+ Meer informatie

C. WIJZIGINGEN IN BIJLAGEN VAN DE KERKORDE

2 minuten leestijd

1. Bijlage 7

Instructie voor deputaten voor het beheer van de algemene kas tot steun aan de kerken ten behoeve van de verzorging van emeriti predikanten, predikantsweduwen en -wezen.

Aan artikel 8 toevoegen:

„c. de korting op de A.O.W.-uitkering, die voortvloeit uit het niet-verzekerd zijn gedurende het verblijf buitenslands.”

Aan artikel 14 eerste zin toevoegen:

„alsmede de korting op de A.W.W.-uitkering, die voortvloeit uit het niet-verzekerd zijn gedurende het verblijf buitenslands.”

2. Bijlage 12

Instructie voor de deputaten-financieel voor de Theologische Hogeschool.

Artikel 4, lid c aanvullen met de woorden:

„en uitkeringen ten behoeve van weduwen en wezen van hoogleraren.”

3. Bijlage 22

Regeling voor de buitenlandse zending.

Artikel 3 wordt:

„Elke particuliere synode benoemt drie deputaten met hun secundi die zitting hebben voor de tijd van drie jaren en terstond herkiesbaar zijn; wanneer zij het ressort van hun particuliere synode verlaten, treden zij direct af.

De generale synode benoemt een deputaat-algemeen voorzitter en een deputaateerste secretaris. Hun positie wordt door de deputaten geregeld onder verantwoordelijkheid aan de generale synode.

Tevens benoemt de generale synode de sectievoorzitters, de deputaat-tweede secretaris, een deputaat-eerste en een deputaat-tweede penningmeester, die op elke generale synode aftreden en direct herkiesbaar zijn.

De generale synode machtigt deputaten een of meer adviseurs aan een sectie toe te voegen.

De deputaten worden door de generale synode gemachtigd en geïnstrueerd. Zij zijn van al hun handelingen verantwoording schuldig aan de generale synode. Zij brengen rapport uit over hun werkzaamheden aan elke particuliere en generale synode zo vaak deze vergaderen.”

4. Bijlage 24

Instructie voor de deputaten voor algemene diaconale en maatschappelijke aangelegenheden.

Artikel 3 wordt:

„De taak van deputaten is:

a. het geven van voorlichting en adviezen in algemene diaconale en maatschappelijke aangelegenheden;

b. het geven van voorlichting en adviezen over de plaats van de kerk in de samenleving;

c. het toerusten van diakenen via de classicale diaconale commissies;

d. het onderhouden van contacten met de classicale diaconale commissies;

e. het onderhouden van contacten met bestaande organisaties in eigen kerkelijk leven of daarbuiten en voorzover nodig met overheidsinstellingen;

f. de vertegenwoordiging van de kerken bij bespreking van bovenbedoelde taken in interkerkelijk overleg of overleg van andere aard.”

5. Bijlage 25

Instructie voor de deputaten kerk en bedrijfsleven.

In artikel 2 vervalt de zinsnede: „en één ook evangelisatie-deputaat”.

6. Bijlage 49

Concept-regeling voor de kerkelijke positie van predikanten belast met de geestelijke verzorging van militairen.

In artikel 2 de tweede zin wijzigen in: „Het gezin van de predikant houdt gedurende de diensttijd recht op vrij wonen, tenzij anders wordt overeengekomen.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.