168 resultaten
Filteren
van 17
Boekbespreking

Boekbespreking

L. FLOOR e.a., Rejormasie en Revolusie. Publikasie van die Instituut vir de bevordering van die Calvinisme aan die Potchefstroomse Universiteit vir die Christelike Hoër Onderwys, Potchefstroom 1974-Een scala van onderwerpen komt in deze bundel aan de orde. Eerst geven L. Floor (Reform ...

1 december 1975
Radix
J. Douma
D. A. A. Boersema
2039 woorden
Feuerbach en de nieuwere technologie*

Feuerbach en de nieuwere technologie*

InleidingFeuerbach staat bekend als een radikaal kritikus van de christelijke godsdienst. Hoe komt deze atheïst dan zo in trek bij de theologen van vandaag? Dat Feuerbach behoorde tot de atheïsten van het eerste uur, valt niet te betwijfelen. Weliswaar was in het westerse den ...

1 december 1975
Radix
J. Klapwijk
4595 woorden
De vraagstukken van Zuid-Afrika

De vraagstukken van Zuid-Afrika

Drie weken is een kerkelijke delegatie van de zusterkerken uit Zuid-Afrika de gast van onze kerken geweest. Het moderamen van de synode had de in totaal acht man sterke vertegenwoordiging uitgenodigd in verband met de behandeling in de synode van de vraag of de steun aan het speciale fonds v ...

1 december 1975
Kerkinformatie
1363 woorden
Bouwkosten dienstencentrum in Leusden zijn rond

Bouwkosten dienstencentrum in Leusden zijn rond

Alle bureaus van onze kerken zijn nu ondergebracht in het nieuwe Dienstencentrum in Leusden. Maar, zo vragen sommigen zich niet zonder zorg af, hoe moet het gebouw betaald worden? Betekent dat nog weer hogere lasten voor de plaatselijke kerken en daarmee voor hen die trouw hun kerkelijke bij ...

1 december 1975
Kerkinformatie
Jac. B. Looijen
833 woorden
Officiële mededelingen

Officiële mededelingen

Aan de kerkeraden en classes
De classis Middelburg deelt u met leedwezen mee dat zij in haar vergadering van 13 november 1975 besloten heeft aan ds. C. van der Zanden te Middelburg op zijn verzoek ontheffing te verlenen uit het ambt van dienaar des Woords, met ingang v ...

1 december 1975
Kerkinformatie
125 woorden
Vrouwenzendingsthuisfront wil bijdragen aan emancipatie van zusters in derde wereld

Vrouwenzendingsthuisfront wil bijdragen aan emancipatie van zusters in derde wereld

De synode heeft weer zijn zendingsdag achter de rug. Dat is de dag waarop zendingszaken worden behandeld en de begroting (voor 1976 twaalf en een half miljoen!) wordt vastgesteld. Natuurlijk, de problemen, ook hier, nemen toe. Maar het blijft toch altijd een fijne dag. Al was het alleen maar ...

1 december 1975
Kerkinformatie
1114 woorden
Kerkelijke radio en TV samen in IKON

Kerkelijke radio en TV samen in IKON

IKON is de afkorting van 'Interkerkelijke Omroep Nederland'. Met ingang van 1 januari 1976 gaan IKOR en Convent van Kerken hun radio- en televisie werkzaamheden samen voort zetten. De nieuwe IKON zal de uitzendingen voor twaalf kerkelijke (onder wie de gereformeerde kerken) zendgemac ...

1 december 1975
Kerkinformatie
47 woorden
Ethische vragen: Materiaal voor eigen beslissing

Ethische vragen: Materiaal voor eigen beslissing

De Dordtse predikant en ethicus dr. A. Dekker, die onder meer voorzitter is geweest van het studiedeputaatschap inzake de kwestie van de abortus, is van mening dat de taak van de kerk in ethische vragen vooral dient te bestaan uit het aandragen van materiaal, dat het kerklid kan helpen om to ...

1 december 1975
Kerkinformatie
1471 woorden
Synodecommissie gaat praten met dr. Kuitert

Synodecommissie gaat praten met dr. Kuitert

De synode heeft in zijn laatste zittingsweek een dag besteed aan bezwaarschriften tegen prof. dr. H.M. Kuitert. Die bezwaren gingen over sommige van zijn opvattingen in het boekje 'Zonder geloof vaart niemand wel'. Synodecommissie I had daarover een discussiestuk geproduceerd dat zic ...

1 december 1975
Kerkinformatie
491 woorden
Signalen in het kerkelijk recreatiewerk

Signalen in het kerkelijk recreatiewerk

Deputaten voor Kerk en Recreatie willen het volgende onder uw aandacht brengen naar aanleiding van enkele opgevangen signalen over bepaalde ontwikkelingen in het kerkelijk rekreatiewerk:

Eerst iets voor de kerkeraden:
In heel veel plaatsen is een stuk rekrea ...

1 december 1975
Kerkinformatie
779 woorden
van 17