225 resultaten
Filteren
van 23
Nieuwe publikaties van het diakonaat

Nieuwe publikaties van het diakonaat

"Werelddiakonaat, enkele problemen en perspektieven", is de titel van een brochure van dr. J. van Klinken, direkteur van het Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken, die dezer dagen is verschenen in de serie Allerwegen van de Nederlandse Zendingsraad.
De brochure ...

1 november 1973
Kerkinformatie
197 woorden
Generale Synode van Haarlem 1973

Generale Synode van Haarlem 1973

Utrecht, 8 november 1973
Prof. Van Bemmelenlaan 1a

Aan de kerkeraden, classes en particuliere synoden van de Gereformeerde Kerken in Nederland

De generale synode van Haarlem 1973 heeft in haar zitting op 25 oktober jl. vastgesteld, welke collecten ...

1 november 1973
Kerkinformatie
371 woorden
De quotatie voor de Algemeen Kerkelijke Arbeid in 1974

De quotatie voor de Algemeen Kerkelijke Arbeid in 1974

1. Het totaalbedrag dat in 1974 via het omslagstelsel wordt gevraagd voor de Algemeen Kerkelijke Arbeid is ƒ 3.850.000,—.
2. Genoemd bedrag wordt krachtens een besluit van de synode van Groningen 1963/64 omgeslagen over de provinciale ressorten met behulp van de quotatiecijfe ...

1 november 1973
Kerkinformatie
230 woorden
Adreswijzigingen

Adreswijzigingen

Alleen adreswijzigingen predikanten, kerkeraden en classes betreffende, worden in "Kerkinformatie" opgenomen.
Achter de plaatsnaam is tussen haakjes vermeld het paginanummer van het Jaarboek 1973 van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Ten Boer (51): adres ds. H. ...

1 november 1973
Kerkinformatie
850 woorden
Collectenlijst 1974

Collectenlijst 1974

Aanbevolen data: Bestemmingen Aantal collecten *) ("ene inzameling")
6 januari HULP AAN KERKEN IN BINNEN- EN BUITENLAND . . . . (hulpbehoevende kerken resp. verstrooiden buitenland) 1 (3)
24 februari GEESTELIJKE VERZORGING (koopvaardij en binnenvaart) 1 (3)
14 april ...

1 november 1973
Kerkinformatie
765 woorden
Synode steunt actie van Amnesty International

Synode steunt actie van Amnesty International

De generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland wil gaarne gehoor geven aan de oproep van de Raad van Kerken in Nederland inzake de internationale petitie van Amnesty International aan de voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
Deze petitie richt zich ...

1 november 1973
Kerkinformatie
120 woorden
Een punt achter het werk in de IJsselmeergebieden

Een punt achter het werk in de IJsselmeergebieden

De deputaten voor de geestelijke arbeid in de IJsselmeergebieden komen op de generale synode met het (meerderhelds) voorstel om een punt achter dit werk te zetten. Hun rapport komt hierop neer, dat de IJsselmeergebieden inmiddels zichzelf kunnen redden.
Ds. C. van der Tas te Boskoop, di ...

1 november 1973
Kerkinformatie
985 woorden
Kinderen aan het avondmaal?

Kinderen aan het avondmaal?

De generale synode van Dordrecht 1971/72 benoemde In een deputaatschap voor de bestudering van het vraagstuk van de zg. "Kindercommunie": ds. B. J. Aalbers te Geldrop, mevr. M. H. J. Brink-Bijleveld te Hazerswoude, prof. dr. G. P. Hartvelt te Kampen, mej. drs. T. de Jong te Amstelv ...

1 november 1973
Kerkinformatie
dr. A. G. Luiks
1930 woorden
THANKSGIVING DAY

THANKSGIVING DAY

Toward the end of this month we are enjoined to remember in the house of the Lord God’s blessings bestowed upon us. The congregations in Canada did so already on the second Monday in October. It is more than fitting to call upon the Name of the Lord and to acknowledge Him as the source of ...

1 november 1973
The Banner of Truth
Wm. C. L.
5642 woorden
Personalia

Personalia

Zuster M. Voogt is op 17 september weer teruggereisd naar Rwanda, na een verlofperiode in Nederland. Zij zal daar haartaakals verloskundige in het ziekenhuis te Kirinda voortzetten. Drs C.J., Miedema is in oktober voor een verlofperiode in Nederland aangekomen. Mejuffrouw Mie ...

1 november 1973
Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
311 woorden
van 23