+ Meer informatie

Opbouw van een diakonale bibliotheek

6 minuten leestijd

Noodzakelijk.

Het is bij alle werk geboden zich af te vragen, of we het wel goed doen, zoals we het doen. Dat wil zeggen, dat er bezinning moet zijn op de manier, waarop we werken en op de middelen, waarmee we werken enz. Dit vereist studie en het doornemen van litteratuur over de zaak, die ons bezig houdt.

Daar het nu van het allergrootst belang is voor het kerkelijk werk om het goed, dat is: verantwoord te doen, is het ook en vooral hier nodig, dat er bestudering van de bezinning op o.a. de methode en media van ons werken plaats vindt. Dit geldt evenzeer van het diakonaat als een bepaald onderdeel van het kerkelijk werk.

Hierom alleen al is het zonder meer duidelijk, dat de opbouw van een eigen bibliotheek voor de diakenen geboden is!

Er is vraag naar.

In gesprekken met diakenen, tijdens discussies op diakonale conferenties en uit brieven van collega’s bereikte mij telkens het verzoek om wat litteratuur en studiemateriaal te noemen. Men wil op de hoogte komen van de problematiek van het diakonaat en zich nader rekenschap geven van eigen visie, werkwijze en ambtsbesef.

Dit streven is zeer verblijdend. Het is een bewijs, dat men zijn diakonale verantwoordelijkheid verstaat. Het is tegelijk een teken, dat het diakonale werk niet meer zo’n eenvoudige zaak is én verschillende diakenen op de vraag stoten, hoe moeten we in deze tijd en bij deze situatie onze opdracht vervullen.

Mogelijk.

Een goede opbouw van een eigen diakonale bibliotheek is ook mogelijk. Wil men zo goed als volledig op dit terrein georiënteerd raken, dan is dat niet onoverkoomlijk, omdat er over het diakonaat nog niet zo heel veel boeken zijn verschenen in het verleden.

Het is altijd aan te bevelen persoonlijk wat litteratuur over het diakonaat aan te schaffen, als u voor dit onderdeel een gevoelige plek hebt in uw hart en een warm meeleven.

Maar het is zeker eis voor de huidige diakonie van de gemeente boeken over haar arbeid te verzamelen en gezamenlijk te bestuderen. De aanschaf ervan zal heus geen onkostenpost vormen, die op onze diakonale kas drukt.

Het is natuurlijk een kwestie van verstandig beleid één van de broeders diakenen tot bibliothecaris te benoemen en een plank in de kerkeraadskamerkast vrij te houden voor boeken over het diakonaat.

Overzicht.

We willen niet bij de noodzakelijkheid, vraag en mogelijkheid blijven staan, maar ook tot concretisering komen en wat litteratuur noemen. We beginnen met enkele handboeken, die ons algemeen oriënteren. Vervolgens wijzen we op die werken, die voortreffelijke historische overzichten geven, waaruit we zien, hoe in de kerk van Christus door de eeuwen heen over het diakenambt en -werk is gedacht. Ook zullen we vermelden de boeken, die ons thuis brengen in de Algemene Bijstandswet, om tenslotte te eindigen met litteratuur over de arbeid, waar de diakenen in hun diakonale tocht door de gemeente mee in aanraking komen, zoals gezinszorg, maatschappelijk werk, bejaardenzorg enz.

A. Handboeken.

Dr. H. Bouwman: Het ambt der diakenen. Kampen 1907. prof. P. Biesterveld e.a.: Het Diaconaat. Handboek ten dienste der Diaconieen, Hilversum 1907.

Mr. A. J. L. van Beeck Calkoen: Diaconaal Handboek, Rotterdam 1929.

H. Hoekstra e.a.: Olie en wijn in de wonden, Kampenl929).

Dr. F. H. von Meyenfeldt: De diaken als componist der gemeenschap, Den Haag 1955).

Raad en Daad).

