+ Meer informatie

TER OVERWEGING

18 minuten leestijd

Drs. H.J. Lam en drs. P.J. Vergunst (red.), KANTTEKENINGEN BIJ DE [NIEUWE BIJBEL-VERTALING]. Uitg. Groen Heerenveen 2002, 156 blz. € 12,50.

In dit nummer, dat aan twee nieuwe bijbelvertalingen is gewijd, vestigen we graag de aandacht op een al enige tijd geleden verschenen uitgave van het hoofdbestuur van de Geref. Bond. Deze zet zich er ontegenzeggelijk voor in om haar achterban te informeren en te instrueren bij allerlei (geestelijke) ontwikkelingen. Daar legt ook dit boek getuigenis van af. Het is gestoeld op de tot dan toe verschenen deeluitgaven van de [NBV] en wil leiden tot een eerlijke bezinning. Daarvan is inderdaad sprake, niet in het minst door de bijdrage van één van de projectleiders van deze vertaling. Bij de verschillende medewerkers aan het boek is sprake van een genuanceerde benadering: men ziet in dat het met de oude SV echt niet meer zonder meer kan en staat open voor een goed alternatief. Op de vraag of de [NBV] dat dan is, kan — met het toen beschikbare materiaal — niet voluit bevestigend geantwoord worden. Wie zich wil verdiepen in werkwijzen en achtergronden van de nieuwe vertaling, kan in dit boekje goed terecht.

F. van Deursen, ROMEINEN. Serie De Voorzeide leer. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2004, 252 blz. € 25,-.

Het is al heel wat jaren geleden dat de (uiteindelijk) Ned. Geref. ds. C. Vonk een commentaar op de Schrift begon. Eerst alleen, daarna samen met ds. F. van Deursen, die het na het overlijden van ds. Vonk alleen (voor zover ik weet) heeft voortgezet. Dat is een geweldig karwei, dat desondanks al heel ver gevorderd is. Nu ver-scheen het commentaar op de brief aan de Romeinen, rest ons nog (DV) de andere brieven — Openbaring was al verschenen. Ik noemde het nieuwe deel een commentaar, de auteur spreekt zelf van een ‘parafraserend navertellen’. En dat zal hen die zich willen verdiepen in deze brief, goed doen: men hoort immers vaak van de weerbarstigheid van de inhoud van deze brief. Ds. Van Deursen is erin geslaagd om deze inhoud zó te brengen, dat zij voor de ‘gewone’ lezer echt toegankelijk wordt. Er ligt, dat is duidelijk, diepgaande studie aan ten grondslag.

Nel Benschop, REIK ME JE HAND. Gedichten over Gods nabijheid. Uitg. Kok Kampen 2003, 44 blz. € 7,95.

In 26 gedichten laat de bekende dichteres Gods nabijheid zien in de bijbel, in kerkelijke feesten, op onze levensweg. Als altijd een mooie bundel om ten geschenke te geven.

dr. H. Florijn e.a., KERKELIJK LEVEN IN BEELD. De Gelderse Vallei I. Uitg. Den Hertog Houten 2004, 125 blz. € 17,50.

Dit boek geeft wat titel en ondertitel aangeven: beelden (foto’s) van het kerkelijk leven in een deel van Utrecht en Gelderland. Er is materiaal verzameld uit de periode van 1875 tot 1950. Zeker wie kennis heeft van de genoemde omgeving zal blij zijn met al deze herinneringen. Korte omschrijvingen brengen ‘kleur’ aan de beelden. Uit de CGK zien we o.a. Amersfoort, Bunschoten, Ede en Eemdijk. Daar ontdekte ik een kleine vergissing: Bunschoten was de tweede — en niet de eerste — standplaats van ds. J.H. Velema (blz. 55). Een boek om bij te mijmeren.

Nicolette Hijweege, BEKERING IN BEVINDELIJK GEREFORMEERDE KRING. Een psychologische studie. Uitg. Kok Kampen 2004, 351 blz. € 34,90.

