+ Meer informatie

JaaRvERGadERinG landelijk verbandvan meisjesverenigingen der Geref. gemee

8 minuten leestijd

20 Mei 1953! Een prachtige zomerse dag. Neen, het goede verloop en het welslagen van een vergadering hangt gelukkig niet af van een mooie dag weer, maar als men met toewijding en volle belangstelling naar een jaarvergadering gaat, zoals de honderden meisjes onzer Gereformeerde Gemeenten op 20 Mei 1953 naar Utrecht gingen, is het dubbel aangenaam de reis te maken, begunstigd door zulk schoon weer in de mooiste tijd van het jaar.

In het kerkgebouw Boothstraat 7 te Utrecht werd deze zesde jaarvergadering gehouden.

Ds A. Verhagen, Erevoorzitter van het L.V. opent om half elf precies deze vergadering. Na het zingen van Ps. 36 : 2 en 3, leest Ds Verhagen Ps. 60 en gaat voor in gebed.

Openingswoord

In zijn openingswoord wijst Ds Verhagen op het grote voorrecht, dat wij met elkaar deze dag mogen beleven. Een dubbel voorrecht wanneer wij terug zien naar wat op 1 Februari gebeurd is. Wij leven nog en er is voor ons nog mogelijkheid om zalig te worden. En nu wordt op vergaderingen als deze altijd de nadruk gelegd op dat éne nodige, waarop wij ook nu weer met klem wijzen, op het grote voorrecht in onze jonge jaren de Heere te vrezen.

Wij kunnen niet zeggen dat wij de weg niet hebben geweten, maar mochten wij dan ook temeer de grote waarde ervan opmerken. Dat we er toch voor bewaard mochten worden om meegetrokken te worden door de grote zuigkracht van de wereld. Meisjes, denk er aan dat wij jullie dat steeds op het hart binden en bindt het ook elkander op het hart. Laat het in onze kleding, in alles mogen blijken dat wij tot een afgezonderde gemeente behoren en dat om onzentwil Gods Naam nimmer zou gelasterd worden.

Van harte wensen wij U toe zó in uw plaatselijke verenigingen te mogen bezig zijn, en dat ge die kennis mocht verkrijgen, die wij van ons zelf en van nature missen.

Het Bestuur, dat voltallig aanwezig is bidden wij toe getrouwheid in het geven van de leiding. Wij binden U allen op het hart: , , Wordt deze wereld niet gelijkvormig".

Bijzonder geldt het welkomstwoord van de voorzitter de Weledele Heer P. Kuyt, de spreker van vandaag, die temidden van zijn veel omvattend werk zich toch bereid verklaarde een rede te houden op deze vergadering. Voorts mijnheer Molenaar, zonder wie wij ons moeilijk een vergadering als deze kunnen indenken, mijnheer Lamoré, ds A. Vergunst, om niet te vergeten de Regelingscommissie voor deze dag.

Telegrammen

Getrouw aan de gewoonte worden telegrammen van

erkentelijkheid gezonden aan H.M. Koningin Juliana en aan H.K.H. Prinses Wilhelmina.

Bestuursverkiezing

Bij een gehouden Bestuursverkiezing worden Mevr. den Hertog en mej. C. Slinger met algemene stemmen als bestuursleden herkozen.

Jaaroverzicht

Uit het gecombineerd jaarverslag, wat heel duidelijk wordt gegeven door mevr. Hardon-Kieviet, secretaresse van het Landelijk Verband, blijkt een gestadige groei van het L.V. Weer traden 3 verenigingen toe, zodat nu 22 verenigingen met een totaal aantal leden van 456 bij het L.V. behoren. Ook met de kasmiddelen staat het er goed bij, zij het wat minder dan vorig jaar.

