35 resultaten
Filteren
van 4
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste jongelui! Ik kom nog maar eens terug op die twaalfkantige brief, die me al eerder stof tot schrijven gegeven heeft en dat ook nu weer doet, omdat er zoveel dingen in staan die niet alleen voor de schrijfster van betekenis waren, maar voor jullie allemaal. jullie allemaa ...

14 augustus 1969
Bewaar het pand
Ds. H.C. v.d. Ent.
1359 woorden
Wat is Evangeliseren?

Wat is Evangeliseren?

Het Griekse woord „euangelizomai”, betekent in onze taal: het brengen van een blijde boodschap, of een verblijdend bericht. In de Griekse geschiedenis bracht een „euangelos” of heilbode het heuglijke bericht, dat er b.v. een troonsbestijging had plaats gevonden, een kind geboren was of een overwi ...

14 augustus 1969
Bewaar het pand
A.B.
917 woorden
De Christinnereis is voor jong en oud

De Christinnereis is voor jong en oud

Door te leven in de zonde moet de mens vanwege die verdorvenheid het genot der zaligheid derven. Zolang het hart de Heere niet aankleeft in de liefde, kan het licht van Zijn vriendelijk aangezicht met aanschouwd worden „Die zijn leven liefheeft, zal het verhezen; en die zijn leven haat in deze we ...

14 augustus 1969
Bewaar het pand
R. Kok
1303 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Ds. Charles Haddon Spurgeon: Het lied der liederen. Uitgave van Drukkerij-Uitgevrij N.V „De Banier”, Vianen. Dit boek bevat achtendertig preken over het Hooglied van Salomo. Het werk is uit het Engels vertaald door J. W. van Straaten. Het is geheel opnieuw gezet in hedendaagse spell ...

14 augustus 1969
Bewaar het pand
B.
410 woorden
STATENKRING LEIDEN

STATENKRING LEIDEN

Eventuele vragen en voorstellen van de plaatselijke kiesverenigingen, behorende bij de statenkring Leiden, dienen ingezonden te worden vóór D.V. 1 oktober 1969 aan de sekretaris, P. Maas, Peter van Anrooystraat 43, Leiden. ...

14 augustus 1969
De Banier
38 woorden
REPLIEKEN

REPLIEKEN

op de rede van Minister Schutinzake de brief van de Minister van VolkshuisvestingDe heer Nijpels (D'66)is erkentelijk voor de verhoging van het bruto-rendement er 1 juli en spreekt verder over de aanpassing van de subsidietabellen. Hieromtrent vraagt hij een uitspraak va ...

14 augustus 1969
De Banier
852 woorden
Predikbeurten

Predikbeurten

NED. HERV. KERKZONDAG 17 AUGUSTUS Ammerstol Ev. 9.30 en 6.30 uur dhr v Galen; Amstelveen Ev. ds Kleyne; Amsterdam Ev. 10 uur ds Kleyne; Amsterdam Nieuwe Zijdskapel 7 uur ds Alblas; Amsterdam Oude Lutherse Kerk 7 uur ds Poort; St. Anthoniepolder 10 en 6 uur dhr Beekman; Apeldoorn Eben ...

14 augustus 1969
De Banier
2046 woorden
Antwoord van Minister Schut aan de Kamer

Antwoord van Minister Schut aan de Kamer

op de reakties, die zijn brief had uitgeloktop de reakties/ die zijn brief had uitgeioictInleidingDe bewindsman is erkentelijk voor de grote belangstelling van de Kamer voor het bouwbeleid en voor de lof, die door enkele sprekers o.a. de heer Van Rossum aan de brief is toegezwa ...

14 augustus 1969
De Banier
1372 woorden
Aankondigingen van politieke vergaderingen

Aankondigingen van politieke vergaderingen

FORUMAVONDIn samenwerking met verschillende kiesverenigingen uit de omgeving wordt er D.V. maandag 8 september a.s. een streekforumavond gehouden in de Mcldelwegkerk der Geref. Gem. te Boskoop. Aanvang 8 uur. Opening en welkomstwoord door de heer L. J. Matze, godsdienstonderwijzer te ...

14 augustus 1969
De Banier
J. Hoogendoorn
268 woorden
DE LOFZANG VAN DAVID

DE LOFZANG VAN DAVID

David laat in zijn psalmen niet alleen zijn klachten horen. Er is meer te zeggen en te zingen op de weg achter de Heere aan. En daarin zal David Zijn God niet te kort doen. Gods volk is geen volk van alleen klachten. De Heere geeft meer. Als er reden is tot een klacht en een zucht zullen ze niet ...

14 augustus 1969
De Waarheidsvriend
K. a. Z.
C.v.d.B.
1218 woorden
van 4