+ Meer informatie

TER OVERWEGING

7 minuten leestijd

Ds. P.DJ. Buijs e.a. (red.), Goede moed. Dagkalender 2008. Uitg. Buijten & Schipperheijn 2007, € 7,30.

Traditiegetrouw kondigen we ook nu weer de jaarlijkse Chr. Geref. ‘dagkalender’ aan (misschien wordt het toch tijd om dit woord te vervangen door ‘dagboek’, zoals ook in het voorwoord gebeurt). Twaalf predikanten uit de geestelijke breedte van de CGK geven een bijdrage voor een volle maand. Daarbij worden aaneengesloten bijbelgedeelten besproken; één keer is er een thematische uitwerking: het Evangelie in de stad volgens Handelingen (mei). Volgens een gehouden enquête blijkt dat het dagboek zowel in gezinsverband als door alleengaanden gebruikt wordt. Wel is het grootste deel van de lezers boven de 50 jaar, hetgeen de redactie — terecht! — op het spoor brengt van het binden van jongeren aan het dagboek. Dan zal onvermijdelijk wel de vraag aan de orde komen, denk ik, of de huidige praktijk van louter tekst dan kan blijven — men zie de vele jongerendagboeken die verschijnen. Ook van GM moet trouwens gezegd worden, zo leerde de redactie, dat niet iedereen gelukkig is met al het geschrevene. Maar van welke CG-uitgave zou dat wél gezegd kunnen worden?

Jaarboek van de Protestantse Kerk in Nederland 2007–2008. Uitg. Boekencentrum Zoeter-meer 2007, 741 blz., € 19,50.

De vorige editie van het Jaarboek van de PKN (en daarmee ook de eerste editie) verscheen in 2005. De verschijning is dus tweejaarlijks, althans op dit moment. Nog veel meer dan bij de jaarboekjes van de ‘kleine’ kerken is er sprake van een macht van gegevens, nauwkeurig bijgehouden en zorgvuldig geregistreerd. Net zoals bij de andere kerken is ook hier een (twee)jaaroverzicht. Daar begint het boek zelfs mee. Men krijgt de indruk dat de PKN zich langzaam maar zeker ontworstelt aan alle vragen waar zolang mee ‘omgetobd’ is vóór de fusie. Er is weer tijd om met andere zaken bezig te zijn. En dat is goed! Het spreekt vanzelf dat de geestelijke variëteit — veel groter dan bij de kerken die uit haar zijn voortgekomen in het verleden — betekent dat de antwoorden op de inhoudelijke vragen soms ook anders zijn. Het belijden van het verleden wordt soms onderstreept (uitkomst gravamen tegen de laatste zinnen van art. 36 NGB); soms ook doorkruist (gravamen inzake levensverbintenissen). Dat leidt tot verootmoediging. Terecht wordt gesteld: ‘Triomfalisme is ons vreemd’ (blz. 25). Daarbij: het doet goed om op diezelfde bladzijde te lezen van de verbinding op het gebied van het jeugdwerk (vergelijk dat eens met wat wij op de synode meemaakten onlangs rond onze twee jeugdbonden!). Ten slotte: een CD-rom van het geheel wordt keurig bijgeleverd.

Liesbeth van Binsbergen e.a., Prentenbijbel. Verhalen uit het Oude Testament. Uitg. Jongbloed Heerenveen 2007,104 blz., € 19,50.

Een werkelijk schitterende uitgave ligt voor mij. 11 verhalen uit het OT, van Adam en Eva tot en met Nehemia. En er volgt nog meer, zo wordt beloofd, namelijk uit het NT. Korte stukjes, heel begrijpelijk voor de kleine peuters, en betrouwbare tekst (dat is niet onbelangrijk!). De gekleurde platen van Marijke ten Cate zijn een lust voor het oog, werkelijk schitterend. Een heel mooi geschenk, dat kerkenraden aan ouders bijv. bij de doop van hun kinderen kunnen geven. Ik popel van ongeduld om er zelf uit voor te gaan lezen.

J.H. Mauritz en W. Visser, Voor Zijn aangezicht. Een handreiking voor huisgodsdienst vandaag. Uitg. Den Hertog Houten 2006,182 blz., € 15,90.

Het is ondertussen allerwegen bekend hoe ook binnen de reformatorische traditie de zorg om het geestelijk vasthouden van de jongeren hoe langer hoe groter wordt. Het aanbieden en onderhouden van reformatorisch onderwijs is geen garantie ervan (misschien in zekere zin zelfs een risico, wanneer het namelijk in mindering komt op de geestelijke aandacht van de ouders zelf). Daarom is de handreiking die in dit boek voor gezinnen wordt geboden echt het voorzien in een noodzakelijke behoefte! Het gezin is immers de eerste geestelijke ankerplek voor de jeugd? En als het die ankerplek niet is, hoe kunnen we dan vrijmoedig bidden om het behoud van onze jongeren? Daarom is het te hopen dat de geboden inhoud verwerkt zal worden en door God de Here gezegend zal worden. Gewetensvorming (ds. Gol-verdingen), bidden in het gezin (G.M. de Regt), kind en kerkdienst (mevr. Visscher-Schouls), het zijn maar enkele van de tien onderwerpen die ter sprake komen. De medewerkers zijn allen op de een of andere wijze actief bij jeugd en jongerenwerk betrokken.