Voor ons ligt een proefschrift, verdedigd aan de Kath. Universiteit Nijmegen. Het is een interessante vraag: hoe spelen de kerkelijk-geestelijke omgeving en de kaders die daar worden beleefd en uitgezet betreffende de weg van God in iemands leven een rol bij de persoonlijke beleving daarvan? Hoe pakt iemand deze kaders al of niet op en komt het tot een persoonlijke overgave tot God? Daartoe benaderde de promovenda een aantal mensen uit de kring van Geref. en Oud Geref. Gemeenten. Zij ging een aantal interviews aan, analyseerde deze en trok haar conclusies. Gezegd moet worden dat zij zich, komend uit een heel andere geestelijke traditie, uitstekend heeft ingeleefd in de toch heel aparte geestelijke denk- en belevingswereld van een streng-reformatorisch volksdeel. Daarbij gaven aanwijzingen van specifieke deskundigen (o.a. Van ‘t Spijker, Brienen, Immink, Van der Wal) houvast. Vanuit psychologisch oogpunt wordt bevindelijk gereformeerde bekering als een toeëigemngsproces omschreven, voortkomend uit de genade Gods; van ‘verbale’ komt het tot ‘totale’ betrokkenheid (blz. 274). Een psy-chologische conclusie (met alle beperking die dat q.q. met zich meebrengt), die zodoende heel dicht bij de geestelijke overtuiging komt. Of zij — gezien deze beperking -in die overtuiging echt verder helpt, is voor mij een vraag die gaandeweg het lezen groter werd. Ik denk het eigenlijk niet, maar dat was misschien ook niet de bedoeling.

Nick en Sila Lee, IK OOK VAN JOU! Handboek bij een huwelijk. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2004, 312 blz. € 19,90.

Wil Doornenbal en Cobi Wattez, SAMEN VERDER. Inzicht en oefeningen voor je relatie. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2004, 150 blz. € 13,50.

Het is bekend dat het verschijnsel van gebroken en/of sterk beschadigde huwelijken zich niet alleen buiten de christelijke kerken voordoet. En als daar nog géén sprake van is, dan is er toch altijd nog het gevaar van het sluipenderwijs verdoffen van de glans van een huwelijk. Deze boeken willen dat, onder Gods zegen, voorkomen en bieden tal van handvatten voor een bij de voortduur fundamenteel goed huwelijk (in bijbelse zin). U kunt er terecht voor (in het eerste boek achtereenvolgens) de fundamenten, de communicatie, de uitdrukkingen in liefde, het oplossen van conflicten, de kracht van vergeving, omgaan met (schoon)ouders, seksualiteit; (in het tweede boek o.a.) relatie man-vrouw, ruimte voor jezelf, omgaan met emoties, communicatie, seksualiteit, geloof en kerk. Tal van praktische tips, maar ook diepe bijbelse noties worden aan het papier toevertrouwd, waarbij de eerbied voor wat God in het huwelijk heeft geschonken duidelijk blijkt. Bij het tweede boek geldt als bijzonderheid dat het tot stand kwam na interviews van mensen bij het huwelijk op de klippen is gelopen. Het krijgt daardoor een bijzondere diepte.

Dr. G. Kwakkel (red.), WONDERLIJK GEWOON. Profeten en profetie in het Oude Testament. TU bezinningsreeks. Uitg. De Vuurbaak Barneveld 2003, 189 blz. € 14,95.

Dit is het derde deel in een serie, opgezet in samenwerking met de Theol. Universiteit van de GKV in Kampen. Van verschillende kanten wordt de vraag belicht wat voor mensen de profeten waren (Mozes, Elia, Amos, Jesaja enz.). Hoe gingen ze te werk en wat was de blijvende waarde van hun woorden? Met deze vraag komt de verhouding tussen Gods stem en de menselijke verwoording daarvan in beeld. Dat gebeurt met diepe eerbied voor die stem. Medewerkers zijn docent of (oud-)student aan de TU-Kampen.

Desiree Berensen en Theo Hettema (red.), MET PASSIE. Jong, theoloog en predikant — 13 portretten. Uitg. Kok Kampen 2004, 149 blz. € 14,90.

Binnen de nieuwe PKN is een aantal jonge predikanten gevraagd iets te vertellen over hun geestelijke wortels, hun groei naar het predikantschap, de theologische keuzen die daarbij gemaakt zijn, de blokkades en uitdagingen. Het zijn autentieke verhalen geworden waarbij we de 13 in het hart kijken. Daarbij — en dat is te verwachten — komt een groot geestelijk en theologisch spectrum aan het licht. Dat geeft soms vervreemding, en toch is het boeiend om te lezen. Op de een of andere manier zijn allen aangeraakt met de gedachte dat aan ons te zien moet zijn ‘dat het Woord leven is’ (blz. 18). En zo is het ook.

ds. P.J. den Admirant, BETER DAN DIT LEVEN. Gods aanwezigheid in het lijden

ds. J. Beider, ONZIN BIJ UITSTEK. Gedachten over zonde en genade.