In het afgelopen jaar, dus ongeveer van April '52— April '53 werden 1249 kledingstukken vervaardigd, waarmede 243 gezinnen werden verblijd. Bovendien werden nog eens in extra tempo de diverse brei-en haalcnaalden etc. gehanteerd i.v.m. de watersnood en werden er zodoende alleen al door één vereen. 2 complete baby-uitzetten vervaardigd; één met wieg incluis. Dit alles heeft al lang weer zijn bestemming gevonden. Op verscheidene andere wijze is er veel en prachtig maatschappelijk werk verricht en vrijwel alles in overleg met de kerkeraden.

Voorstellen

Naar aanleiding van een voorstel van de M.V. te Axel, dat bronnen genoemd zullen worden voor de behandeling van vrije onderwerpen, wordt de grootste voorzichtigheid aangeraden. Bronnen worden zo weinig op de juiste manier gebruikt. Door klakkeloos iets over te nemen, soms uit boeken, die wij niet gaarne zouden aanbevelen, ontstaan soms de grootste moeilijkheden. Maar daarom zijn er gelukkig nog bronnen genoeg, die meer dan voldoende gegevens bevatten voor vrije onderwerpen, i.v.w. worden genoemd: Brakel's Redelijke Godsdienst: de Dogmatiek van Ds G. H. Kersten; Calvijn's Institutie; , , De Huiscatechisatiën" van Ridderus; de brochurereeks „Koop de Waarheid" van P. Kuyt enz.

De M-V. te Lisse heeft voorgesteld, dat er meer aandacht zal worden besteed aan het oprichten van de kleine meisjesvereen.; als onderdeel van de M.V. Geadviseerd wordt om, als er een kans voor blijkt te bestaan, dit wel te doen, doch niet zonder overleg met de kerkeraad.

Na behandeling van deze voorstellen wordt nog een advies van het Hoofdbest. aan de vergadering gegeven, om dhr Molenaar als plaatsvervangend voorzitter van het L.V-te benoemen. Bij ontstentenis van de voorz. kan dhr Molenaar dan leiding geven aan de voorkomende zaken van het L.V.

Rede van dhr. P. Kuyt

Alvorens dhr Kuyt het woord krijgt tot het houden van zijn rede over: e Hofmeester van Achab, wordt eerst nog gezongen Ps. 108 : 7.

Dhr Kuyt schetst, als inleiding van zijn, buitengewoon leerzaam onderwerp, de jaren vóór de regering van Achab, voornamelijk de periode van Salomo's roemrijke regering. Salomo! een machtig vorst, tempelbouwer, Koning over een eenvoudig volk.

Ver buiten zijn koninkrijk is zijn roem doorgedrongen en komt men de prachtige bouwwerken van Salomo bewonderen. En nu moet er meer komen. Vreemdelingen moeten iets van eigen land en godsdienst vinden en zo komt Salomo tot het bouwen van kleine afgodstempeltjes, hij, de „grote tempelbouwer"! Zijn vrouwen had hij gekregen om hem te eren. Er kwam dus in feite vrijheid van godsdienst, maar dit alles zou leiden tot verwerping van de ware godsdienst.

Hier is het begin van het later steeds groter wordende verschijnsel van afgoden in de tempel.

Na Salomo is er o.a. het tien-stammen-rijk van Jerobeam, die de ware religie verwierp. En zo gaat het door tot Achab, steeds erger. Als Omri eenmaal de heuvel van Semer koopt, waar hij Samaria sticht, zien we duidelijk de antithese: Godsdienst te Jeruzalem en de stichting van Omri.

Wat Omri begint, voltooien Achab en Izebel en vindt zijn hoogtepunt in de Baai-dienst, in de Baaistempel met zijn honderden priesters.

In onze tijd is het in de wereld evenzo. Vriendelijk, voorkomend, aantrekkelijk. Bij Achab werd zelfs een Josaphat ingepalmd. Het leidt tot vermenging, want Josaphats zoon Joram huwt met Athalia, Izebels dochter.

Spr. wijst op de vermenging en verwereldlijking, ook in onze dagen zo ontstellend erg, en waarschuwt ernstig toch toe te zien met wie wij omgaan. Als wij Zondags niet kunnen omgaan met wie wij in de week ons inlaten, klopt er iets niet.

