396 resultaten
Filteren
van 40
Ten geleide

Ten geleide

Dit nummer bevat, naast een aantal boekbesprekingen, twee artikelen. Het eerste en meest omvangrijke is van de hand van W. Koning. Hij geeft een systematisch overzicht van Dooyeweerd's wijsgerige antropologie, een relatief onderbelicht en niet zo ver uitgewerkt onderdeel van de reformatorische ...

1 januari 1983
Radix
374 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

J. van Genderen, Geloofskennis en geloofsverwachting. Apeldoornse Studies no. 17. Kok, Kampen, 1982.

In deze studie en onder deze titel heeft de christelijk gereformeerde prof. J. van Genderen twee bijdragen samengebracht die cirkelen rond het thema van het geloof. Oorspronkelijk war ...

1 januari 1983
Radix
Joh. de Wolf
P. A. Heij
B. M. Balk
J. R. Stellinga
4905 woorden
De wijsgerig antropologische denkbeelden van Herman Dooyeweerd *

De wijsgerig antropologische denkbeelden van Herman Dooyeweerd *

1. Inleiding

Iedereen die met mensen omgaat - en wie doet dat niet - heeft wel een mensbeeld. Elk van ons heeft wel een idee op welke manier, waarom en waartoe mensen zich veelal gedragen. Dergelijke persoonlijke mensbeelden worden gevormd door ervaringen, sociale regels en ...

1 januari 1983
Radix
W. Koning
9537 woorden
IMMANUEL

IMMANUEL

Part II. “Overmits de kinderen des vleses en des bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden”. God geopenbaard in het vlees! O aanbiddenswaardig en gezegend wonder! Zo is Hij de Borg en Verzoener Zijns volks. Buiten Hem is geen behoudenis mogelijk. ...

1 januari 1983
The Banner of Truth
Wijlen Ds. G.H. Kersten
998 woorden
Adreswijzigingen

Adreswijzigingen

Ulrum (80): adres kerkeraad is: J. A. de Jong, Marktstraat 29, 9971 AA, tel. 05956-1220. Ooster-NIjkerk (93): kand. drs. G. A. van der Berg te Ooster-Nijkerk deed 21 nov. intrede; adres: Mounewei 2,9137 RJ, tel. 05192- 1342. Dep. Cl. Kollum (109): adres archivaris is: P. Feenstra, Oude Haven ...

1 januari 1983
Kerkinformatie
1460 woorden
Leren elkaars verschillen geestelijk te beleven

Leren elkaars verschillen geestelijk te beleven

De synode van Delft bezon zich zo'n twee jaar geleden diepgaand op een rapport van de deputaten voor het contact met de Charismatische Werkgemeenschap Nederland. Centraal stond daarin het "leren omgaan met elkaars gevoelens". Ik vermeld hier nog eens de eerste overweging die op ...

1 januari 1983
Kerkinformatie
A. C. Hofland
775 woorden
Vraag: Wat nut ons de synode? Antwoord: Veel (als u meeleeft)

Vraag: Wat nut ons de synode? Antwoord: Veel (als u meeleeft)

Onder andere in vier synodale commissies van voorbereiding. Twee commissies moesten het zonder onze aanwezigheid stellen. Maar wie weet, komt daar de volgende synode verandering in.

Want we willen aan de commissievergaderingen mee blijven doen. De JSB-afgevaardigden werden zonder ...

1 januari 1983
Kerkinformatie
Zeger Woudenberg
614 woorden
Nieuwe uitgaven vanuit het Dienstencentrum

Nieuwe uitgaven vanuit het Dienstencentrum

Rapport over gebruik van Schriftgegevens bij vragen rondom homofilie van deputaten Kerk en Theologie.
Volledige tekst van het rapport en de bijbehorende besluiten zoals behandeld tijdens de najaarszitting 1982 van de generale synode 52blz.,/5,00.

Toerusting dichterbij; over d ...

1 januari 1983
Kerkinformatie
263 woorden
Groot Nieuws Bijbel verschijnt begin maart

Groot Nieuws Bijbel verschijnt begin maart

De bijbel in de taal, die we dagelijks plegen te gebruiken in de omgang met elkaar: hoogleraar en loodgieter, scholier en gemeentesecretaris, om nu maar een willekeurige greep te doen, kwam tot stand in het omcirkelde gebouwencomplex, dat u op (lucht)foto 1 kunt zien. Het is een eenvoudige v ...

1 januari 1983
Kerkinformatie
261 woorden
Jullie doop een teken van ons aller afhankelijkheid

Jullie doop een teken van ons aller afhankelijkheid

Zo beginnen een moeder en vader een fijnzinnige brief, die hun kinderen nu als een kleinood bewaren. De brief komt voor in de handreiking "Oecumenische doopcatechese", in opdracht van de Raad van kerken geschreven voor ouders van verschillende kerkelijke komaf, die hun kind ...

1 januari 1983
Kerkinformatie
673 woorden
van 40