Uitg. Kok Kampen 2004, 106 resp. 128 blz. € 10,50.

Al eerder bespraken we twee deeltjes uit deze nieuwe serie ‘Gereformeerd belijden’, een initiatief van de Geref. Bond. Ze verschijnen tot op heden in snel tempo. Opnieuw is sprake van bezinning in kort bestek die er wezen mag. De waarde van het eerste boekje ligt vooral in het feit dat alle vragen van onbegrip en verbijstering die aan de dag komen als lijden zich op de een of ander manier aandient, worden genoemd én serieus worden genomen. De auteur nam zijn insteek bij Job en Rom. 8. Dan komen niet alle aspecten van het thema aan de orde, maar wel heel belangrijke. De titel van het tweede boekje is m.i. misleidend; uit het voorwoord blijkt de bedoeling: zonde is zin-loos, non-sens. Vandaar.

Zacharias Ursinus, STERVENSKUNST. Uitg. De Groot Goudriaan-Kampen 2003, 71 blz. € 14,90.

Dat mensen geen raad weten met de dood, blijkt telkens opnieuw, met name wanneer bekende persoonlijkheden overlijden. Soms wordt er zelfs geapplaudiseerd, hetgeen zelfs ongelovigen tot de stelling brengt dat dit niet past bij het gruwelijke, onbegrijpelijke en afschuwelijke (blz. 10v). Daarom is een boekje als dit, geschreven door hem die ook de Heidelberger Catechismus samenstelde, niet overbodig. Uit verre eeuwen worden ons bijbelse noties voorgehouden voor de tijd van ziekte en dood. Ursinus schreef het tijdens een periode van pestepidemie. Na een inleiding volgt een ‘dwarsdoorsnede’ van de tekst (alles van de hand van dr. G den Hartogh), daarna volgt het volledige geschrift. De dood als loon op de zonde, maar ook de hoop van de gelovigen dat de dood voor hen doorgangspoort is naar het eeuwige leven, staan centraal. Eén vraag terzijde: is het echt nodig dat het boekje zó duur is uitgevallen?

Alister McGrath, CHRISTUS KENNEN. Uitg. Kok Kampen 2003, 243 blz. € 19,90.

In dit indrukwekkende boek gaat de auteur via verschillende ingangen om met het kernthema: hoe en wanneer Christus gekend moet worden (nl. o.a. met verstand en hart, in eenzaamheid, angst en lijden), waar (in zijn ontmoetingen), Hem kennen door zijn beelden, door de goede dingen die Hij voor ons gedaan heeft; dan is er vervolgens nog aandacht voor de obstakels daarbij (niet tot groei bereid zijn, verliefd zijn op de wereld, geen kritiek kunnen verdragen). Een boek in 28 hoofdstukken, stuk voor stuk om je rustig eigen te maken.

Henk Binnendijk, ZWAK IS MACHTIG. Uitg. Kok Kampen 2003, 308 blz. € 19,90.

Een bundeling van drie eerdere boeken van de auteur: De bergrede, Over morgen (n.a.v. Matt. 13–25) en Het evangelie naar Johannes — overdenkingen. Bedoeld voor bijbelstudie, zowel persoonlijk als in groepsverband. Daartoe moedigen de vragen aan het eind van elk hoofdstuk (van boek 1 en 2) aan.

Wolfgang Hohensee, GEEN UITWEG MEER. Met mensen uit de bijbel levenscrises overwinnen. Een Verbo-boek. Uitg. Kok Kampen 2003, 110 blz. € 14,90.

In dit boek wordt het leven van verschillende bijbelse personen belicht (o.a. Elia, Jona, David, Jaïrus, Jozef), juist daar, waar hun leven in een geweldig dieptepunt verkeerde. Op zulke momenten kan het Godsvertrouwen wankelen, maar kan ook duidelijk worden hoe God redt. Het boek wil hen die zich in dergelijke situaties bevinden, helpen. Dat is goed, en er worden mooie lijnen getrokken. Er is wél een nadeel: bij een (laten we zeggen) psychologisch-geestelijke aanpak dreigt de bijbels-heilshistorische lijn op de achtergrond te raken. Als men dat verdisconteert, kan men toch veel aan dit boekje hebben.

