39 resultaten
Filteren
van 4
Kerkelijke berichten

Kerkelijke berichten

Ds. C. Smits te Sliedrecht-centrum ontving een beroep van de kerk te Clifton (New Jersey). Deze kerk behoort tot de Free Christian Reformed Churches of Canada and U.S.A., waarmee onze kerken korrespondentie onderhouden. Ds. Smits is daar geen onbekende. Hij heeft daar vorig jaar nog verschillende ...

13 maart 1969
Bewaar het pand
B
530 woorden
DE WAARHEID VAN SCHEPPING EN VAL

DE WAARHEID VAN SCHEPPING EN VAL

12. Een hellend vlak. Wie spreekt over het „doel” van de Heilige Schrift zonder vast te houden aan de waarheid van de Schrift, bevindt zich op een hellend vlak. Het is ontstellend dit tezien,als we in onze tijd kennis nemen van de lektuur, die georiënteerd is op het nieuw-ver ...

13 maart 1969
Bewaar het pand
D. Slagboom
923 woorden
VAN DE REDAKTIE

VAN DE REDAKTIE

De kommissie van redaktie van ons blad is uitgebreid met de predikanten H.C. van der Ent te Katwijk aan Zee en M. C. Tanis te Barendrecht, die onder ons voldoende bekend zijn, zodat we hen niet behoeven te introduceren. Beide predikanten hebben al eerder in ons blad geschreven. We heten hen van h ...

13 maart 1969
Bewaar het pand
134 woorden
De Christinnereis is voor jong en oud

De Christinnereis is voor jong en oud

4. Vaderlijk heeft Verborgenheid gesproken in het gezin van de Pelgrim, die het doel van de reis reeds mocht bereiken. De Heere dacht aan dit gezin. Hij zag er ontfermend op neder. Vanuit de bewogenheid, waarmede Christus bewogen was in het spreken tot de scharen, sprak deze wonderlijke sp ...

13 maart 1969
Bewaar het pand
R. Kok
1334 woorden
Uit een dagboek

Uit een dagboek

6 Verleden vrijdag een bezoekje gehad uit Emanuäsland. Ach, wat was ikellendig, vol moeite en zorg. In- en uitwendig alles verward, leek het me soms hopeloos. Vrijdagmorgen ophet onverwachtst brak mijn harde hart en mocht ik in de schuld komen, en mijn treurig, zondig hart bewenen. ...

13 maart 1969
Bewaar het pand
223 woorden
Attentie Van stap tot stap

Attentie Van stap tot stap

Afwijking van Schrift en Belijdenis begint vaak met kleine dingen. Men spreekt dan over „middelmatige” dingen. Dingen dus, die de kern, het beginsel van Schrift en Belijdenis niet zouden raken. Een woord, dat het goed doet in onze tijd. Men spreekt dan over „tijdbeeld” en over „tijdgeest”. Waakza ...

13 maart 1969
Bewaar het pand
M. Baan
774 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste jongelui! Tot nu toe is er in ons blad „Bewaar het pand” onder dit opschrift niets verschenen. Het zou daardoor de schijn kunnen hebben, dat er aan jullie niet gedacht werd. Nu, stel u gerust. Niets is minder waar. Er wordt heus wel aan jullie gedacht, al wordt je niet altijd met nam ...

13 maart 1969
Bewaar het pand
Ds. H. C. v.d.Ent
823 woorden
meditatie

meditatie

En Hem gebonden hebbende, leidden zij Hem wegen gaven Hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Matth. 27 : 2„Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden en zij zullen Hem de heidenen overleveren". Alzo had Chr ...

13 maart 1969
De Banier
Wijlen Ds. Barth
955 woorden
Trekken aan minister

Trekken aan minister

In zijn antwoordrede ging de minister weer niet in op deze kwestie. Toen ir. Van Rossum de minister daarover een verwijt maakte en nogmaals onderstreepte, dat de door hem aangeroerde zaak voor de binnenscheepvaart erg belangrijk is, zei minister De Block, dat hij over kwesties als opheffing, ...

13 maart 1969
De Banier
212 woorden
Niet het onderste uit de kan

Niet het onderste uit de kan

Op de laatste vergadering voor het kerstreces waren er twee wetsontwerpen aan de orde. Officieel heten ze aldus: (9065, R 583). Goedkeuring van de op 7 september 1966 te 's-Gravenhage ondertekende overeenkomst tusien het Koninkrijk der Nederlanden ; n de Republiek Indonesië inzake de ...

13 maart 1969
De Banier
791 woorden
van 4