+ Meer informatie

De vier beschrijvingen van het éne evangelie

4 minuten leestijd

LUCAS

Deze keer willen we erover spreken, volgens welke methode Lucas zijn Evangeliebeschrijving heeft te boek gesteld. Welke bronnen stonden hem ter beschikking?

Allereerst had Lucas blijkbaar, toen liij zijn Evangelie schreef, „papyrus % '-bladen of - rollen, waarop verschillende gedeelten uit het leven van de Heere Jezus behandeld werden, bij de hand. Uit de voorrede van het Lucas-Evangelie blijkt immers, dat er reeds vroeg een streven is geweest, om het leven van de Heere Jezus en Zijn Evangelie te beschrijven.

Tussen haakjes willen wij in dit verband even opmerken, dat reeds in de le eeuw het stenograferen bekend was. Ook is heel goed mogelijk, dat het door de Heere Jezus gesprokene reeds tijdens Zijn omwandeling op aarde in aantekeningen op schrift is gebracht. Zo zijn bijvoorbeeld bij de opgravingen te Oxyrhvnchus „woorden van Jezus", gevonden.

Ook verhaalt Papias, de leerling van de apostel Johannes, over Mattheus: „Mattheus schreef in Hebreeuws taaleigen de leringen des Heeren, en ieder vertolkte ze zo goed hij kon."

Waarschijnlijk heeft dus Mattheus seriën redevoeringen van de Heere Jezus opgetekend in ± 50 na Christus of nog eerder.

Naast deze bronnen, die dus ter beschikking van Lucas stonden, heeft hij ook gebruik gemaakt van het Evangelie naar Marcus.

In dit verband zij opgemerkt, dat Lucas tegelijk met Marcus te Rome verkeerde in ongeveer 60 na Cluistus, zoals we lezen in Col. 4 : 10 en 14 en Filemon ; 24. Zo heeft Lucas dus ook het Marcus-Evangelie gebruikt. Over het algemeen heeft Lucas dan ook dezelfde volgorde als Marcus en in menig opzicht ook dezelfde details.

Opmerkelijk is, dat Lucas beslist geen gebruik heeft gemaakt van Marcus 6 : 45 tot hoofdstuk 8 : 26.

Ook heeft hij van Lucas 9 : 51 tot hoofdstuk 18 : 14 het Evangelie van Marcus niet gevolgd. Hier hebben hem dus andere bronnen ter beschikking gestaan.

Naast de schriftelijke bronnen, die Lucas ten dienste stonden, heeft hij ook zijn gegevens ontleend aan de persoonlijke mededelingen van hen, die van den beginne ooggetuigen en dienaars van het Woord waren geweest. Lucas zelf. behoorde immers niet tot de ooggetuigen. Wij kunnen ons enigszins voorstellen, hoe Lucas op allerlei wijzen zal hebben geprobeerd, personen te spreken te krijgen, die zelf de Heere Jezus tijdens Zijn omwandeling op aarde hadden gezien en gehoord.

Ook kunnen wij gerust aannemen, dat de door Lucas geraadpleegde ooggetuigen hem gaarne over allerlei dingen, die zij zich herinnerden, zullen hebben verteld. De inlichtingen, die Lucas kreeg, zullen vooral de grote gebeurtenissen in het leven van de Heere Jezus hebben betroffen, die in de geheugens der mensen op echt Oosterse wijze waren vastgelegd. Ieder, die met de verhoudingen in het Oosten enigermate bekend is, weet immers, dat de kracht van het geheugen in het Oosten veel groter is dan bij ons.

Men las vroeger veel minder dan tegenwoordig, onthield de dingen veel beter en bij de Joden werd het geheugen nog bovendien sterk geoefend door de noodzakelijkheid om aan de, van de vaderen overgeleverde, mondelinge traditie vast te houden.

Wij mogen aannemen, dat de ooggetuigen in staat zullen zijn geweest, gehele gedeelten van redevoeringen van de Heere Jezus uit het hoofd letterlijk op te zeggen.

Uit de stijl van de twee eerste hoofdstukken van het Evangelie, waarin ons de geboorte-geschiedenis van de Hee-

re Jezus wordt verhaald, blijkt, dat Lucas hier Semitisch materiaal moet hebben gebruikt.

De mogelijkheid is dan ook zeer groot, dat aan Lucas 1 en 2 mededelingen van Maria, de moeder van de Heere Jezus ten grondslag liggen.

Tot tweemaal toe immers zegt Lucas in die hoofdstukken, dat Maria die woorden bewaarde en ze overlegde in haar hart.

Dit was dus één en ander over de bronnen, die Lucas heeft gebruikt bij de teboeks telling van het Evangelie.

De volgende keer hopen wij op het Evangelie zelf in te gaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.