205 resultaten
Filteren
van 21
Brievenstroom vrijwel opgedroogd

Brievenstroom vrijwel opgedroogd

Dit schrijven deputaten-bestuursleden van de IKON in een korte rapportage aan de generale synode, waarin zij levens 'met vreugde' constateren dat de aandacht van IKON-zijde voor wat er in de kerken doorgegeven wordt, meer en meer inhoudelijk bepaald wordt: 'Zonder de verhalen, de ...

1 september 1990
Kerkinformatie
Piet Halma
382 woorden
Vacatures deputaatschappen

Vacatures deputaatschappen

In het landelijk deputaatschap Gemeenteopbouw, dat vier secties omvat, t.w. Pastoraat, Binnenlands Diakonaat, Missionair Werk en Kerkelijke Organisatie en Voorzieningen, en waaronder ook hel Centrum voor Gemeenteopbouw in Leusden met 39 medewerkers ressorteert, bestaat een vacature voor de p ...

1 september 1990
Kerkinformatie
169 woorden
Inventarisatie geeft beeld van cultuurbezit

Inventarisatie geeft beeld van cultuurbezit

Inventarisatie betekent dal de kunstvoorwerpen die in een kerk aanwezig zijn beschreven en gefotografeerd worden. Al zou u hel misschien niel denken, in de gereformeerde kerken is wel degelijk kunst aanwezig. Denk maar aan een oud linnen of zilveren avondmaalsstel, een 17de-eeuwse kanselbijb ...

1 september 1990
Kerkinformatie
Mw. W. de Kruijter-Zandstra
638 woorden
Een blijvend waardevol bezit

Een blijvend waardevol bezit

Voor hel heden levert het informatie, nodig om beleid te kunnen voeren en rechten en plichten te kunnen aantonen. Voor de toekomst geeft hel een beeld van de historie van de kerkelijke gemeente.
Soms is het voor het nemen van beleidsbeslissingen nodig om na te gaan hoe bepaalde besluite ...

1 september 1990
Kerkinformatie
805 woorden
Gereformeerde archieven in katholiek Maastricht

Gereformeerde archieven in katholiek Maastricht

Hel stadsarchief van Maastricht beheert naast de oude archieven van de gemeente Maastricht de archieven van zo'n 200 verschillende particuliere instellingen en personen.
Hieronder valt ook een categorie kerkelijke archieven. Archieven, die stuk voor sluk van onschatbare waarde zijn. ...

1 september 1990
Kerkinformatie
H. Ronner
210 woorden
Videofilm voor kerkelijk gebruik

Videofilm voor kerkelijk gebruik

Deze videoproduktie is vooral bedoeld voor gebruik in plaatselijke kerken. De film is met name geschikt voor vertoning in kleine kring: groot-huisbezoeken zullen er hun voordeel mee kunnen doen. Daarnaast valt te denken aan gemeenteavonden, catechese, gespreksgroepen e.d.

...

1 september 1990
Kerkinformatie
384 woorden
Democratisering of onzekerheid?

Democratisering of onzekerheid?

Na nog een vergadering in september van het breed moderamen, begint de generale synode van Emmen in het najaar aan de eindsprint. Vergaderweken in oktober ('normaal' en gezamenlijk) en nog één in november en dan zit ook deze synode er weer op. Een synode waarvan ik de indruk heb dat ...

1 september 1990
Kerkinformatie
Ds. Pieter Boomsma
895 woorden
Salarisadvies 1990 Medewerkers in kerkelijke dienst

Salarisadvies 1990 Medewerkers in kerkelijke dienst

Advies no. 28 (ingaande 01-01-1990 resp. 01-04-1990)
Aan de kerkeraden en classes van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

1. Inleiding
Dit advies wijkt in een aantal opzichten af van dat van voorgaande jaren.
De belangrijkste verschillen zijn: ...

1 september 1990
Kerkinformatie
1343 woorden
Om verder te lezen.

Om verder te lezen.

- "Archief in orde" is een folder mei tips en weeljes over archiefbeheer Hel geeft kort weer welke slukken in een archief ihuishoren en wal de besie manier is om een archief ie bewaren. Een gemakkelijke handwijzer voor de archiefbeheerder.
De folder is Ie bestellen bij de Arch ...

1 september 1990
Kerkinformatie
204 woorden
Ontbrekende stukken opsporen

Ontbrekende stukken opsporen

Schrijven over het archiefwerk in hel kerkblad kan dienen als middel om archiefslukken die mensen thuis bezitten op te sporen.
De lezers kunnen worden opgeroepen eens in hun oude spullen te snuffelen. Hel koml namelijk nog vaak voor dal zich lussen de privéspullen, materiaal bevindt dat ...

1 september 1990
Kerkinformatie
70 woorden
van 21