+ Meer informatie

RECENSIES

9 minuten leestijd

Mark Deckard, Genezing voor de ziel. Pastorale adviezen van de puriteinen. Uitg. De Groot Goudriaan 2011, 240 blz., € 24,90.

De puriteinen zijn bekend om hun kennis van de Schrift en de theologie met een duidelijke koppeling naar het persoonlijk geestelijk leven. Daarom hebben ze tot op de dag van vandaag nog zoveel te zeggen: zij kenden hun gemeenteleden met hun zorgen en vragen. En zij wisten hoe zij die kennis moesten toepassen in de praktijk. In dit boek merkt men dat: waarom overkomt mij dit? Hoe vind ik de vreugde terug in mijn leven? Wat is Gods leiding met mijn leven? Hoe groot reikt de macht van de duivel? De schrijver heeft de vragen benoemd en een aantal puriteinen erop nageslagen: Flavel, Owen, Bunyan, Edwards, om er zomaar enkele te noemen. Het resultaat vindt men in dit boek. Het mag er zijn.

O. de Moor, De Matthäus Passion van Bach. Met inleiding en muzikale toelichting. Uitg. Kok Utrecht 2011, 71 blz., € 10,-.

Dit boekje is bedoeld om het bekende werk van Bach beter toegankelijk te maken voor de luisteraar. Men vindt er een korte biografie van de componist in en een toelichting op het ontstaan van de Passion. Ook is er een overzicht van de opbouw van het werk. Vervolgens vindt men op de rechterbladzijden de teksten van gezongen en gesproken woord en parallel daaraan op de linkerbladzijden nadere informatie over het betreffende stukje. Dat levert een handig én leerzaam boekje op. En dat het zijn weg heeft gevonden, wordt duidelijk uit het gegeven dat hier sprake is van de 21e druk.

C.S. Lewis, De afschaffing van de mens. Uitg. Kok Utrecht 2011, 124 blz., € 14,90.

In dit boek toont Lewis zich de strijdlustige intellectueel die met kracht van woorden de tijdgeest verjaagt. Zijn stem klinkt hier uit een vorige eeuw (1943), maar zij is nog steeds gevuld met actuele woorden. Ze komen tot ons via drie lezingen die Lewis hield in februari 1943.

Ds. Kees van Velzen, Water in een dorstig land. Bijbelstudies vanuit Israël. Uitg. Kok Utrecht i.s.m. de EO, 80 blz., € 9,90.

In deze Bijbelstudie wordt gewerkt met een vast patroon: een intro, de brug (overgang van de ene naar de andere studie), de binnenkamer, de DVD, het Bijbelgedeelte, informatie, eyeopener, een vraag/stelling, een gedachte om over na te denken, om mee aan de slag te gaan en gebed. Zodoende kan men alleen, maar zeker ook in een groep tot geestelijke verwerking komen. Van het badwater in Siloam gaan we naar het meer van Galilea, naar Psalm 42, naar de graftuin van de Heiland, enzovoort. Water is van levensbelang. Zo wil dit boekje ook meer en meer het verlangen naar het levende water doen ontspringen.

L.W. de Graaff, De weg naar de bron. Geboden in islam en christendom. Uitg. Woord en Wereld Barneveld 2011, 120 blz., € 10,75.

Dit is deel 90 in de serie Woord en wereld. En het snijdt een belangwekkend, eigentijds thema aan: hoe moet je je gedragen wanneer je in contact komt met moslims als buren of collega’s? Wat zijn de achtergronden van hun manier van leven? Zodoende ontstond dit boekje, dat gekarakteriseerd wordt - met recht - als een introductie in de ethiek van de islam. De auteur geeft er een overzicht van aan de hand van de Tien Geboden uit de Bijbel. En dan blijkt dat er op het eerste gezicht veel overeenstemming bestaat tussen de christelijke en de islamitische ethiek, maar dat er bij dieper onderzoek grote verschillen zijn. Bij dit alles steekt de auteur zijn eigen christelijke overtuiging niet onder stoelen of banken; hij is vice-voorzitter van de Stichting Evangelie & Moslims en gastdocent islam aan de Academie Theologie te Zwolle en kent dus de relevante bronnen.

Klaas Spronk en Archibald van Wieringen (red.), De Bijbel theologisch. Hoofdlijnen en thema’s. Uitg. Meinema Zoetermeer 2011, 452 blz., € 47,50.

Het is beslist een heel waagstuk om aan een boek als boven genoemd te beginnen: het is een gigantische klus en je hebt er heel wat medewerkers voor nodig om het in een redelijk tijdsbestek gereed te krijgen. Daarom past een woord van respect voor redactie en medewerkers. Die vormen een geestelijk bont gezelschap (uit ‘gereformeerde’ kring ontdekte ik in ieder geval o.a. prof. Van Houwelingen, ds. M. Oosterhuis en dr. S. Janse maar er zijn bijvoorbeeld ook bijdragen ‘uit de synagoge’) en dat maakt het spannend: wat is de theologische achtergrond van waaruit men een bijdrage schrijft, en hoe voorkomt men dat het een ‘theologische lappendeken’ wordt? In het voorwoord wordt daarvan verantwoording afgelegd. En daarbij is de stelling: ‘We willen een helder overzicht geven zonder eenzijdig te zijn’ (blz. 9). Wel, het is mijn indruk dat dit geen loze kreet is, en dat is respectabel. Het blijft daarbij wel een boek dat met name door theologen gebruikt zal worden. En zij kunnen het als een verrijking van hun informatiebronnen beschouwen. Het is tevens bedoeld voor ‘iedereen met belangstelling voor de Bijbel’, maar in het algemeen lijkt mij dat te hoog gegrepen.