G.W.V., GEEN DAG ZONDER HEM. Bijbels dagboek. Uitg. Kok Kampen 2003, 404 blz. € 18,90.

Opnieuw een meditatief boek van de ondertussen bekende auteur (mevr. G.W. Tamminga-Visser). Deze keer laat zij zich voor de keuze van teksten leiden door een boekje van H.W.S. Korte stukjes, waarin de kern van een bijbelwoord wordt aangegeven. Elke dag wordt afgesloten met een kort gedicht of enkele versregels uit een lied.

Sabine uan der Heijden, HET MYSTERIE TUSSEN GOD EN JOU. Uitg. Kok Kampen 2004, 128 blz. € 12,50.

In de stilte van Taizé groeiden de woorden van dit boekje, waarmee de schrijfster Gods nabijheid voor mensen naar voren wil brengen; te gebruiken in kringen, maar ook in persoonlijke meditatie. Daar is het zeker voor geschikt. Heel eerbiedig gaat zij met de bijbel om, als het Woord waardoor God tot mensen komt. Wel vind ik het bijv. verwarrend dat ze heel snel spreekt over de mens, ‘goed in zijn diepste wezen’, en de mens, ‘een nieuwe schepping’. Dat trof me al snel (blz. 18 en 22). Later wordt dat verduidelijkt (blz. 64 e.V.): wijzen op de (erfjzonde is minder ‘effectief’; de bijbel begint met de góede mens, in Gen. 1. Dat is waar, maar… kunnen wij in 2004 daar zomaar naar terug? Dat had genuanceerder gemoeten volgens mij. Zoals het nu verwoord is, is het op z’n minst verwarrend.

Mark en Lindsay Melluish, DE TIJD VAN JE LEVEN. Over samen leven in het gezin. Telos-boek. Uitg. Buijten & Schipperheijn 2004, 176 blz. € 14,90.

Werken aan een sterk gezin, dat is het waar het het schrijversechtpaar om te doen is. Daarbij vergeten ze niet dat ouders tevens — en zelfs allereerst — echtgenoten zijn. Weldadig doet verder het gegeven aan dat apart aandacht wordt gegeven aan iemand die dit boek als alleenstaande ouder leest (blz. 29). Enkele thema’s die aan de orde komen: als ze nog klein zijn; tijd voor elkaar; invloeden van buitenaf; het overbrengen van waarden; corrigerend optreden; liefde en respect voorleven. De Amerikaanse stijl moet men voor lief nemen — het is uiteindelijk een Amerikaans echtpaar. En een gebedsdouche zal de één aanspreken, de ander pertinent niet (blz. 91). Maar er staan heel wat tips in die voor het christelijk gezin waardevol zijn. Eén minpunt: de praktijk is weersbarstiger dan de theorie. En daar had wat meer aandacht voor kunnen zijn.

Kenton Anderson, OVERTUIGEND PREKEN. Een detectiveverhaal. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2003, 146 blz. € 16,50.

Met toenemende verbazing heb ik dit boek gelezen. Afgaande op de titel zou je denken een diepgravende verhandeling te krijgen van de nood die in vele pastorieën vandaag gevoeld wordt: de vraag om innerlijke overtuiging van de prediker, opdat de prediking doel treft en harten opent. De ondertitel maakt vervolgens meteen voorzichtig: zal dit boek dat wel waarmaken? Het antwoord aan het eind moet luiden: nee, helaas niet. Het boek gaat over een ingezonken prediker, die door middel van een plaatselijk politieke kwestie én het inhoudelijke contact met een collega weer een stevige basis onder zijn preekarbeid krijgt, en dat wel in zeer korte tijd. Met die twee componenten raakt de auteur de vraag van de concrete zin van de prediking in het leven van elke dag én dat van de principiële inhoud. Maar juist door de merkwaardige vorm waarin dit alles gegoten wordt, mist het de nodige diepte. Er staan best goede gedachten in, maar dit is toch niet de manier om weer ‘passie voor preken’ te voelen — hetgeen toch blijkens de woorden vooraf de bedoeling is.

Corrie ten Boom, VERSLAGEN VIJANDEN. Over occulte machten. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2004, 61 blz. € 7,50.

