37 resultaten
Filteren
van 4
Boekbespreking

Boekbespreking

J. A. Saarberg: Waar Gij Uw voetstap zet. N.V. Drukkerij-Uitgeverij „De Banier” Vianen Dit boek handelt over het leven en de arbeid van John Kershaw (1792–1870). Deze Kershaw is meer dan vijftig jaren predikant geweest bij een Baptistcn-gemecnte te Rochdalc in Engeland in de omgevin ...

16 juli 1970
Bewaar het pand
B.
1108 woorden
De Heilige Geest overtuigt van oordeel

De Heilige Geest overtuigt van oordeel

De Heere Jezus zegt in de Paaszaal te Jeruzalem, dat de Heilige Geest als Hij gekomen is, de wereld zal overtuigen van oordeel. Van oordeel omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.Wij mensen zijn zeer brutaal. Wij durven het aan in de rechterstoel plaats te nemen en de Heere Jezus voor ...

16 juli 1970
De Waarheidsvriend
Ds. J.G. Abbringh
1447 woorden
Het Koninkrijk Gods

Het Koninkrijk Gods

III Koninkrijk Gods en Kerk Bij Augustinus en meerdere theologen vallen het Koninkrijk en de Kerk samen. En de gedachte van het 'Corpus Christianum', die vooral in de middeleeuwen naar voren komt, gaat dezelfde kant uit. Alleen waar ...

16 juli 1970
De Waarheidsvriend
J. Vos
1337 woorden
Zijne Koninklijke Hoogheid

Zijne Koninklijke Hoogheid

Nadat wij in het vorige artikel over de eerste zin van onze Nederlandse geloofsbelijdenis het verband hebben geprobeerd duidelijk te maken tussen het wezen Gods en Zijn deugden, rest ons nu nog een behandeling van die deugden (of eigenschappen), die in artikel 1 genoemd worden. De reeks, die geno ...

16 juli 1970
De Waarheidsvriend
C. den Boer
1837 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Hans Jürgen Schultz: Politik für Nichtpolitiker; deel I en II; Uitgave Kreuz-Verlag, Stuttgart; deel I 347 pagina's, deel II 327 pagina's; prijs per deel DM. 17,50. In dit boek, dat bedoeld is als een oriëntatiemogelijkheid voor niet-politici in de grote vragen van ...

16 juli 1970
De Waarheidsvriend
J. v. der Graaf
H.
v. d. G.
G. Boer
L. van de Wal.
Jac. Vermaas
1812 woorden
Drug-gebruik

Drug-gebruik

Het feest in het Kralingse bos heeft een belangrijke beleidsvraag achtergelaten. Namelijk of het aangaat voortaan te vervolgen voor gebruik van verdovende middelen, nadat deze op zo grote schaal zijn genoten door de saamgestroomde feestvierende menigte. Er is immers een opiumwet. Men ...

16 juli 1970
De Banier
201 woorden
Aankondigingen van politieke vergaderingen

Aankondigingen van politieke vergaderingen

MEEUWEN; D.V. zaterdag 1 augustus a.s., n.m. 7.30 uur, in het kerkgebouw der Geref. Gem., Ds. J. P. Verkade, Ned. Herv. pred. te Nieuwe Tonge. Tijdrede. STRIJENSAS: D.V. zaterdag 1 augustus a.s., n.m. 6.30 uut, in het Verenigingsgebouw, Ds. P. J. Dorsman, Ned. Herv. predikant te Stapho ...

16 juli 1970
De Banier
56 woorden
Raad der ouden

Raad der ouden

Door de gang van zaken is tenslotte aktueel welke waarde we moeten hechten aan de inhoud van de raad der ouden. De jongelingen wilden erop slaan om orde en gezag te handhaven. De ouden daarentegen adviseerden aanvankelijk wat toegeeflijk te wezen. Dan hebt ge er op den duur geen moeit ...

16 juli 1970
De Banier
63 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

, Waar Gij Uw voetstap zet", leven en arbeid van John Kershaw (1792-1870) door J. A. Saarberg. Een kloek boek. Het lezen van levensbeschrijvingen van mensen, die voor het kerkelijke, maatschappelijke en staatkundige leven door Gods genade tot rijke zegen waren^ is zeer aan te bevelen. Ik dac ...

16 juli 1970
De Banier
546 woorden
KLEINE PARTIJ IN GROTE WERELD

KLEINE PARTIJ IN GROTE WERELD

Van jongsaf heeft de geschiedenis van de tweekamp van de jeugdige David tegen de kolos en kampioen van de Filistijnse erfvijand ons geboeid. De namen van David en Goliath zijn overbekend, al wordt er van hun geschiedenis niet altijd naar mijn gevoel een juist gebruik gemaakt. Ik herinner me ...

16 juli 1970
De Banier
1141 woorden
van 4