125 resultaten
Filteren
van 13
Rectificatie

Rectificatie

Boven de meditatie van vorige week, behelzende de preek die ds. L. Kievit hield in de gebedsdienst op 22 april te Utrecht werd helaas de tekst niet vermeld. De lezers hebben al wel begrepen dat de tekst was Psalm 90 : 17;'En de liefelijkheid van de HEERE, onze God, zij over ons; en bevesti ...

7 mei 1981
De Waarheidsvriend
121 woorden
Telegram aan H. M. Koningin Beatrix

Telegram aan H. M. Koningin Beatrix

Door de leden van de Gereformeerde Bond, die op de jaarvergadering ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan aanwezig waren, werd het volgende telegram aan H. M. Koningin Beatrix gezonden.Leden van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde kerk, op 23 april in vergadering ...

7 mei 1981
De Waarheidsvriend
114 woorden
Financieel Jaarverslag 1980 van de Geref. Bond

Financieel Jaarverslag 1980 van de Geref. Bond

Alvorens aandacht te besteden aan de afzonderlijke getallen in de hiernaast afgedrukte rekening van Baten en Lasten, maken we eerst enkele opmerkingen over de wijze waarop de gegevens zijn gerangschikt.Daartoe attenderen wij erop dat de rekening is verdeeld in vier onderdelen, aangeduid me ...

7 mei 1981
De Waarheidsvriend
L. v.d. Waal
1112 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

De overdracht van het geloofsgetuigenis. Een bijdrage tot het hervormd-gereformeerde gesprek, door ds. S. F. van Veenen (em. hervormd predikant). Uitg, drukkerij de Jong, Balk. In het nummer van 29 november 1980 van de Waarheids vriend is deze brochure reeds bespro ...

7 mei 1981
De Waarheidsvriend
C. den Boer
529 woorden
Verslag van de jaarvergadering van de Geref. Bond, gehouden op donderdag, 23 april 1981 in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht

Verslag van de jaarvergadering van de Geref. Bond, gehouden op donderdag, 23 april 1981 in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht

De voorzitter, ds. L. J. Geluk, opent de vergadering en laat zingen Psalm 33 : 2 en 11. Vervolgens gaat hij voor in gebed en leest Amos 7 : 1-9 en Romeinen 5 : 1-11. Hij heet allen heel hartelijk welkom op deze bijzondere jaarvergadering. Bijzonder, vanwege het 75 jarig bestaan van de Geref. Bond ...

7 mei 1981
De Waarheidsvriend
R. J. van de Hoef
601 woorden
Enkele opmerkingen over echtscheiding (3)

Enkele opmerkingen over echtscheiding (3)

De oude echtscheidingsgronden Artikel 161 van het oude eerste boek van het Burgerlijk Wetboek bevatte 4 gronden voor echtscheiding. Deze waren:1. Overspel.2. Kwaadwillige verlating.3. Veroordeling wegens misdrijf tot een vrijheidsstraf van vier ...

7 mei 1981
De Waarheidsvriend
J.P. de Man
1034 woorden
Cornelis baron van Zuylen van Nyevelt (1777-1833) 3

Cornelis baron van Zuylen van Nyevelt (1777-1833) 3

Belgische opstand 1830 was het jaar van de Belgische opstand. Een schok ging er door de Noorderlijke Nederlanden. Wij die anderhalve eeuw later leven, kunnen nog maar nauwelijks meer vermoeden wat er in die dagen in de gemoederen van ons volk omging. Wie er iets va ...

7 mei 1981
De Waarheidsvriend
K. Exalto
1729 woorden
De aard van het Schriftgezag (8)

De aard van het Schriftgezag (8)

Inspiratie en gelovig-zijn Nu spitst zich dit alles toe op de Schriftopenbaring en de leer van inspiratie. In de eerste plaats valt ons op dat de inspiratie van de Openbaringsgetuigen in de Schrift en de Bijbelschrijvers op één lijn worden gesteld met de door de He ...

7 mei 1981
De Waarheidsvriend
C. Graafland
884 woorden
Kerknieuws

Kerknieuws

ZENDINGSBEZINNINGSGROEP De eerstvolgende vergadering van de Zendingsbezinningsgroep is D.V. op vrijdag 15 mei a.s. te Utrecht. Ds. G. Draijer Zendingspredikant van de Chr. Ger. Kerken uit Sibasa, Vendaland te Zuid-Afrika zal spreken over het onderwerp: 'De inwijdin ...

7 mei 1981
De Waarheidsvriend
1490 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Prof. dr. W. van 't Spijker, Zijn verbond en woorden, 159 pag., prijs ƒ 20, —, uitg. de Groot, Goudriaam. De ondertitel van dit boek luidt: Over doop, belijdenis en avondmaal volgens de klassieke formulieren. Dat zijn dan ook de drie hoofdstukken van dit geschrift: ...

7 mei 1981
De Waarheidsvriend
J. Maasland
390 woorden
van 13