33 resultaten
Filteren
van 4
Kerkelijke berichten

Kerkelijke berichten

Op aandrang van verschillende kanten komen we nog even terug op de gang van zaken te Arnhem. We staan voor een voldongen feit, dat we van harte betreuren. Ds. Van Leeuwen, die indertijd in Arnhem stond, heeft gedaan wat hij in het belang van zijn vroegere gemeente meende te kunnen doen. Hij schre ...

22 mei 1969
Bewaar het pand
B.
765 woorden
LEIDERDORP - KOUDEKERK a/d RIJN

LEIDERDORP - KOUDEKERK a/d RIJN

LEIDERDORP - KOUDEKERK a/d RIJNOnder leiding van de kiesvereniging van Leiderdorp en met medewerking van de Statenkring werd 18 april een kiesvereniging opgericht in Koudekerk. De samenkomst werd geopend door de heer Oudshoorn. Als spreker trad op de partijvoorzitter. Ds. Abma, die ui ...

22 mei 1969
De Banier
204 woorden
MEDEZEGGENSCHAP

MEDEZEGGENSCHAP

1weet gij niet.....? 1 Kor. 6 : 2Elke periode in de geschiedenis heeft zijn eigen keuzen en leuzen. Stellig ook eigen kreten. Vandaag struikelen we in woord en geschrift over de term Medezeggenschap. Demokratisering van onderwijs en bedrijf betekent alvast medezeggenschap. Nog ...

22 mei 1969
De Banier
758 woorden
VRAGEN

VRAGEN

O. & S. REGELING MET BETREKKING TOT DE BINNENVAART3 april vroegen de heren Van der Peyl (CHU), Aantjes (ARP) en Van Rossum naar de publikatie van de Ontwikkelingsen Saneringsregeling voor de binnenvaart. Op 26 aprü kwam een antwoord van de Staatssekretaris van Verkeer en Waterstaa ...

22 mei 1969
De Banier
240 woorden
VAN DE Partijpenningmeester

VAN DE Partijpenningmeester

Het is niet zonder schroom, dat ik me thans voor het eerst onder de rubriek: „Van de partijpenningmeester" tot alle kiesverenigingen, maar tevens tot alle Banierlezers, wend.ledere trouwe lezer van ons Partijblad (dat bent u toch zeker allemaal? ) weet, dat onze aktieve penningmeester ...

22 mei 1969
De Banier
C. G. Boender
1119 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste vrienden en vriendinnen, De vorige keer stelden we jullie in uitzicht te zullen schrijven over het geloof in de Heere Jezus, in verband met de vraag van een meisje van 14 jaar. Daar kreeg ik een brief van, die mij goed deed. Men zegt wel eens: De jeugd van tegenwoordig is zo o ...

22 mei 1969
Bewaar het pand
Ds. H. C. v.d. Ent
1447 woorden
De Christinnereis is voor jong en oud

De Christinnereis is voor jong en oud

9. Het voornemen van Barmhartigheid een klacht in te dienen bij het ontmoeten van de portier, over de schrikaanjagende hond, vond bijval bij de jeugdige pelgrimsreizigers. „Doe dat”, zeiden de kinderen, „en vraag de Heer van deze poort dan of hij dat dier wil ophangen; want wij zijn bang, ...

22 mei 1969
Bewaar het pand
R. Kok
1175 woorden
KORTE NABETRACHTING

KORTE NABETRACHTING

Wij hebben de jaarvergadering weer • achter de rug. Velen waren naar Utrecht gekomen om deze vergadering bij te wonen. Wij hebben elkander weer ontmoet en gesproken. Het is een goede zaak, wanneer de voortgang van het werk begeleid wordt door de aandacht, de liefde, het meeleven en het gebed van ...

22 mei 1969
De Waarheidsvriend
K. a. Z.
G. B.
Bt.
H. Bout. Jak.
Redactie.
397 woorden
UIT DE PERS

UIT DE PERS

Waar blijven we? De in boekvorm uitgegeven radiolezingen van de Amsterdamse hoogleraar prof. dr. J. Lever krijgen in de kerkelijke pers nogal wat aandacht van verschillende scribenten. Zo heeft in het blad „De Wekker" prof. dr. B. J. Oosterhoff enkele artikelen aan dit boekje gewijd. Ooste ...

22 mei 1969
De Waarheidsvriend
2187 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

o. Rodenberg: Pietismus Quo Vadis? , Uitgave R. Brockhaus, Wuppertal, 21 pagina's, DJVI. 1.We hebben al eerder bij recensies van boeken die door de uitgever Brockhaus op de markt worden gebracht aangetekend dat ze een goede inhoud hebben. Dat kan ook worden gezegd van dit boekje waarin de ...

22 mei 1969
De Waarheidsvriend
H.
J. v.d. G.
K.a.Z.
G.B.
U.
Bt.
1296 woorden
van 4