+ Meer informatie

Chr. Geref. Synode deed nog geen uitspraak over nieuwe psalmberijming

AAN SLOT VAN SYNODE VAN ROTTERDAM

5 minuten leestijd

Omdat de synode der Christelijke Gereformeerde Kerken eerder deze week niet was klaar gekomen met de discussies rond het al dan niet aanvaarden van de nieuwe psalmberijming, werd ook een deel van de donderdagse vergadering hieraan gewijd. Er was een uitgebreide gedachtenwisseling, waaruit bleek, dat er naast veel belangstelling voor de nieuwe berijming van de interkerkelijke stichting, toch ook nogal wat bezwaren zijn, niet alleen tegen de gehele bundel, maar vaak ook op onderdelen.

Uit dit debat memoreren wij het volgende. Allereerst sprak prof. dr. B. J. Oosterhoff als voorzitter van het deputaatschap. Hij zei, dat als de gemeente de berijming van 1773 zingt, ze meer let op de interpretatie dan op de woorden zelf. Dit is geen enkel bezwaar, want de interpretatie  van b.v. Ps. 43:4 als lied voor het sterven is veel beter dan de woorden van de berijming. Moeten we daarom de nieuwe psalmberijming niet een kans geven om een plaats te krijgen in het geestelijk leven van de gemeente?

Datheen

Hij hield voorts een warm pleidooi voor de autonomie van de plaatselijke gemeente. Het argument dat, als er in de kerken niet dezelfde berijming wordt gezongen, dit de eenheid niet zou bevorderen ontzenuwde hij door te wijzen op de situatie in de Gereformeerde Gemeenten. Daar worden naast de psalmen van 1773, ook nog de psalmen van Datheen gebruikt in sommige kerken (slechts in zéér weinige, red.). Dit onderscheid doet echter niets af aan de eenheid. Een andere deputaat, prof. dr. J. P. Versteeg, die hierna het woord voerde, wees er op dat als de nieuwe berijming wordt afgewezen dit indirect betekent: het aanvaarden van de oude. Dat zou echter nu niet kunnen, want die te aanvaarden zou een net zo diepgaand onderzoek vergen als dat nodig was bij de nieuwe berijming. Deze gehele discussie overziend, concludeerde hij dat hij niet overtuigd kon worden dat de nieuwe berijming tegen de Schrift ingaat. Bij alle verschil in taxatie durft toch niemand te zeggen dat de nieuwe berijming zonder meer de Schrift verkracht. Hebben wij dan het recht de nieuwe psalmberijming te verbieden?

Niet definitief

Ds. J. H. Velema uit Apeldoorn kwam met een voorstel, waarin hij de synode vroeg uit te spreken dat het niet raadzaam is tot definitieve invoering van de berijming van de ISP (Interkerkelijke Stichting Psalmberijming) over te gaan: Ds. P. Roos uit Middelharnis stelde de synode voor om in het voorstel Kievit (we berichtten u daarover gisteren reeds) de zinsnede: de berijming van de ISP niet te gebruiken voor het zingen in de eredienst — te veranderen in: de berijming van de ISP ernstig te ontraden voor het zingen in de eredienst.

Onrust

Hierop volgde een discussie over de gedane voorstellen. Ds. D. Biesma jr. te Veenendaal was radicaal tegen het voorstel-Velema. Hij was ervan overtuigd dat de onrust in de kerk veel minder zal worden als de synode geen uitspraak doet over deze berijming. Drs. T. Brienen uit Groningen voerde het pleidooi voor het houden van de „oude paden". Hij wilde de synode waarschuwen om geen nieuwe weg in te slaan door n.l. een uitspraak te doen over een berijming. Ds. M. C. Tanis uit Sliedrecht zei: „Er wordt nu gewezen op de autonomie van de plaatselijke kerken, maar waarom is er dan een deputaatschap benoemd om de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid van de berijming van de ISP te toetsen? Als de synode zich hiervoor niet mag uitspreken, dan had men (wat wel gebeurd is) deze zaak niet op de synode moeten brengen.

Ontraden

Prof. dr. W. H. Velema adviseerde de synode in deze zaak. „We zitten met de moeilijke situatie dat verschillende gemeenten deze berijming al hebben ingevoerd. Dat is in strijd met het besluit van de vorige synode. We zitten verder met de pressie, die uitgeoefend wordt van de kant van de scholen waar immers de nieuwe berijming aan de kinderen wordt geleerd. De enige uitspraak, die de synode kan doen op grond van historische gegevens, is, dat deze berijming onbetrouwbaar is. Ik durf de synode niet te adviseren dit uit te spreken. Als men het nu in de vrijheid van de plaatselijke kerken laat dan onderschat men de last, die daardoor op de schouders van de kerkeraden wordt gelegd. Daarna adviseerde hij de synode in de richting van het voorstel van zijn broer, ds. J. H. Velema, de nieuwe psalmberijming ernstig te ontraden.

Voorlichting

Een andere adviseur, prof. dr. J. van Genderen stelde de synode voor een deputaatschap in te stellen met de opdracht de kerkeraden van voorlichting en advies te dienen inzake vragen met betrekking tot het gebruik van een berijming. Ook dit voorstel wekte verzet.

Stemming

Hierop volgde de stemming waarbij de meerderheid uitsprak dat nu nog geen uitspraak gedaan wordt. Voorts besloot de synode af te zien van medewerking aan een uitgave van één of meer berijmingen na of naast elkaar, een zgn. Psalter. Door verschillende synodeleden o.a. ds. B. Bijlevelt te Bussum en ds. J. H. Velema was dit bepleit.

Een andere zaak, die onder de aandacht van de synode kwam, was de kwestie van de berijmde Schriftgedeelten. Deputaten hadden de opdracht om wegen te zoeken om verdere uitvoering te geven aan art. 69 K.O., voor zover dit artikel spreekt van de vaststelling van berijmde Schriftgedeelten. In dit artikel van de Dordtse Kerkenorde wordt namelijk vermeld dat in de eredient, naast de 150 Psalmen ook berijmde Schriftgedeelten zullen worden gezongen (door de Synode vastgesteld).

Kerklied

De synode besloot, om te komen tot een selectie van berijmde Schriftgedeelten, deel te gaan nemen in de interkerkelijke stichting voor het kerklied onder de uitdrukkelijke bepaling dat de synode zich het recht voorbehoudt het materiaal zelfstandig te beoordelen c.q. te aanvaarden of af te wijzen. Na een zitting in comité, in de avonduren, werd deze synode definitief gesloten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.