In die tijd komt Elia en. zegt een droogte aan van ZV'z jaar. Deze boodschap geeft hij aan Obadja, de hofmeester van Achab die van zijn jonkheid af de Heere vreesde. Welk een voorrecht. Het mocht ook onder U zo zijn. Breedvoerig tekende spreker de persoon van Elia en Obadja; eveneens het verloop van de ons zo bekende geschiedenis, Obadja had zijn taak en dat hebben wij allen, aldus dhr Kuyt. Ook U op uw verenigingen. Als wij nu onze taak maar mogen zien in het juiste licht. Dit waarschuwend en leerzaam onderwerp werd onder' grote aandacht beluisterd.

Na de pauze volgt een zeer uitvoerige bespreking. De vele vragen worden op een respect afdwingende wijze beantwoord.

Zeer terecht spreekt Ds Verhagen een woord van hartelijke dank tot de heer Kuyt.

Tweede onderwerp

Een onderwerp van geheel ander gehalte wordt ingeleid door mej. C. Slinger van Lisse. Doch niet minder belangrijk en op uiterst principiële wijze. Mej. Slinger spreekt over „De plaats der vrouw in het kerkelijk leven". le in het Oude Testament, 2e in het Nieuwe Testament, 3e bij l'aulus, 4e in onze tijd.

In het Oude Testament is de plaats der vrouw al heel uitsluitend in haar huis en gezin. Reeds in het Nieuwe Testament is de indruk anders; vrouwen dienen Jezus van haar goederen en Jezus zelf laat zich meermalen op waarderende en eerbiedige wijze uit over de vrouw.

Bijzonder in paulus' tijd blijkt hoe vrouwen een helpende taak hebben in het gemeerxteleven en diaconale arbeid verrichten. Doch nimmer staande in het ambt en nimmer staande naar het ambt. Dat is in onze dagen zo heel onjuist, waartegen referente krachtig stelling nam.

Wel is het zo, dat vooral in grote plaatsen de vrouw in vele arbeid in het kerkelijke-gemeenteleven kan worden ingeschakeld, maar dan altijd onder leiding - van de kerkeraad, wat ook in de arbeid van on.ze meisjesverenigingen zo duidelijk uitkomt.

Ook op dit onderwerp volgt een zeer geanimeerde bespreking. De verscheidene en verschillende vragen worden door mej. C. Slinger zonder enige aarzeling en duidelijk beantwoord.

Slot

Twee keurige gedichten, die worden gezegd door mej. Hofman te Zeist („Watersnood") en door mej. Bochove van Nieuw Beijerland („Elizabethsvloed") brengen ons aan het einde van deze mooie vergadering.

Welk een aangename eensgezindheid heerste er die dag onder de pittige en bekende leiding van Ds Verhagen.

De presidente van het L.V., mej. W. den Hartog spreekt een slotwoord, echt een woord van hart tot hart, waarin zij met dankbaarheid gewaagt van de goede saamhorigheid zoals die er is en ook vandaag zo waarneembaar was.

Maar tevens een ernstig en waarschuwend woord;

waarschuwend vooral tegen de geest van de tijd, die voldoening zoekt in kleding en haartooi. Wij kunnen het, aldus mej. den Hertog best begrijpen, als jullie er keurig wilt uitzien. Maar zoek er toch je leven niet in meisjes.

Zoek toch het noodzakelijke, de Heere in waarheid te mogen dienen met die ware, tere vreze Gods. Blijf eenvoudig in deze tijd die steeds grotere vormen van wereldgelijkvormigheid aanneemt.

Na Ds Verhagen hartelijk te hebben bedankt voor zijn aangename leiding, de spreker en referente voor hun onderwerpen en voorts allen die er aan meewerkten, dat deze vergadering zo wonderwel slaagde, verzoekt zij 4 verzen te zingen uit de Morgenzang.

Nadat ook nog Ps. 122 : 3 is gezongen, eindigt Ds Verhagen deze zeer goed geslaagde vergadering met dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.