6 resultaten
Filteren
Besprekingen van de Heilige Oorlog

Besprekingen van de Heilige Oorlog

16 Nu onze trouwe trompetter, de heer Ziet wat gij hoort, met enige voldoening mocht wederkeren tot het leger, daar de heer Wil met de burgers van de stad zou spreken over de opdracht hem gegeven, ging men de tijd benutten voor een nieuwe aanval. Want met de welaangename tijd der genade he ...

12 december 1971
Bewaar het pand
R. Kok
1018 woorden
ADVENT VAN BENEDEN

ADVENT VAN BENEDEN

Advent wil zeggen: komst. In de diepste zin, wederkomst. Advent houdt dus in de wederkomst van Hem, Die gekomen is in het vlees, waaruit voortvloeit: verwachting, adventsverwachting. Het gaat hierbij niet om een aardse verwachting zoals het kerstevangelie al meer vertolkt wordt. De kerk is er zo ...

12 december 1971
Bewaar het pand
A. B.
614 woorden
Generale Synode

Generale Synode

1 Enige tijd geleden kwamen de Chr. Geref. kerken in synodale vergadering bijeen. De kerkorde zegt in artikel 50: De generale synode zal naar de regel eenmaal in de drie jaren vergaderen, tenzij er gewichtige redenen zijn om eerder bijeen te komen. Naar deze vergadering worden uit elke par ...

12 december 1971
Bewaar het pand
B.
962 woorden
De grootheid van de Zaligmaker

De grootheid van de Zaligmaker

„Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoog sten genaamd worden, en God de Heere zal Hem de troon Zijns vaders Davids geven; en Hij zal over het huis Jacobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.” Luc. 1: 32, 33. Rondom de geboorte van de Heere Jezus Christus, ...

12 december 1971
Bewaar het pand
Ds. H. C. v. d. Ent
1349 woorden
Naarde katechisatie

Naarde katechisatie

DE HEILSORDE. De inwendige roeping en de wedergeboorte (3) We hebben in onze vorige les besproken, dat in orde de roeping voorafgaat aan de wedergeboorte en dat Kuyper Sr. destijds zijn standpunt stelde, dat de wedergeboorte aan de roeping voorafgaat, omdat een dode zo ...

12 december 1971
Bewaar het pand
v. L.
1291 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste Jongelui! We gaan met ons vorige onderwerp nog even verder. We hebben gezien dat daar, waar Gods Geest in het hart gaat werken dat wondere werk der wedergeboorte, een droefheid naar God ontstaat en dat men onder het juk van de helse Farao vandaan wil. Hoe is dat nu allemaal te ...

12 december 1971
Bewaar het pand
Ds. H. C. v. d. Ent
1512 woorden