+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

ZONNEHUISKALENDER 1970. Uitgave van de Chr. Ver. Het Zonnehuis te Utrecht.

Deze vereniging heeft tot doel de verpleging van langdurige zieken. Zij heeft zonnehuizen te Beekbergen, Doom, Vlaardingen en Zuidhom. In oprichting zijn huizen te Amstelveen en te Zwolle.

Het doel spreekt voor zichzelf. De vereniging heeft uiteraard de financiële medewerking van velen nodig. Daartoe wordt ook deze kalender uitgegeven. Elke twee maanden is er een blad met een andere bloem. De kalender ziet er goed verzorgd uit. De prijs van f 2,50 (f 2,- en verzendkosten) is niet hoog. Door aanschaffing van deze kalender steunt men de vereniging. Haar postrekning is no. 46661.

Dr. H. F. Kohlbrugge: UIT DIEPTEN VAN ELLENDEN. T. Wever - Franeker.

Dit boek bevat veertien preken over Psalm 118. Thans is de tweede druk van de Nederlandse vertaling verschenen. De uitgave geschiedde in samenwerking met de „Vereniging tot Uitgave van Gereformeerde Geschriften”. Kohlbrugge heeft deze preken gehouden in 1858. Een toehoorder heeft ze opgetekend. Dat moet men, zegt het voorbericht, bij de beoordeling in aanmerking nemen.

We lezen verder in dit voorbericht o.a. het volgende, dat van meer belang is:

„Toen Dr. Kohlbrugge deze leerredenen hield was het voor hem een tijd van zware beproeving. Zijn veelbelovende zoon Jakobus, eerste luitenant bij het Nederlands Oostindische leger, was de 11de juli 1858 te Soerakarta overleden. De in rouw gedompelde vader vond destijds juist in de 118de Psalm steun en troost voor hart en ziel. Wat hij zo voor zichzelf van de Heere ontvangen had, dat bracht hij in een reeks van leerredenen weder tot de gemeente, opdat ook zij vertroost mocht worden met de troost, waarmee hij in zijn lijden was vertroost geworden door God, de Vader der barmhartigheid en de God aller vertroosting — namelijk: dat Zijn goedertierenheid tot in eeuwigheid is”.

Dit is een waardevol werk. Het zal allen toespreken, die met Kohlbrugge weten van diepe beproevingen en van de vertroostingen des Heeren daarin. We vinden in deze preken vele treffende gedeelten. Eén daarvan nemen we hier over. Het is te vinden op blz. 92.

„Dat zal dus de blijdschap zijn in de eeuwige heerlijkheid, dat voor alles, wat wij hier niet hebben begrepen, waarbij het allerverschrikkelijkst toeging, wat het smartelijkst voor ons geweest is, voor al ons lijden en zorgen, onze tranen en bange nachten — wij God zullen danken en Hem loven, dat Hij verhoord heeft, ook al heeft het de schijn, dat duizend gebeden hier beneden in een bundeltje gebonden en in de vergetelheid geworpen worden. In de hemel, in de eeuwige heerlijkheid, o mijn geliefden, daar zal de mens verbaasd staan, hoe de Heere God nochtans en nochtans al zijn gebeden verhoord heeft, alhoewel hij het niet voor waar heeft kunnen houden — hoe Hij hem wonderbaar geleid en bestuurd en naar Zijn enige, eeuwige wijsheid alles welgemaakt heeft. Het ging hier beneden van de ene afgrond in de andere, van de ene nood in de andere, van de ene ondeugd en van de ene zonde tot de andere, opdat de mens in zijn hoogmoed en zijn aanmatiging voor God verbroken zij, en de vrije genade en ontferming, de eeuwige soevereiniteit Gods erkend zou worden. Van de hemel uit, van de eeuwige heerlijkheid uit gezien, wordt alle smart tot blijdschap; daar zal alle verootmoediging slechts stof zijn om God eeuwig te loven en te danken; en hoe dieper en dieper het met ons in de nood was gegaan, des te hoger zal hiernamaals de dank en de lof Gods stijgen. Maar daar gaat het vooraf in waarheid mede naar Bethlehem, waar de Heere geen plaats vindt — door de woestijn, waar Hij van de duivel verzocht wordt; het gaat naar Gethsémané, door verraad en dood; het gaat naar Golgotha en aan het kruis; het gaat met Hem het graf in”.

Van harte aanbevolen.

Het boek kost, keurig gebonden in zwarte band, f 12,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.