+ Meer informatie

TER OVERWEGING

8 minuten leestijd

Ds. J.H. Kuiper (red.),Handboek 2010 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Uitg. Print Media BV Bedum 2010, 560 blz., € 13,50.

Uit de gegevens in het nieuwe Handboek van de Geref. Kerken (vrijg.) blijkt dat de tendens van een dalend ledental die sinds 2003 te zien is, zich ook nu weer heeft doorgezet; deze kerken tellen momenteel 124.260 leden, waarvan bijna 67.000 in de vier Noordelijke provincies (CGK eind 2009: 74.374 resp. ruim 28.000). Daarbij moet genoteerd worden dat deze kerken in die zin ‘in zwaar weer’ zijn, dat er de laatste jaren sprake is van verscheidene afsplitsingen - die overigens niet leiden tot één nieuw kerkverband, maar verdrietig genoeg tot verschillende gemeentes, die niet allemaal samen door één deur kunnen. Op blz. 503 e.v. is voor deze trieste ontwikkeling aandacht; ze heeft verschillende oorzaken. Uit een onderzoek na verschijning kwam naar voeren dat rekening moet worden gehouden met een nog grotere vermindering in de toekomst - als God dat niet keert… Er is nog een zaak die in het jaaroverzicht de aandacht trekt: de vraag hoe steeds kleiner wordende gemeenten verder moeten (of niet…). Een doorstart (blz. 496), met een missionaire spits? En dan blijken zich dezelfde moeiten voor te doen als die waar wij in de CGK op stoten. We kunnen elkaar met de wederzijdse ervaringen tot steun zijn, zo lijkt mij. Voor het eerst is er geen In Memoriam waarin de overleden predikanten worden herdacht, slechts een necrologie 2009 (blz. 524).

Dr. M. van Campen, Kernteksten uit Filippenzen. Uitg. Den Hertog Houten 2009, 100 blz., € 9,50.

De Serie Kernteksten wordt nieuw leven ingeblazen. En terecht wat mij betreft: daar zijn heel wat deeltjes in verschenen die de moeite van lezing en verwerking waard zijn. Bovengenoemd deel verscheen voor het eerst in 1993 en het is fijn dat men opnieuw van de waardevolle inhoud kennis van kan nemen. Andere deeltjes staan op stapel, als ik het goed gezien heb; niet alleen herdrukken.

Christa Rosier, Psalmen palet. 24 schilderijen bij de Psalmen. Uitg. Voorhoeve Kampen 2009, 158 blz., € 24,90.

Een heel bedrag voor 158 bladzijden, zal iemand misschien denken. Maar dat is het gevolg wanneer men een schitterend boek samenstelt, met 24 Psalmteksten, toelichting en weergave - in volledige kleur - van schilderijen, geïnspireerd door deze Psalmteksten. Die inspiratie heeft, zo blijkt uit de tekst van het boek, nog een bijzondere achtergrond: ze is mede gevoed door de persoonlijke diepten waar mevr. Rosier in haar leven doorheen moest. Inderdaad, dan gaat de Schrift op een bijzondere manier spreken, zij trekt haar spoor in het leven en inspireert tot - in haar geval - tot ver-beeld-ing op het doek. Dan gaan ook redelijk onbekende Psalmen spreken: de IIe bijvoorbeeld (blz. 15 e.v.). Telkens wordt na een meditatief woord ook een detail uitgelicht n.a.v. de concrete Psalm, met weer een Bijbelse verwijzing. Heel mooi voor een kerkenraadsgeschenk!

Franca Treur, Dorsvloer vol confetti. Uitg. Prometheus Amsterdam 2009, 219 blz., € 14,95.

Het is natuurlijk heel bemoedigend als je eerste boek meteen een bestseller is. In de mooiste boekhandel van Middelburg (De Drukkerij, aanbevolen!) hoorde ik half maart een gesprekje tussen een medewerkster en een klant: Franca heeft haar handen vol aan de interviews en lezingen. En ze vindt het nog steeds leuk. Dat is mooi. Maar… het lijkt mij dat het ook een flinke druk legt op je volgende boek…

Inderdaad, dit is een mooi boek! De schrijfster heeft ontegenzeggelijk verteltalent. En voor Zeeuwen is het extra mooi: ‘de huus’, ik ga ‘om brood’, ‘een stuitje’ slapen… Maar ik heb mij wel afgevraagd waar die vele verkochte exemplaren nu op teruggebracht kunnen worden. Zou het verlegenheid binnen de reformatorische wereld kunnen zijn, die toch blijft haken en die geestelijke vragen oproept? Want op liefdevolle manier (het is herhaaldelijk gezegd en het is ook zo) typeert Franca de geestelijke omgeving waarin zij groot werd. Tegelijk wordt in het boek duidelijk dat het meisje waarom het gaat (Katalijne) al snel inhoudelijke vragen bij deze wereld gaat stellen. Dat roept herkenning op bij gelovige ouders rond kinderen die niet meer met de Here willen leven, en daarover lazen we dan ook in reacties. Maar er wordt anderzijds toch ook een spiegel voorgehouden; ik denk bijv. aan de typering van de hervormden op het dorp: ‘Hervormd is, op onbekeerd gestorven na, het ergste watje kunt zijn’, blz. 124. Zo is het bij Franca blijven haken blijkbaar, en dat zal zijn reden hebben… en dat is toch pijnlijk! Of enkele passages uit het klassieke huwelijksformulier (blz. 203v). Van nog meer belang: de vragen die Franca begint te stellen, worden niet opgepakt, niet door moeder of vader, niet door ‘de’ oma, niet door de ouderlingen… Ontroerend is toch wel het gedeelte waarin Katalijne oma probeert door haar twijfels over het behoud van de overleden opa heen te helpen. Met fantasie, dat wel, maar met een gouden hart (blz. 196 e.v.).

