221 resultaten
Filteren
van 23
DE LAMMEREN

DE LAMMEREN

Een herder vertelde aan een prediker, dat wolven de vorige nacht vijftig lammeren van zijn kudde hadden gedood en dat het een groot verlies betekende., , Heeft u ook nog schapen verloren?" vroeg de man, die hiermee zijn medeleven wilde betonen. Maar de herder antwoordde:, , Dominee, weet u n ...

13 september 1991
Gereformeerd Weekblad
81 woorden
WEDERGEBOORTE NODIG

WEDERGEBOORTE NODIG

Merkt, o mens, tot beter en klaarder kennis van uw natuurlijke verdorvenheid, hoe groot die is. Zij is zo groot, gelijk in het Woord van God wordt aangewezen, dat gij ten enenmale van nature onbekwaam zijt om het ware geestelijke goed recht te verstaan, te willen en te werken: en dat niet al ...

13 september 1991
Gereformeerd Weekblad
208 woorden
Alles verlaten

Alles verlaten

Het is op Gods bevel, dat Abram uit het land van zijn geboorte is weggetrokken. En niet alleen is dit bevel duidelijk cn krachtig voor Abram. maar het dwong ook zoveel respekt af. dat zelfs zijn vader Terah en Lot. de zoon van Abrams overleden broer Haran, cn ook Abrams huisvrouw Sarai met h ...

13 september 1991
Daniel
ds. A. F. Honkoop
667 woorden
De zaaier

De zaaier

Ik zag op het verlaten land een boer, die eenzaam koren zaaide - Hij ging gebogen en zijn hand deed stil het groot gebaar, dat zaaide.Want zaaien is een need'rig werk Dat in ootmoedigheid geschiede - En groot is het verborgen werk Van God alleen... Wiens wil geschiede...W. A. P ...

13 september 1991
Daniel
W. A. P. Smit
54 woorden
Waarom naar de belijdeniscatechisatie?

Waarom naar de belijdeniscatechisatie?

Eenzelfde nuchterheid trelt ons in dc Nederlandse Geloofsbelijdenis als het daarover gaat. 'dat een iegelijk schuldig is zich bij dc kerk tc voegen" (Art. 28): "Wij geloven (...) dat niemand, van wat staat of kwaliteit hij zij. zich behoort op zichzclven tc houden'. Ook dit 'bevel' kan door ...

13 september 1991
Daniel
N. Stam
1197 woorden
BONDSNIEUWS

BONDSNIEUWS

Regionale vergaderingDatum: .V. woensdagavond 25 september. Plaats: erk der Ger. Gem. te Goes. Aanvang:19.30 uur. Sluiting:22.00 uur. Spreker: hr. B. Stolk uil Ridderkerk. Onderwerp: ina.Ds. N. W. Schreuder heeft dc leiding van deze avond. Allen hartelijk welkom! ...

13 september 1991
Daniel
165 woorden
25-jarig jubileum ‘Vis unita fortior’ te Hoofddorp

25-jarig jubileum ‘Vis unita fortior’ te Hoofddorp

Op dinsdag 15 januari heeft de zendingskrans haar 25-jarig bestaan herdacht. Leden en lid-thuiswerksters werden om 5 uur verwelkomd met een kopje koffie. Dc presidente heette allen hartelijk welkom. In haar openingswoord vermeldde zij, dat juist op deze dag een trouw lid van de vereniging wa ...

13 september 1991
Daniel
M. Bank-Quartel
429 woorden
Rekenkamer bezorgd over Sociale Zaken

Rekenkamer bezorgd over Sociale Zaken

Dat blijkt uit de "Rapporten bij de rekening" die elk jaar rond Prinsjesdag met de slotwetten over de begrotingsuitvoering over het voorgaande kalenderjaar worden gepubliceerd. Al in 1990 signaleerde de Rekenkamer dat de accountantscontrole bij Sociale Zaken „onvoldoende basis biedt voor haa ...

13 september 1991
Reformatorisch Dagblad
269 woorden
Ritzen tergt CDA door terugdraaien toezegging

Ritzen tergt CDA door terugdraaien toezegging

In de regionale onderwijscentra (roc's) zullen in de toekomst het beroepsonderwijs en de volwasseneducatie worden ondergebracht. De Kamer debatteerde deze week over de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs en over het voortgezet algemeen volwassenonderwijs. Deze wetsvoorstellen zijn een tussenst ...

13 september 1991
Reformatorisch Dagblad
onze politieke redactie
382 woorden
DEN HAAG

DEN HAAG

Broelc van buitenlandse zaleen heeft de Kamer gisteren beloofd de Icwestie van een diplomatieke vertegenwoordiging in de Baltische staten vandaag te besprelcen in het kabinet. De bewindsman wil nagaan of het samen met België en Luxemburg mogelijk is een dergelijk kantoor te realiseren. De ...

13 september 1991
Reformatorisch Dagblad
154 woorden
van 23