Niek van der Oord, Jodenkampen. Ter nagedachtenis aan de joodse dwangarbeiders die vanuit de werkkampen werden afgevoerd en later door de nazi’s zijn vermoord. Uitg. Kok Kampen, 2e herziene druk 2007, 367 blz., € 34,95.

Het kan niet langer als algemeen bekend worden verondersteld, dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog joodse werkkampen in ons land waren. In 1942 waren het in totaal zelfs meer dan veertig! In dit boek is de geschiedenis van vijf van deze kampen te boek gesteld: Elsloo, Vledder, Blesdijke, Diever en Fochteloo. De vele foto’s en brieven geven een beeld van het leven in deze kampen. Ze waren geen eindpunt voor hen die erheen gevoerd waren, maar doorgangskampen. De Duitsers gebruikten hen als goedkope arbeidskrachten, maar slechts zolang het hun goed dunkte. Het boek is voornaam uitgegeven, en zo is het een waardig ‘monument’: ‘opdat wij niet vergeten’.

Philip Troost, Christus ontvangen. Gereformeerd en charismatisch leren van elkaar. Uitg. Kok Kampen 2006, 230 blz., € 14,90.

De auteur is (vrijg.-)gereformeerd predikant, werkzaam als studentenpastor in Zwolle en hij is ‘blij met de charismatische beweging binnen de gereformeerde traditie’(blz. 59). De titel van het boek geeft aan hoe hij erin staat: geen aandacht voor de Heilige Geest, die op enigerlei wijze zou afleiden van de kern van het christelijk geloof: de verbondenheid met Christus. Opmerkelijk en onthutsend vond ik de opmerking, dat ds. Troost in zijn eigen kerken nooit een ‘aanstekelijke christen’ was tegengekomen (blz. 34). Hij kwam wel ‘geestelijk materialisme’ tegen (blz. 38, 98), dat is, dat men alleen denkt aan het eigen behoud, maar niet vraagt hoe de HERE te kunnen en mogen dienen.

Het boek is sympathiek geschreven, maar ik hield er wel een aantal vragen aan over. Het alternatief op blz. 54 tussen een preek met bijbeluitleg die hem niet raakt en een preek die de tekst enkel gebruikt als kapstok voor het eigen geloofsgetuigenis die hem wèl aanspreekt, zet ons op een verkeerd been. Beter is dan wat hij honderd bladzijden verder schrijft, namelijk dat een preek niet kan zonder dat daarin doorklinkt dat de predikant er zelf ook uit leeft. Jammer is dat ds. Troost niet laat zien, dat de nadruk in zondag 44 van de HC niet ligt op het woordje ‘klein’, maar op ‘begin’, dat als werk van God garant staat voor groei en vruchtdragen.

R.C. Sproul, Je geloof verdedigen. Uitg. De Groot Goudriaan-Kampen 2007, 256 blz., € 19,90.

Dit boek geeft wat de titel belooft: een verdediging of apologie van het christelijk geloof, geschreven voor een breder publiek. De auteur is orthodox-protestants christen, en schaamt zich niet voor zijn overtuiging. Het boek is duidelijk voor Amerikaanse lezers geschreven, en de discussies daar en hier lopen niet helemaal parallel.

R.W. van de Kamp, Zevenvoudig diaconaal. De werken van barmhartigheid. Uitg. Kok Kampen 2006, 79 blz., € 9,90.

De auteur is als docent voor o.a. diaconaat verbonden aan de Theol. Universiteit van Kampen (GKv). Dit boekje is een bundeling van korte artikelen die hij voor Dienst, het toerustingsblad voor diakenen in de GKv, heeft geschreven. Ze cirkelen om de ‘werken van barmhartigheid’, zoals die golden in het jodendom en door Jezus zijn opgenomen in Mat. 25:31–46. Op een praktische manier trekt dr. Van de Kamp lijnen door naar vandaag. Het boekje is daardoor heel geschikt om per hoofdstuk op een diaconievergadering besproken te worden.

Gouert Buijs & Herman Paul, De veerkracht van het grote verhaal. Levensbeschouwing in het publieke domein. Uitg. Meinema Zoetermeer 2007, 141 blz., € 14,90.

Voor het blad Beweging hebben de auteurs gesprekken gevoerd met prominente vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke stromingen uit binnen- en buitenland. Het eerste interview, dat erin is afgedrukt, is dat met de Engelse theoloog A.E. McGrath, waarin deze stelt dat het protestantisme zijn tijd heeft gehad. Toen dit interview enkele jaren geleden verscheen, deed het veel stof opwaaien.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.