Ds. H. van der Ham, De minste der broederen. Uit het leven van ds. H. de Jong, ds. M. Baan, ds. P. Sneep, ds. F. Bakker en dhr. A van Rossem. Portretten van Christelijke Gereformeerde voorgangers. Uitg. De Groot Goudriaan-Kampen 2010, 285 b;z., € 24,90.

Ds. Van der Ham is een broeder die graag in de levensgeschiedenis duikt van hen die ons het Woord Gods verkondigd hebben. Verschillende boeken daarover zagen al het licht en dit is er weer een. Hij heeft er nauwgezet onderzoek voor verricht, respect daarvoor: vele details worden aan de vergetelheid ontrukt. Dat heeft iets moois, maar er zit ook een gevaar in: ik denk dat de auteur een volgende keer zijn stijl meer moet bewaken. De gegevens zijn zo uitgebreid, dat het reliëf gaat ontbreken en daardoor verliezen de levensbeschrijvingen aan kleur en scherpte. Enkele voorbeelden: ‘Op de formuliervragen antwoordde ds. Baan: ‘Ja ik, van ganser harte”, blz. 96. Dat is niet echt informatief, want het gebeurt in iedere bevestigingsdienst. Wat te denken van: ‘In Dordt zijn heel veel mooie dingen gebeurd. Zo is ook onze hoogleraar prof.dr. H.G.L. Peels door ds. Baan gedoopt’? (blz. 102). Soms gaat het echt fout: op blz. 246 wordt gerept over een mogelijk admissie-examen van br. Van Rossem; dan lees je verder over een naar de kerkenraad gaan, maar… vervolgens blijkt het te handelen over het lerend ouderlingschap op de classis. Daar klopt dan toch iets niet, of er ontbreekt iets. De opgenomen meditaties en preken van de voorgangers maken dan echter weer veel goed: daar gaan zij echt voor ons leven!

H.F. Kohlbrugge, De Wet bevestigd. Romeinen 7 toegelicht. Uitg. De Groot Goudriaan-Kampen 2009, 217 blz., € 19,90.

De meest geruchtmakende preek van dr. Kohlbrugge is ongetwijfeld die over Rom. 7:14. Wat minder bekend is, is dat hij een verklaring van heel Rom. 7 heeft uitgegeven, waarin de uitspraken die hij in de preek over vers 14 deed, in een breder verband worden gezet. Wars van werkheiligheid en eigen inbreng van of toedoen door de mens maakt hij duidelijk dat een gelovige op aarde in zichzelf altijd zondaar blijft tegen de wet. Maar tevens dat hij door Christus vrijgemaakt is van de vloek van de wet. Èn dat deze beloofd heeft dat zijn Geest hem in al de waarheid zal leiden volgens diezelfde Wet. Dit alles wordt in dit boek nog eens voorzien van een historische inleiding en een verhandeling van de bekende Kohlbrugge-onderzoeker dr. J.C.S. Locher over ‘De verhouding van de Christen tot Gods Wet, volgens de theologie van Kohlbrugge’. En natuurlijk, dat kan niet uitblijven, is ook de preek over Rom. 7:14 te lezen.

Noor van Haaften, De vrucht van de Geest. Gods verborgen werk in ons. Uitg. Voorhoeve Kampen 2010, 68 blz., € 14,90.

Een schitterend woord- en beeldboek in vierkleurendruk, waarin de pracht van de natuur voor ons opengaat, èn waarin de woorden uit de Schrift over het werk van Heilige Geest in mensen oplichten. De auteur spreekt de wens uit dat de vrucht van Gods Geest in de lezers zal rijpen. Zij mag daarbij, zo kan gezegd worden, een instrument in zijn hand zijn. Een uitstekend boek om ten geschenke te geven.

Meg Wang en Heather Stuart, 365 verhalen Bijbel. Uitg. Callenbach Kampen 2010, € 14,95.

In precies een jaar met je kleine kind of kleinkind de Bijbelse geschiedenis door, tot en met Handelingen. Dat kan met deze prachtig uitgevoerde kinderbijbel. Korte teksten, ondersteund door mooie platen. In het algemeen is de inhoud van de Schrift goed weergegeven (dat wil nog wel eens een punt van kritiek zijn). Op blz. 23 gaat het even mis: De slang zou gezegd hebben: ‘Heeft God gezegd datje niet mag eten van de boom van kennis van goed (en) van kwaad?’ Daar begon de slang nu net niet mee. Maar verder: (klein)kind op schoot en voorlezen maar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.