111 resultaten
Filteren
van 12
Manifest bij oprichting Gereformeerde Bond

Manifest bij oprichting Gereformeerde Bond

Tot vrijmaking der Kerken De procedure 'Bahler' heeft bij vernieuwing de aandacht gevestigd op den diep treurigen, maar ook diep zondigen toestand, waarin onze Kerk verkeert. De ellende onzer Kerk brengt voortdurend een onberekenbaar groote schade toe aan de godsdi ...

23 april 1981
De Waarheidsvriend
405 woorden
Grondslag, Doel en Middelen (1906-1909)

Grondslag, Doel en Middelen (1906-1909)

De Vereeniging heeft ten doel op den grondslag der Heilige Schriftuur, opgevat in overeenstemming met de Formulieren van Eenigheid der Gereformeerde Kerken in Nederland, gelijk die zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619, de Gereformeerde beginselen te verbreiden. ...

23 april 1981
De Waarheidsvriend
136 woorden
Wat ons bond

Wat ons bond

Bij het vijfenzeventig jarig bestaan van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk is het, dunkt me, goed om dankbaar te gedenken de zegeningen Gods, ons in die jaren beiden in deze kerk en in deze kerkelijke vereniging geschonken. Het is dunkt me goed, om hopend op Gods trouwe bemoe ...

23 april 1981
De Waarheidsvriend
W. L. Tukker
1240 woorden
Niet binnen een Bond maar binnen de Kerk

Niet binnen een Bond maar binnen de Kerk

Vijfenzeventig jaar Gereformeerde Bond-die leeftijd is eerbiedwaardig genoeg om er niet alleen in eigen kring aandacht aan te geven, maar er ook buitenstaanders bij te betrekken. Graag voldoe ik aan het verzoek van de redactie van De Waarheidsvriend een korte impressie te geven van mijn gevoelens ...

23 april 1981
De Waarheidsvriend
J. Douma
1746 woorden
Een boodschap voor Petrus

Een boodschap voor Petrus

Meditatie .... en Petrus.... Markus 16 : 7De opstanding van Christus was de eerste trap Zijner verhoging. In de staat Zijner vernedering was Christus schuldenaar aan het recht en op Golgotha afgesneden door het Goddelijke recht. Hij, die nooit enige zonde ge ...

23 april 1981
De Wachter Sions
B.-v.Str.
1669 woorden
DE EREDIENST EN HAAR GEBRUIKEN

DE EREDIENST EN HAAR GEBRUIKEN

Daarvan waren zij zich echter bewust. Hoe dieper zij in het grote geheim van het leven doordrongen, des te hopelozer werd hun toestand.Want God de Almachtige laat zich niet verklaren.De beste Bijbeluitleggers hebben niet verklaard wie God is en zijn zal. Nee de HEERE Zelf heeft zich ...

23 april 1981
De Wachter Sions
J.H.R.V.-G
490 woorden
KERKNIEUWS:

KERKNIEUWS:

Beroepen te IJsselmuiden: ds. A. v. Straalen te Barneveld. Bedankt voor Urk: ds. F. Mallan te Rhenen. ...

23 april 1981
De Wachter Sions
17 woorden
Reagan overweegt opheffing embargo

Reagan overweegt opheffing embargo

Hij wilde niet zeggen wanneer dit zal gebeuren, maar volgens de Amerikaanse omroep CBS zal het Witte Huis, naar wordt verwacht, later deze week de beslissing bekendmaken. Het embargo werd op 4 januari 1980 ingesteld door president Carter vanwege de Sovjetinval in Afghanistan. Door de maatregel we ...

23 april 1981
Reformatorisch Dagblad
759 woorden
Bondsdag vrouwen Gereformeerde Gemeente

Bondsdag vrouwen Gereformeerde Gemeente

Op deze bondsdag, die om kwart over tien begint, zal het openingswoord uitgesproken worden door ds. D. Hakkenberg te Lisse.Tijdens de morgenbijeenkomst zal ds. C. Vogelaar, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Genemuiden een referaat houden over „Het werk van de Heilige Geest". Mevro ...

23 april 1981
Reformatorisch Dagblad
260 woorden
Dr. Deddens praeses synode Geref. Kerken Vrijgemaakt

Dr. Deddens praeses synode Geref. Kerken Vrijgemaakt

Eveneens had de verkiezing plaats van het moderamen. Als eerste assessor werd, eveneens in een eerste vrije stemming, ds. P. v. Gurp uit Emmen gekozen. Voor de verkiezing van een eerste scriba was echter een tweede vrije stemming nodig. Het was ds. C. J. Smelik die men tot eerste scriba koos. Een ...

23 april 1981
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
1078 woorden
van 12