36 resultaten
Filteren
van 4
Uit een dagboek

Uit een dagboek

(7). Het gaat op huis aan. Nog een klein poosje en dan eeuwig van mijzelf verlost; de zonde kwijt en dan altijd door die lieve Heere Jezus bij de Heere te zijn om Hem daar eeuwig te bewonderen en te aanbidden. Maar blij vooruitzicht, dat mij streelt,
Ik zal ontwaakt Uw ...

10 april 1969
Bewaar het pand
216 woorden
Hoe staat het met herziening van Grond- en Kieswet?

Hoe staat het met herziening van Grond- en Kieswet?

Zoals we weten, leeft bij velen een verlangen naar een herziening van grond- en kieswet. Misschien wel het meest naar een verandering in de bepalingen van de kieswet. Want mogelijk krijgt een gewijzigde grondwet meer kansen in een parlement, dat gekozen werd volgens bepalingen van een kieswe ...

10 april 1969
De Banier
786 woorden
VERGADEREN GEBLAZEN

VERGADEREN GEBLAZEN

Niets is zo onvast als een kamerreces. Het heette: de Kamer komt niet eerder bijeen dan op 22 april. Maar ge ziet het. Op 9 april komen ze weer bijeen. Herhaaldelijk heeft de oppositie aangedrongen op regeringsmaatregeïen tegen de stijf stijgende prijzen. De minister van Ekonomische Z ...

10 april 1969
De Banier
347 woorden
Het achtste gebod in de Staatkunde

Het achtste gebod in de Staatkunde

Ontwikkelingshulp5. Een voorbeeld of hulpverlenende landen weer nemen wat ze gevenNu horen we de laatste tijd nogal eens het verwijt, dat de westerse landen met de ene hand geven en met de andere hand inhouden. Ze geven wel plm. 8 miljard dollar per jaar aan ontwikkeHngshulp, m ...

10 april 1969
De Banier
R.
de R.
1318 woorden
MEDITATIE (vervolg)

MEDITATIE (vervolg)

Thomas wil geloofszekerheid hebben. Dat is in hem te prijzen. De gestorven en begraven Christus is het voorwerp van zijn liefde. En nu hoort hij uit de mond zijner broederen: Hij leeft en is opgestaan uit de doden. Zij hebben Hem gezien. Maar dit stelt hem niet tevreden. Het is hem niet geno ...

10 april 1969
De Banier
Wijlen Ds. J. D. Barth
826 woorden
REDE Ir. VAN DIS

REDE Ir. VAN DIS

ter gelegenheid van de behandeling van de begroting van Kuituur, Rekreatie en Maatschappelijk WerkDe heer Van Dis begon met een verklaring waarom en waarover hij sprak.Mijnheer de Voorzitter!Aangezien mijn fraktiegenoot, dominee Abma, die bij de behandeling van het onder ...

10 april 1969
De Banier
1945 woorden
BUITENLANDS OVERZICHT

BUITENLANDS OVERZICHT

Het overlijden van Eisenhower heeft bij velen van de oudere generatie de gedachten doen terugkeren naar de duistere jaren van de Tweede Wereldoorlog, toen bezetting en onderdrukking deden beseffen wat een groot goed de vrijheid betekent. Aan de herwinning van deze vrijheid blijft in de eerst ...

10 april 1969
De Banier
1554 woorden
De openbare belijdenis des geloofs

De openbare belijdenis des geloofs

(Slot). Omdat het geloof zulk een onwrikbaar fundament nodig heeft, legt de Schrift overal de nadruk op de onwankelbare vastheid van het geen God heeft geopenbaard.Als we b.v. de brieven van Paulus doorgaan, worden we voortdurend herinnerd aan hetgeen hij va ...

10 april 1969
De Waarheidsvriend
C. V. d. W.
1273 woorden
De Erskine’s, twee wapenbroeders

De Erskine’s, twee wapenbroeders

De afscheiding Wie de kerkgeschiedenis van Schotland sinds de dagen der Reformatie in een schema kort wil weergeven, zoals dat is gedaan achterin het boek van J. H. S. Burleigh, heeft meer dan één bladzijde nodig. Het verhaal over de Schotse Kerk wemelt van afschei ...

10 april 1969
De Waarheidsvriend
Z.
C.d.B.
1859 woorden
Betaling abonnementsgeld

Betaling abonnementsgeld

De abonnees die het abonnementsgeld voor het eerste halfjaar 1969 tot op heden nog niet voldeden worden vriendelijk verzocht vóór 1 mei a.s. ƒ 5, — over te maken op orize giro:93301 t.n.v. Administrateur van „De Waarheidsvriend", Noordvliet 47, Maassluis.U kunt daarbij gebruik maken van he ...

10 april 1969
De Waarheidsvriend
89 woorden
van 4