Uit dit overzicht blijkt, dat de bezinning op het diakonaat pas in onze eeuw inNederland op gang is gekomen. Het is zeer opvallend, dat er in de dagen van de nadere Reformatie in de 17e eeuw, de tijd van de oude schrijvers, ook aandacht is geweest voor het diakonaat n.l. bij J. Taffin en Jac. Koelman. We hopen in een apart artikel hierop terug te komen.

B. Historische Overzichten.

Heel veel historisch materiaal is te vinden in de eerste vier boeken onder A vermeld. We willen hier echter nog op vier voortreffelijke duitse werken wijzen, waarvan de eerste twee standaardwerken genoemd moeten worden.

G. Uhlhorn: Die christliche Liebestatigkeit, Neukirchener Verlag 1959 (802 blz.).

H. Krimm e.a.: Das diakonische Amt der Kirche, Stuttgart 2e dr. 1965 (606 blz.).

H. Krimm e.a.: Das diakonische Amt der Kirche im Ökumenischen Bereich, Stuttgart I960.

De brochurereeks van W. Bernouilli over: Das Diakonenamt bei Calvin (1949); bei M. Butzer (1953); bei F. Lambert (1955); bei W. Farel (1957); bei P. Viret (1958); bei Kurfürst Friedrich dem Frommen von der Pfalz (1960) bei den Heidelberger Theologen Ursin, Tossan und Olevian (1963).

C. Diakonaat en Algemene Bijstandswet.

Willen we goed op de hoogte zijn van de visie, de inhoud en beoordeling van deze nieuwe wet, dan is het nodig zich het volgend materiaal aan te schaffen:

Memorie van Toelichting op de A.B.W.

J. C. van Dam en M. J. Hoytink: Maatschappelijke zorg, maatschappelijk werk en aanverwante sociale arbeid, Afdeling III: Algemene Bijstandswet, VugaBoekerij, Arnhem (Volledige tekst van de wet met een artikelsgewijze toelichting).

Het Ontwerp-Algemene Bijstandswet. Uitgave: A.R.P. Stichting, dr. Kuyperstr. 3, Den Haag.

Prof. mr. C. W. de Vries: Van Gunst tot Recht, 1963.

Dr. C. Trimp: Het Ontwerp Algemene Bijstandswet, 1963.

I. H. de Vey: De Algemene Bijstandswet, Deventer 1963.

B. Fels en F. M. F. Fels: 250 vragen en antwoorden. Algemene Bijstandswet en Rijksgroepsregelingen, Deventer 1965.

Prof. C. Veenhof: Christelijke diakonie en A.B.W., Amsterdam 1966.

D. Diakonaat en zqn raakvlakken.

Natuurlijk kunnen we hier niet een overzicht geven van boeken over alle takken van sociale arbeid, waarmee de diaken in aanraking komt en kan komen. In „Raad en Daad” kan men al het één en ander vinden. Ook is een zeer helder geschreven inleiding het boek van mr. drs. H. B. van der Linden: Van Nummer tot Mens, Arnhem 1962. Vervolgens kan men veel vinden in: Mens en Ontmoeting, van Mr. dr. A. A. van Rhijn e.a., Den Haag 1961.

Over het maatschappelijk werk: M. Kamphuis e.a., „Helpen als Ambacht”, Baarn. Over het voeren van een gesprek: dr. E. van der Schoot „In gesprek met de ander”, Nijkerk (Rotonde-reeks), een zeer instruktief boekje, ook voor diakenen.

1) Dit boek is te verkrijgen bij Boekhandel T. Wever, Zilverstr. 14-16, Franeker voor ƒ 0,95.

2) We geven de schrijver en titel van het boek weer, zonder beoordeling van de inhoud. Zie voor de beoordeling van de visie van von Meyenfeldt dr. J. de Vuyst: De taak van de diaken in de maatschappij van vandaag, in „Handelingen v. d. Land. Diakenen Conf. 1957”, blz. 8 en 9.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.