44 resultaten
Filteren
van 5
Naar de katechisatie

Naar de katechisatie

(92) De staten van de middelaar Zijn lijden (vervolg) Christus is door Pilatus overgegeven om gekruisigd te worden. Alzo is Christus ingegaan tot het zwaarste lijden, dat reeds in Gethsemané is aangevangen. Was de kruisdood noodzakelijk? Deze vraag ...

11 maart 1971
Bewaar het pand
v.L.
771 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

ZENDING IN NEDERLAND Uitgave van Boekencentrum N.V., „s Gravenhage, Scheveningseweg 72 De inhoud van dit boek wordt gevormd door een bundel opstellen ovei de missionaire roeping van de gemeente. De uitgave vond plaats ter gelegenheid van het 35-j.uig jubi ...

11 maart 1971
Bewaar het pand
B.
729 woorden
Onvergetelijke Zelf-overgave der liefde

Onvergetelijke Zelf-overgave der liefde

„Die mij lief gehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft” Galaten 2 : 20b Wat heeft er een heerlijke, rijke omkeer in Paulus leven plaats gehad door genade. Welk een grote vijand was hij eerst van Jezus! Lees hier Hand. 9 : 1—9. Wat een machtige, felle tegen ...

11 maart 1971
Bewaar het pand
Ds. v.
1164 woorden
De Christinnereis is voor jong en oud

De Christinnereis is voor jong en oud

53 Nu liet Christinne de oude Eerlijk bij zich nodigen en zeide van hem: „Zie, een Israëliet, in welke geen bedrog is!” Toen zeide hij: „Ik wens u een schone dag toe als gij u begeeft naar de berg Sion, en ik zal mij verblijden als gij droogvoets de rivier kunt doorgaan?” Maar zij a ...

11 maart 1971
Bewaar het pand
R. Kok
1283 woorden
De plaatsvervangende Borg

De plaatsvervangende Borg

De prediking van de Man van smarten is steeds weer één van de ontroerendste gedeelten uit de Heilige Schrift.Ja, indien wij tenminste niet zo verhard en gevoelloos geworden zijn, dan wordt dat lijden ons steeds aandoenlijker, zodat wij tot tranen toe bewogen kunnen worden over die smart, d ...

11 maart 1971
De Waarheidsvriend
J. van Wier
1109 woorden
Luthers leer van de twee rijken

Luthers leer van de twee rijken

III Wie weten wil hoe de reformatoren gedacht hebben over het thema dat ons thans bezighoudt zal er rekening mee moeten houden dat onze situatie niet geheel samenvalt met die der kerk in de 16e eeuw.Wij noemen enkele punten van verschil. Iedereen werd in die ...

11 maart 1971
De Waarheidsvriend
K. Exalto
2246 woorden
Kroniek

Kroniek

verzoening Momenteel is ten onzent weer eens het centrale en fundamentele leerstuk van de verzoening in discussie. Ge zoudt een geschiedenis kunnen schrijven over de gedachtewisseling in de christelijke kerk door de eeuwen heen over de verzoening en ik vermoed dat ...

11 maart 1971
De Waarheidsvriend
965 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

H. Berkhof / A.S. van der Woude, Wat dunkt u van de mens? Een reeks beschouwingen over de mens in bijbel en maatschappij. Kok, Kampen 1970, 200 blz. Prijs ƒ16,95. In de theologische etherleergang werden, voor de N.C.R.V., van 11 oktober 1969 tot 21 maart 1970 colle ...

11 maart 1971
De Waarheidsvriend
K. Exalto
427 woorden
Calvijns Bijbelverklaring

Calvijns Bijbelverklaring

Kort na elkaar verschijnen bij de uitgever W.A. de Groot te Goudriaan de delen van Calvijns Bijbelverklaring. Al zes delen waren uitgekomen, namelijk over Genesis (2 delen), Handelingen (2 delen) en de Psalmen (2 delen). Thans is uitgekomen het tweede deel van een serie van drie over de evangelië ...

11 maart 1971
De Waarheidsvriend
De Redactie
274 woorden
Die geleden heeft

Die geleden heeft

In deze lijdenstijd willen we graag nog eens attenderen op het boekje van ds. L. Kievit, getiteld Die Geleden heeft. Het is twee jaar geleden verschenen bij de uitgeverij J.H. Kok N.V. te Kampen. Sindsdien hebben velen het gekocht. Het bevat meditatieve schetsen over het lijden van Christus, gesc ...

11 maart 1971
De Waarheidsvriend
J. van der Graaf
91 woorden
van 5