Tientallen jaren geleden schreef de bekende Corrie ten Boom bovengenoemd boek, uiteraard tegen de achtergrond van de toenmalige actualiteit. Ds. G. van Goch en dr. M.J. Paul brengen het nu, voorzien van een in- en uitleiding, opnieuw onder de aandacht. Maar dat is minder gemakkelijk dan het lijkt. Terecht zeggen zij (blz. 53) dat situaties veranderen. Dat nu juist maakt dat ik het boekje niet echt aansprekend vond. Om het toepasbaar te maken voor de dingen die nu spelen op dit gevaarlijke gebied, is er meer nodig dan wat de bewerkers hebben gegeven, a.h.w. in de kantlijn. Dat is jammer.

Harald Overeem, KOLOSSENZEN. Met Christus verborgen in God. Serie Luisterend Leven. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2003, 99 blz. € 10,-.

De serie Luisterend Leven is enkele jaren geleden opgezet met het oog op het mediteren over en bestuderen van de Schrift, en dat in harmonie. Daarbij heeft de redactie persoonlijke én gemeenschappelijke bijbelstudie op het oog. Het is een formule die veel van de auteur vraagt, maar waar (ook) dit deeltje een goed voorbeeld van mag zijn. De brief wordt in zeven gedeelten behandeld. Telkens wordt aandacht gegeven aan informatie, overdenking, gebed (met speciale aandachtspunten, toegesneden op het aan de orde zijnde bijbelgedeelte); daarna aantekeningen bij het bijbelgedeelte en vragen voor kringbespreking. In een algemene inleiding wordt de situatie in Kolosse en de achtergrond van de brief uitgelegd. Een waardevol boekje.

Judy Robertson, UIT DE GREEP VAN DE MORMONEN. Een vrouw op zoek naar de waarheid. Uitg. Groen Heerenveen 2003, 176 blz. € 17,50.

Het is bekend dat de Jehova’s getuigen beschikken over een strenge organisatie, die als effect heeft dat men zich er nauwelijks aan kan ontworstelen wanneer men tot het inzicht komt dat hier tóch niet van het ware geloof sprake is. Na lezing van dit boek moet men zeggen dat dit bij de mormonen (misschien onder ons beter bekend als de kerk van de heiligen van de laatste dagen) niet anders is. Men wordt gelokt met de bekende aanbevelingen van het ideale gezinsleven; als men eenmaal ‘binnen’ is, ontdekt men een keur aan rituelen e.d. die van iedere bijbelse notie gespeend zijn en komt men in een web van geestelijke verwarring. Dit boek beschrijft dat proces én dat van de ontsnapping eraan. Gelukkig dat er dan weer een christelijke kerk blijkt te zijn die bereid is om hen, die zozeer beschadigd zijn, op te vangen.

Gideon van Dam, DICHTER BIJ HET ONUITSPREKELIJKE. Over geestelijke begeleiding voor en door pastores. Uitg. Ten Have Baarn 2003, 202 blz. € 18,90.

Dit is een boek dat bestemd is voor geestelijk verzorgers (predikanten o.a.), opdat zij leren uit Gods hand en uit de bron te leven. Opdat zij het geleerde vervolgens weer kunnen uitdelen in het werk waartoe zij geroepen zijn. De auteur verzorgt werkbe-geleiding voor predikanten in de SoW-kerken en weet dus waarover hij spreekt. Er staan bepaald waardevolle adviezen in het boek. Ik noem er enkele: De pastor is mens van gebed en dient daar dus voor zichzelf tijd en ruimte voor te nemen (blz. 71), zij moeten de bijbel niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf lezen (blz. 76), en zo zou ik nog wel het een en ander kunnen noemen. Maar gaandeweg bij het lezen bekroop mij een onrustig gevoel: is het echt zó ingewikkeld om als predikant, al of niet temidden van je gemeenteleden je hart te openen voor de Here? Wat helpen ons al die modellen van geestelijke begeleiding (vooral in het tweede deel van het boek)? Maken wij niet moeilijk wat heel eenvoudig is…? Zo ver kan de Geest toch niet te vinden zijn, als wij leven uit het gelovige besef dat de Here ons zelf zoekt?

Rolf Robbe, SPREKEN OVER PREKEN. Met gemeente, kerkenraad en collega’s. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2004, 92 blz. € 11,50.

