+ Meer informatie

Tweedracht om Zijnentwil

6 minuten leestijd

Daar wercl dan tweedracht schare om Zijnentwil. onder de (Job. 7 : 43)

Eendracht, vrede, veiligheid en welvaart op aarde zijn de holle leuzen der aardebewoners, en om zulks te verwezenlijken is er door de eeuwen heen heel wat arbeid verricht; bonden opgericht en zelfs een vredespaleis gebouwd.

Doch wie verstaat de zo betekenisvolle woorden van de Vredevorst door Mattheüs opgetekend in het 10de hoofdstuk vers 34: Meent niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde, maar het zwaard.

Hoe betekenisvol voor de wereld, de plaats van het strijdtoneel, waarop de Heere Zijn Woord in vervulling brengt, bijzonder in de laatste tijden. Oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden, pestilentie en aardbevingen zullen de bewoners der aarde verschrikken, en dat alles om Zijnentwil.

Niet dat de Vorst des Vredes zelf de oorzaak is van onenigheid en de daaruit voortvloeiende gevolgen, doch de moedwil dergenen die het licht der waarheid haten, tegenstaan en verwerpen.

Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid. De koningen deiaarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tegen de Heere en tegen Zijn gezalfde, zeggende: aat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Ps. 2 : 1—3. Tevergeefs echter is hun machteloos woeden, want Sions gezalfde Koning rijdt voorspoedig en overwinnend op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid tot verplettering Zijner vijanden en tot behoudenis Zijner kerk.

Welk een tweedracht was er onder de godsdienstige schare op het feest der loofhutten, toen cle Leraar der gerechtigheid in de tempel de verborgen raad en wille Gods van Sions verlossing predikte, waardoor God op het allerhoogst verheerlijkt en de mens op het diepst vernederd wordt.

En daar was veel gemurmel van Hem onder de scharen. Sommigen zeiden: „Hij is goed"; en anderen zeiden: „Neen, maar Hij verleidt de schare"; weer een andere groep schold Hem uit voor een Sabbathschender, omdat Hij een mens gezond gemaakt had op die dag.

Sommigen zeiden: „Hij is de profeet, " een ander gedeelte beweerde clat Hij de Christus was, wat weer cloor anderen werd betwist met: zal clan cle Christus uit Galilea komen, volgens de Schrift moet Hij toch uit den zade Davids zijn van het vlek Bethlehem?

O, welk een tweedracht door geestelijke blindheid en zelfhandhaving was er onder de schare in cle dagen van Christus' omwandeling op aarde.

In het kerkelijk Jeruzalem van onze dagen zien we hetzelfde verschijnsel. En dit alles om Zijnentwil, Die toch van dit alles cle oorzaak niet is of zijn kan, doch alleen te verklaren is in 's mensen blindheid betreffende Zijn Persoon en werk. Calvijn schrijft hierover zeer terecht: Christus die eigenlijk cle oorsprong en de werker van vrede is, is vanwege de boosheid der mensen, de oorzaak van twist en onenigheid.

Gelijk de zon de kwade dampen en nevelen te voorschijn brengt welke in cle moerassen verborgen zijn, alzo ook de Zon der gerechtigheid gepredikt door het evangelie brengt cle gedachten cles harten openbaar.

Daar, waar de zuivere leer gepredikt wordt en vruchtbaar gesteld door des geestes dauw, komt leven, beweging, verzet, strijd en tweedrTiclxi., hetzij bedekt of openlijk, vooral ook in een tijd wanneer de gezonde leer niet meer verdragen worclt.

Daarom clan ook heeft Paulus zijn geestelijke zoon Timotheus met aandrang vermaand, schrijvende: redik het woord: oud aan tijdig, ontijdig, wederleg, bestraf en vermaan, doch .... in alle lankmoedigheid en leer, want daar zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraren opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot f abelen, 2 Tim. 4 : 2-4.

Tv 'vragen, woordenstrijd en dergelijke /aaruit voortkomt: nijd, twist, lasterL . kwade nadenkingen, verkeerde kr. 'en van mensen die een verdorvt \ erstand hebben en van cle waarlu.d beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin zij. De kanttekenaren merken hierbij op: Dat dit slechts dient om wereldse eer of gewin daardoor te zoeken, gelijk de bedriegelijke leraars onder hun discipelen plegen te doen, waar de één met nieuwe gevoelens, spitsvondigheden en twisten cle dis-

cipelen van andren naar zich toe trekken.

Tweedracht om Zijnentwil is het deel van alle ware lidmaten van Christus, zie het in het huisgezin van Abraham; en de Hagars en ïsmaëls zijn nóg niet uitgestorven. Hoe verbeten is hun vijandschap tegen het leven Gods. Eveneens de huisgezinnen van Izaak en Jacob. Welk een dodelijke haat openbaarde zich in Ezau en Jozefs broeders. In het leven van Gods kinderen wordt zo menigmaal bevestigd: ant, Ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn. Matth. 10 : 35-36.

Zie, de vervulling hiervan in de wolk van getuigen, die om Zijnentwil verjaagd zijn en verbannen, omdat zij door hun geloofsgetuigenis en wandel de wereld, OOK ^ ld hebben.

Hoevelen hebben dierbare uai.. des bloeds moeten en willen verbreken, omdat de onberouwelijke geloofskeuze hen drong aan de zijde Gods te staan, verkiezende liever kwalijk behandeld te worden met Gods volk (niet door), dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn, dan de schatten van Egypte.

Tweedracht om Zijnentwil veroorzaakt een geestelijke strijd in het hart en leven van Gods kinderen. Want het vlees begeert tegen de geest, en de geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilt.

Daar, waar de genade des geloofs krachtig werkt laat de kracht en de taaiheid der zonde zich gelden in een innerlijke strijd. O, hoe sterk is de zonde in haar dwingende en gevangennemende kracht. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods. Doch eeuwig voorrecht door Christus Jezus: De zonde zal niet meer heersen tot de dood, totdat wij eindelijk, dus aan het einde van de loopbaan ten enenmale de overhand behouden. Dan zal alle tweedracht in Gods kerk voor eeuwig verdwijnen en volkomen vervuld worden:

't Rechtvaardig volk zal welig groeien, Daar twist en wrok verdwijnt, 't Zal alles door de vrede bloeien, Totdat geen maan meer schijnt. Van zee tot zee zal Hij regeren, Zover men volk'ren kent, Men zal Hem van d' Eufraat vereren, Tot aan des aardrijks end. (Ps. 72 : 4)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.