467 resultaten
Filteren
van 47
Ten geleide

Ten geleide

Deze achttiende jaargang opent met een artikel van dr. G. Puchinger, dat een rondblik biedt over onze Nederlandse letterkunde. Deze bijdrage spreekt voor zichzelf. In 1990 heeft prof.dr. T.M. Klapwijk zijn boek Op de grens. Over student, kerk en universiteit gepubliceerd, waarin hij de positie ...

1 januari 1993
Radix
231 woorden
Het Koninkrijk van God als absolute eigentijdse werkelijkheid (I)*

Het Koninkrijk van God als absolute eigentijdse werkelijkheid (I)*

Kan men vandaag nog christelijk denken 'in rapport met de tijd', zonder te vervallen in een ervaringstheologie a la Kuitert? Er zijn allerlei aanwijzingen ook binnen de Vrijgemaakte Kerken, dat dit een existentiële vraag geworden is. Op de één of andere manier is het begrip 'Openbaring' niet bi ...

1 januari 1993
Radix
E. W. Schaeffer-de Wal
10097 woorden
VOLLENHOVEN

VOLLENHOVEN


Van de hier aan te kondigen boeken laat de correspondentie van de hoogleraren D.H.Th. Vollenhoven en K. Schilder de diepste indruk na. Het tekstenboek, samengesteld door dr. K.A. Bril en drs. A. Tol, stelt ons opnieuw voor ogen welk een superieur denkvermogen Vollenhoven bezat en hoe hij ...

1 januari 1993
Radix
G. Puchinger
2997 woorden
Ten geleide

Ten geleide

Deze nieuwe jaargang opent met een herdenkingsartikel over prof. dr. D.H.Th. Vollenhoven, van de hand van dr. G. Puchinger. De aandacht die Vollenhoven, de edele leermeester van velen, de afgelopen maanden heeft gekregen, vond haar aanleiding in het feit, dat hij in november jl. honderd jaar ge ...

1 januari 1993
Radix
446 woorden
Kunst in de kerk

Kunst in de kerk

In de gereformeerde kerk van Aduard (Gron.) staat een prachtig doopvont. Waarschijnlijk dateert het uit de tijd dat de kerk gebouwd is, zo rond 1913, maar zeker is dat niet. Het vont van ca. anderhalve meter hoog is gemaakt van gepolychromeerd wit en goudkleurig eikehout. Op de zijkanten zij ...

1 januari 1993
Kerkinformatie
161 woorden
Kennis nemen van concept SoW-kerkorde

Kennis nemen van concept SoW-kerkorde

Alhoewel deze besluiten de zegen van de gereformeerde synode kregen, vroeg synodelid ds. O. Doorn waarom de (gereformeerde) particuliere synoden (PS-en) en de (hervormde) provinciale kerkvergaderingen (PKV's) zich wel over de ontwerp-tekst van de kerkorde mogen uitspreken en kerkeraden e ...

1 januari 1993
Kerkinformatie
Piet Halma
187 woorden
De nieuwe classicale indeling (voorzover nu bekend):

De nieuwe classicale indeling (voorzover nu bekend):

p.s. Groningen: nog niet bekend.

P.S. Friesland-lVloord: Classis Buitenpost: Augustinusga, Buitenpost, Bergum, Burum, Drogeham, Eemewoude, Eestrum, Garijp, Gerkesklooster-Stroobos, Hardegarijp, Harkema, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Kootstertille, Noordbergum, Oenkerk, Oost ...

1 januari 1993
Kerkinformatie
1195 woorden
Meer studie naar vraagstukken rond oorlog en vrede

Meer studie naar vraagstukken rond oorlog en vrede

Tot deze conclusie kwam de generale synode naar aanleiding van de presentatie van het rapport van de theologische studiecommissie ad hoc inzake vragen van Oorlog en Vrede. De studie bedoelde een uitwerking te zijn van een rapport van 1989.

Sindsdien is de politieke context echter ...

1 januari 1993
Kerkinformatie
Nelleke Slootweg
316 woorden
Nieuwe uitgaven

Nieuwe uitgaven

Kerkendagboek 1992, uitgegeven ter gelegenheid van de tweede Nederlandse oecumenische Kerkendag op 19 september j.l. Rond het thema 'Om een geloofwaardig getuigenis' zijn in dit boek bijdragen opgenomen van onder andere Jan ter Laak, Gerda Havertong, Rex Brico, Pia Dijkstra, etc. Pri ...

1 januari 1993
Kerkinformatie
1125 woorden
Beroepbaarstelling na appèl

Beroepbaarstelling na appèl

De synode besluit:
1. uitvoeringsbepaling 5.1, punt 14, als volgt te wijzigen: "Indien deputaten in appel gaan tegen het besluit van de classis om niet beroepbaar te stellen, zal de particuliere synode, wanneer zij het besluit van de classis vernietigt, zelf overga ...

1 januari 1993
Kerkinformatie
91 woorden
van 47