Dr. Marc J. de Vries, God vinden. In gesprek met zoekers. Artios-reeks. Uitg. Groen Heerenveen 2011, 160 blz., € 12,50.

Dr. De Vries- afkomstig uit de CGK van Haarlem-Centrum - is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Technische Universiteit in Delft en treedt als zodanig in de voetsporen van o.a. prof. dr. E. Schuurman. In dit boek (deeltje in de inmiddels bekende reeks, initiatief van de Geref. Bond) wil hij een handreiking geven voor gesprekken met verschillende soorten zoekers. Daarbij heeft hij in het bijzonder christenstudenten op het oog. Zij leven immers te midden van een omgeving waar de stelling luidt: wetenschap en geloof gaan niet (of in ieder geval heel moeilijk) samen. Een wetenschapper kan in feite God niet zoeken en vinden. En inderdaad komt men die overtuiging tegen, meer en meer en met steeds grotere kracht. Daarom is het winst dat dit boekje verschenen is. Daarin wordt God gezocht, in de schepping, in de geschiedenis, in de religieuze weg, in de filosofie, en uiteindelijk daar waar Hij te vinden is: in de Schrift en in de gemeente. Dat er mensen zijn die God niet (meer) zoeken, krijgt in een apart hoofdstuk aandacht. Pittige kost, maar alleszins de moeite waard.

Gideon van Dam, Huisbezoek als geestelijke begeleiding. Voor wie loop ik? Hoe komt God ter sprake? Uitg. Kok Utrecht 2011, 71 blz., € 8,95.

‘Geestelijke begeleiding is ondenkbaar zonder respectvol luisteren. Maar het kan niet blijven bij luisteren. Huisbezoek als geestelijke begeleiding (…) gaat immers (…) om het begeleiden naar Gods weg.’ Aldus de auteur op blz. 15 van dit boekje. Hij schreef het vanuit zijn ruime ervaring als werkbegeleider o.a. voor kerkelijk werkers in de PKN. Men vindt er bepaald veel zinvolle informatie in. De indeling in vier delen is als volgt: huisbezoek in het licht van geestelijke begeleiding (de betekenis van huisbezoek), vijf Bijbelse beelden voor huisbezoek (uit Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker, Esther (soms echt met verrassende doorkijkjes), vijf wijsheden uit de traditie van de kerk der eeuwen, huisbezoekers en hun eigen spiritualiteit. Over dat laatste: een gedachte van groot belang, want… wie kan (blijven) geven zonder dat hij heeft geleerd te ontvangen? Men hoeft niet al het gebodene een op een over te nemen om toch zinvol door te denken aan de hand van wat aangeboden wordt.

Dr. A. de Reuver, Aangevochten geloof bij Luther, Calvijn en Kohlbrügge. Uitg. Groen Heerenveen 2011, 111 blz., € 7,50.

Uit de Bijbel blijkt dat het geloof niet alleen zekerheid en vreugde teweegbrengt, maar ook beproeving en strijd. Hoe vast de grond onder onze voeten ook is, er kunnen momenten zijn dat we wankelen. Om deze dingen thematisch verder te brengen, is prof. De Reuver te rade gegaan bij drie theologen van naam. Bij alles waarin deze drie onderling verschillen, hebben ze dit gemeen dat de navolging van Christus een kruisweg is. Op die weg kan het geloof onder druk komen te staan. En toch beleden deze drie mannen dat Gods genade genoeg is. Hij draagt ons door de aanvechting heen. Een geestelijk verrijkende studie.

Ds. L. Terlouw, Een lege plaats. Vluchtheuvelreeks deel 1. UItg. De Banier, Apeldoorn 2012, 72 blz., € 8,95.

De schrijver, thans predikant binnen de Geref. Gemeenten, was jarenlang als geestelijk verzorger werkzaam in een verpleeghuis. In dit boekje biedt hij een handreiking voor het omgaan met verlies en rouw. Het kan gebruikt worden zowel door hen die zelf een verlies meemaken als door hen die hen die (pastoraal) met hen willen meeleven. Hier is duidelijk iemand aan het woord die veel praktijkervaring heeft. Het is dan ook een uitermate praktisch boekje geworden, waarin het pastorale aspect niet ontbreekt.

Als u als ambtsdrager in kort bestek wat handvatten wilt ontvangen, hebt u met dit boekje een nuttig instrument in handen. Vooral het hoofdstuk over rouw bij kinderen en jongeren is de aandacht waard; worden zij niet al te vaak over het hoofd gezien?

Martine van Veelen (red.), Geloof in de wetenschap. Bekende hoogleraren over God, wetenschap en hun levensbeschouwing, Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 2011, 158 blz., € 16,=

In dit boek komen bekende hoogleraren - zowel christenen en anders-gelovigen als agnosten en atheïsten - aan het woord over ‘geloof in de wetenschap’. Die titel is veelzinnig. Verschillenden van hen, of ze nu christen zijn of niet, stellen dat in hun dagelijks werk op de universiteit de eigen levensbeschouwing geen rol speelt. De moderne wetenschap is ‘methodisch atheïstisch’. Geloof speelt in de wetenschapsbeoefening als zodanig geen rol, hooguit in de ethische vragen. Toch is er in verschillende bijdragen het nodige vertrouwen in de wetenschap te bespeuren. Opmerkelijk is dat wel, merkt mevrouw Van Veelen terecht op, want er is nog 95 % van de verschijnselen die wij waarnemen kunnen we nog niet met het verstand duiden. Mij trof in de bijdragen van de bekende geleerden H. Phi-lipse en D. Swaab hoe ongenuanceerd en plat zij over de dingen van het geloof schrijven (blz. 108 resp. 145).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.