51 resultaten
Filteren
van 6
Naar de Catechisatie

Naar de Catechisatie

68. De oorsprong der verlossing (3) De verlossing ligt vast in de eeuwige vrederaad Gods. Hierin rust alle genade, ook het verbond der genade. In onze vorige les merkten we reeds op, dat er tweeërlei standpunt is over de kwestie hoe we het genadeverbond moeten zien. Er ...

12 februari 1970
Bewaar het pand
v.L.
633 woorden
Wie evangeliseert?

Wie evangeliseert?

2. Vorige keer hebben we naar de Schriftuurlijke betekenis van het woord evangeliseren, d.i. het verkondigen van de heilsboodschap, uiteengezet dat hiertoe van ’s Heeren wege een roeping — en bekwaammaking — aan vooraf gaat. Dat óók geëvangeliseerd wordt door hen, die door we ...

12 februari 1970
Bewaar het pand
A. B.
682 woorden
Begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Afdeling VolksgezondheidRede van ir. Van DisMijnheer de Voorzitter! Ongeveer drie maanden geleden werden de gebruikers van zoetstoftabletten, waarin cyclamaat is verwerkt, in geen geringe mate opgeschrUct door berichten in de pers, dat cyclamaat wegens kankerverwekkende eigensc ...

12 februari 1970
De Banier
Ir. Van Dis
1712 woorden
BEGROTING VAN S0CIALE ZAKEN KN VOLKSGEZONDHEID (vervolg)

BEGROTING VAN S0CIALE ZAKEN KN VOLKSGEZONDHEID (vervolg)

geen aanleiding zijn geweest om uit voorzichtigheidsoverwegingen het fluorideren van drinkwater te verbieden, hetgeen ons inziens ook om andere, nl. etische redenen nodig zou zijn geweest.Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, wil ik de voorstellen van de samenwerkende landelijke kruisve ...

12 februari 1970
De Banier
192 woorden
WERELDKERK EN KERKPROVINCIE (vervolg)

WERELDKERK EN KERKPROVINCIE (vervolg)

WERELDKERK EN KERKPROVINCIE (vervolg)velen binnen de K.V.P. dermate bekoord zijn door het gesekulariseerd levensbesef en door de revolutionair-humanistische etiek, dat een konfessionele basis hun nauwelijks belangrijk voorkomt. Als we toch bezig zijn met ontkoppeling.De verwarr ...

12 februari 1970
De Banier
159 woorden
Beantwoording Sociale Zaken en Volksgezondheid

Beantwoording Sociale Zaken en Volksgezondheid

door Minister RoolvinkNadat Ir. Van Dis zijn rede had uitgesproken, die in het vorige nummer werd geplaatst, kreeg hij van de Minister van Sociale Zaken op diverse opmerkingen een reaktie.De Minister zette de beantwoording in met de volgende opmerking: „Ik zou mijn antwoord wil ...

12 februari 1970
De Banier
Minister Roolvink
768 woorden
Schepping of geschiedenis

Schepping of geschiedenis

IV. Dr. Aalders is niet zomaar onder te brengen in een bepaalde hoek. Hij is een man apart. Zijn voorliefde voor de irregulaire theologen is bekend. Daarom vindt u citaten (en zeer treffende!) van Peguy, Thibon, Hamann, Kerénye, Spövii, Kierkengaard, enz.Dr. ...

12 februari 1970
De Waarheidsvriend
G. Boer
1263 woorden
Bezinningsconferentie Protestants Christelijk Basisonderwijs

Bezinningsconferentie Protestants Christelijk Basisonderwijs

Het is een verheugende zaak dat zovelen op zaterdag 31 januari naar Utrecht gekomen waren om de onderwijsconferentie mee te maken, die in verschillende kerkelijke bladen was aangekondigd. Maar een grote belangstelling maakt zo'n conferentie nog niet tot een geslaagde. Daarom is het temeer verblij ...

12 februari 1970
De Waarheidsvriend
J. van der Graaf
1321 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Dr. J. T. Bakker, Het dogma tussen tekst en preek. Kamper Cahiers no. 9; ƒ 2, 95, J. H. Kok, Kampen 1969. Een niet gemakkelijk leesbaar maar wel inhoudrijk boekje. Drie aspecten verbonden aan de door de schrijver gestelde plaatsbepaling van het dogma — tussen tekst ...

12 februari 1970
De Waarheidsvriend
K. Exalto
307 woorden
UIT DE PERS

UIT DE PERS

De coelibaatskwestie De nederlandse kerkprovincie van de r.k. kerk is door de kwestie van het coelibaat nogal in beroering en in bepaalde delen van de r.k. wereld ook in opspraak. Dat alles is verhevigd door de pauselijke uitspraken. Over de gang van zaken op de la ...

12 februari 1970
De Waarheidsvriend
2101 woorden
van 6