods. Dat enige en bij ...

5 december 1968
Bewaar het pand
Van Leeuwen
801 woorden
ATTENTIE Kerk-orde en Wan-orde

ATTENTIE Kerk-orde en Wan-orde

Wij kennen alien onze kerk-orde, bekend onder de naam D.K.O., d.w.z. Dordtse KerkOrde, krachtens de vaststelling daarvan op de Synode van Dordrecht 1618-’19. Deze Kerk-Orde bedoelt te zijn een algemeen akkoord van deplaatselijkekerken, omgoede orde in de gemeente van Christus te onderhoude ...

5 december 1968
Bewaar het pand
M. Baan
883 woorden
Aankondigingen van politieke vergaderingen

Aankondigingen van politieke vergaderingen

BEEKBERGEN: D.V. woensdag 18 december a.s., openbare vergadering. Spreker: Ds. '"^'Utink van Doetinchem. Onderwerp: Het wegzinkend vaderland. Ook voor vrouwen.BERGSCHENHOEK: D.V. vrijdag 13 december a.s., n.m. 7.30 uur, in het Verenigingsgebouw, Dorpsstraat. Spreker: dhr. H. Barendreg ...

5 december 1968
De Banier
152 woorden
Vloeken in het leger

Vloeken in het leger

Het ijdellijk gebruiken van de naam des Heeren is volgens Gods Woord één van de grootste zonden. In het derde gebod van de Wet Gods wordt het nadrukkelijk verboden met de bijvoeging, dat de Heere niet onschuldig zal houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt. Hoe streng het begaan van deze zon ...

5 december 1968
De Banier
1019 woorden
STREEKBIJEENKOMST

STREEKBIJEENKOMST

SCHOUWEN DUIVELANDUitgaande van de STICHTING REFORMATO­ RISCHE PUBLIKATIE te Driebergen, zal er D.V. op zaterdag 7 december o.s. een streekbljeenliomst worden gehouden IN DE NIEUWE GRAANBEURS, HOGE MOLENSTRAAT TE ZIE­ RIKZEE. AANVANG 14.30 uur.Sprekers zijn: Ds. J. KARENS, pred ...

5 december 1968
De Banier
88 woorden
Meditatie

Meditatie

Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastiglijk bijkomen, enzal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Openbaring 2 : 5Dit vers maakt deel uit van de brief van Christus aan de gemeente te Efeze. D ...

5 december 1968
De Banier
Ds. G. Blom
1312 woorden
ZUID-HOLLAND

ZUID-HOLLAND

Aan de Zuid-HoUandse kiesverenigingen wordt medegedeeld, dat D.V. de jaarvergadering zal gehouden worden op zaterdag 18 januari 1969. Plaats van samenkomst: Kerkgebouw der Geref. Gemeente te Rotterdam-Z. Aanvang 2 uur.Het slotwoord zal D.V. gesproken worden door Ds. W. C. Hovius, Herv ...

5 december 1968
De Banier
61 woorden
DE NAAM

DE NAAM

Weer klimt Mozes de berg op, in zijn hart klopt de verwachting: Daar boven zal hij God ontmoeten. De Heere had de onderhandelingen, in de tent der samenkomst, tot een goed einde gevoerd. Hij zou met Israël meetrekken, zijn aangezicht zou in genade over hem lichten. Wat Mozes zelf betreft: hij zal ...

5 december 1968
De Waarheidsvriend
L. Kievit
1368 woorden
HET GEZIN

HET GEZIN

VI. Invloed van sociale voorzieningen. Niet minder wordt het gezin sociaal veranderd door de invloed, die er op uitgeoefend wordt door de overiheid, in de vorm van medische verzorging, leerplichten, psycho-paedagogisohe centra, wat t ...

5 december 1968
De Waarheidsvriend
J. Zuyderduyn.
1412 woorden
Aannemelijke vragen

Aannemelijke vragen

Over het Verbond. Wel een aannemelijke vraag ja, die N. Z. inzond. Hij had een gesprek met iemand, die beweerde, dat „onder bet O.T. ook de verworpenen tot het Verbond behoorden en in het N.T. alleen de wedergeborenen". De zegsman had deze stelling „ergens" gelezen ...

5 december 1968
De Waarheidsvriend
780 woorden
van 4