60 resultaten
Filteren
van 6
Naar de katechisatie

Naar de katechisatie

(91) DE STATEN VAN DE MIDDELAAR b. Zijn lijden (vervolg) Het lijden van Christus was voorzegd als te zullen geschieden overeenkomstig de wil des Vaders ter voldoening van al de eisen van Zijn Goddelijke rechtvaardigheid. Deze voorzeggingen vinden we o.m, in de „moederb ...

25 februari 1971
Bewaar het pand
v.L.
828 woorden
INGEZONDEN

INGEZONDEN

Het REFORMATORISCH DAGBLAD is voornemens om D.V. per 1 april a s. definitief dagelijks (6x per week) ie gaan verschijnen. Hel ligl daarbij in de bedoeling reeds op 27 maart hel Ie nummer GRATIS te laten uitkomen, hetwelk levens als proefnummer dienen en daarom op grote sehaal zal worden verspreid ...

25 februari 1971
Bewaar het pand
212 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

BETWIST SCHRIFTGEZAG door Dr. C. Trimp Uitgeverij De Vuurbaak, Groningen Dit boek beval een bundel opstellen over de autoriteit van de Bijbel. Op de achterzijde van de omsla;; vinden we een belangrijke aantekening, als volgt: Dr. Trimp, hoogleraar aan de Theologische Hogeschool van ...

25 februari 1971
Bewaar het pand
528 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste Jongelui! Het is maandagmorgen. Ik zou willen vragen: Zijn jullie gisteren allemaal twee keer naar de kerk geweest? Voor zover dat mogelijk is, is dat cis van Gods Woord. Ik zeg: Voor zover dat mogelijk is. Want ik wil er natuurlijk rekening mee houden, dat er ook zieke ...

25 februari 1971
Bewaar het pand
Ds. H. C. v. d. Ent
1408 woorden
Reisindrukken

Reisindrukken

5 Toen ik in L965 voor de eerste keer bij mijn kinderen in Canada kwam was Hamilton — de gemeente, waar mijn kinderen lid zijn — vacant. Ds. Laman heeft ‘deze kerk van 1956 tol zijn overlijden in 1964 gediend. De herinnering aan hem en zijn arbeid leefde nog port. Ik was toen ...

25 februari 1971
Bewaar het pand
B.
1149 woorden
STATENKRING LEIDEN

STATENKRING LEIDEN

De Statenkring Leiden hoopt op D.V. zaterdag 6 maart a.s. een ledenvergadering te houden in de vergaderzaal bij het kerkgebouw der Geref. Gemeente, Middelstegracht la, Leiden. Aanvang n.m. 3.15 uur. Bespreking werkzaamheden en voorbereidingen voor te houden Tweede Kamerverkiezingen op 28 apr ...

25 februari 1971
De Banier
63 woorden
ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN

ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN

BegrotingsbehandelingRede van ds. AbmaDe experimentenWij hebben wel begrip voor verschillende experimenten, maar aan de andere kant moeten beproefde vormen van onderwijs toch ook niet op zij worden gezet. Ik denk aan de bezorgdheid die leeft bij voorstanders van zelfstan ...

25 februari 1971
De Banier
Rede van ds. Abma
681 woorden
van de PARTIJPENNINGMEESTER

van de PARTIJPENNINGMEESTER

Gironummer:119560 t.n.v.: enningmeester SGP, Jan van der Heydenstraat 4 te Kootwijkerbroek.De Algemene Vergadering, die gehouden zal worden D.V. zaterdag 27 februari a.s. nadert met rasse schreden.Het is m.i. overbodig tot ieder een oproep te doen, om in groten getale naar Utre ...

25 februari 1971
De Banier
597 woorden
Aankondigingen van politieke vergaderingen

Aankondigingen van politieke vergaderingen

AALSMEER: D.V. maandag 1 maart a.s., n.m. 7.30 uur, in gebouw „Irene", Kanaalstraat 1, openbare vergadering. Spreker ds A. J. Wijnmaalen, Ned. Herv. predikant te Maartensdijk. Tijdrede.BERGSCHENHOEK: D.V. vrijdag 12 •maart a.s., n.m. 7.30 uur, in „Ons Gebouw", Dorpsstraat, openbare ve ...

25 februari 1971
De Banier
697 woorden
Antwoord van de heer Veringa, minister van Onderwijs en Wetenschappen

Antwoord van de heer Veringa, minister van Onderwijs en Wetenschappen

InleidingDe minister begon met te zeggen zich er ten volle van bewust te zijn iets van zijn gevoelens prijs te geven wanneer hij zegt dat hij met erkentelijkheid heeft kennisgenomen van zowel de lovende woorden als de kritische opmerkingen — meer dan in opbouwende zin — met betrekking ...

25 februari 1971
De Banier
821 woorden
van 6