Preken… het is de wekelijkse opdracht van de predikanten. Ze verschaft vreugde, maar is ook oorzaak van veel zorg. Zorg die binnen de kerkenraad leeft, of breder binnen de gemeente. Zorg die in openheid op de kerkenraadstafel moet kunnen komen. In een sfeer van wederzijds vertrouwen. In de kring van ‘Passie voor preken’ is een serie gestart, waarvan dit deeltje voor deze problematiek aandacht vraagt. Het biedt instructie voor predikanten op allerlei niveaus (persoonlijk, met de kerkenraad, collegiaal) en het bevat allerlei praktische tips. Er zal toch geen prediker zijn die zichzelf volmaakt vindt? Juist dan is er reden om dit boekje eens te lezen, om des te beter toegerust aan de hemelse preekopdracht te werken. U zult er geen spijt van hebben en op z’n minst een aantal zaken lezen die u aanspreken en waar u uw winst mee kunt doen (dat hoeft natuurlijk niet alles te zijn). De auteur is verbonden aan de Geref. Hogeschool Zwolle.

Thomas a Kempis, ALLEENSPRAAK DER ZIEL. Uitg. Ten Have Baarn 2004, 165 blz. € 18,90.

Thomas a Kempis is natuurlijk het meest bekend vanwege zijn boek De navolging van Christus. Daarnaast schreef hij echter nog bijna 40 traktaten. Eén daarvan is de Alleenspraak der ziel’, waarin hij zich in 25 hoofdstukken bezint op zijn tekortkomingen in dit aardse leven. Daarbij richt hij zich tot God om vergeving te ontvangen voor zijn zondig leven. Zijn verlangen is daarbij om spoedig — onverdiend! — in de hemel opgenomen te mogen worden, boven de zonde en gebrokenheid uit. En daarmee gaat het in dit oude boek om uiterst wezenlijke geestelijke zaken, die ook vandaag nog hun waarde hebben.

Philip Yancey, HOE MIJN GELOOF DE KERK OVERLEEFDE. Uitg. Kok Kampen 2004, 400 blz. € 29,90.

Uitgebreid verslag van de bevindingen van de auteur, die zeer teleurstellende ervaringen heeft opgelopen in zijn eigen kerkelijke gemeenschap en steun heeft gevonden aan de omgang met het werk van een aantal grote schrijvers van vroeger en nu. Onder hen de bekende Martin Luther King, Tolstoj en Dostojewski, maar ook een Nederlandse gelovige auteur: Henri Nouwen. Zij en hun boodschap hielpen hem om geestelijk te overleven. Het boek is geschreven zonder enige wrok, en dat mag een compliment heten. Eigenlijk is het wel te hopen dat u het boek niet nodig hebt.

CS. Lewis, GEDACHTEN OVER DE PSALMEN. Uitg. van Wijnen Franeker 2002, 118 blz. € 7,95.

In 1958 verscheen dit boek in de oorspronkelijke, Engelse editie. Nu is het door Arend Smilde vertaald en zo voor Nederlands-taligen toegankelijk geworden. Nadenken over de Psalmen betekent dat er vragen, soms ingrijpende vragen, bovenkomen. Lewis gaat ze niet uit de weg: de vragen over het oordeel in de Psalmen, de vloekpsalmen, het heulen met de vijand. Daarnaast gedachten over de ‘lieflijkheid des Heren’, de natuur, de lofprijzing enz. Een boek dat de lezers zal opscherpen en verwarmen en ze zal helpen dit bijbelboek biddend te openen.

dr. D. Holwerda, HEBREEËN. Vertaling met korte aantekeningen en 18 bredere studies. Uitg. Kok Kampen 2003, 149 blz. € 14,90.

Dr. Holwerda (1920) — voor verschillenden naar ik aanneem bekend door zijn jarenlange medewerking aan het Ned. Geref. blad Opbouw — heeft als emeritus-hoogleraar Griekse taal- en letterkunde speciale aandacht voor het Nieuwe Testament. Daarbij heeft de brief aan de Hebreeën door de jaren heen nog weer apart zijn aandacht getrokken. In dit boek legt hij een getuigenis af van het gevondene. Eerst de lijn van het betoog in het boek, daarna een vertaling met aantekeningen (vergelijkbaar met wat onder ons prof. De Vuyst ons overleverde) en als laatste een aantal deelstudies. Zo wordt bijeengebonden, wat tot op heden verspreid — en daardoor lastig — te vinden was.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.