+ Meer informatie

Gemeenschap met de werken der duisternis

6 minuten leestijd

De ganse natuur des mensen, vóór de wedergeboorte, is enkel duisternis; daar is niets dan gruwelijke blindheid waar de klaarheid Gods niet schijnt (Calvijn). Door het ontdekkend licht des Geestcs wordt een zondaar, die eertijds enkel duisternis was, licht in de Heere en wandelt hij voortaan als een kind des lichts. Hij beproeft wat Gode aangenaam is, Ef. 5 : 8-1 1.

In liet begin van de Efezebrief wekt Paulus de kinderen des lichts op navolgers Gods te zijn. en vermaant hij hen verder: geen gemeenschap te hebben met de werken der duisternis. Zij worden vermaand deze veeleer te bestraffen. Het heeft er veel van weg dat deze brief voor vele christenen niet meer geldt, alsof hij niet in de Bijbel staat.

De kerk, we bedoelen bepaaldelijk het Convent van Kerken (CVK), negeert dit gedeelte uit Gods Woord volkomen en is zelfs zo diep gezonken dat zij het gewaagd heeft de vrucht en de kracht des doods van de Heere Jezus Christus - die nooit genoeg in woorden uitgedrukt kunnen worden - zichtbaar voor de ogen van miljoenen kijkers te bespotten en te verachten.

Om deze dingen, zegt de apostel, zal de rechtvaardige toorn Gods komen over de ongehoorzame kinderen, vs. 6. Zijt hun medegenoten niet, waarschuwt hij uitdrukkelijk. Helaas, het CVK is medegenoot geworden van deze werkers der duisternis en met hen velen, ook predikanten! Het CVK heeft Jezus doen uitbeelden als „een mislukte idealist” door een toneelschrijver „die het stuk voor eigen politieke ideeën geannexeerd heeft”. Zo schrijven althans degenen, die de film zelf gezien hebben. De Volkskrant spreekt van „een haveloze prediker”. De schrijver van het scenario zegt van zichzelf: ik ben razend van twijfel. In zijn film geeft hij een leugenachtige voorstelling van Jezus, n.l. dat Hij getwijfeld zou hebben aan Zijn eigen Messiasschap. Zo heeft het CVK eraan medegewerkt, dat Jezus opnieuw bespot werd in vele duizenden huiskamers. Zoals het bij de kruisiging klonk: Hij kan Zichzelf niet verlossen, zo liet de t.v. zien: Hij is mislukt, en werd Jezus „gekonfronteerd met Zijn hachelijke messiaanse roeping”. Gruwelijker verachting en bespotting van de Zoon des Mensen is niet denkbaar. In Efeze 5 : 2, om slechts bij dit hoofdstuk te blijven, lezen we: dat Christus Zichzelf tot een offerande en slachtoffer heeft overgegeven, Gode tot een welriekende reuk. Geen groter zonde is denkbaar dan te zondigen tegen deze rijke Evangelieweldaad.

Ondanks de ernstig gemeende (en verplichte) bezwaren, die aan duidelijkheid niets te wensen hebben overgelaten, heeft het CVK deze anti-christelijke film uitgezonden. En helaas hebben vele predikanten de bezwaren en ernstige protesten tegen dit godslasterlijke stuk ontkracht door ook zelf gemeenschap te beoefenen met deze werken der duisternis. Gezien de kommentaren in de dagbladen hebben heel wat theologen dit gruwelstuk aanschouwd. De minister van CRM kan weer gerust zijn, het blijkt nogal meegevallen te zijn met de protesten, er zaten n.l. nogal wat goede kanten aan deze film, zo heeft zich een aantal theologen-kijkers zich uitgelaten. Bovendien is het zo beschamend voor de kerk, dat een aantal dominees en professoren, die toch heel goed wisten, dat een godslasterlijke film vertoond zou worden, niet geaarzeld hebben deze gruwelen te aanschouwen, leder christen weet toch dat alleen al wanneer een toneelspeler zich vereenzelvigt met de Zoon van God, dit een ontering is van de Heilige. Ds. A. Vroegindeweij noemde het een lasterlijk en duivels spel. Ook zijn vermaning heeft niet geholpen. Een scherpe veroordeling en bestraffing, waartoe de apostel de kinderen des lichts vermaant, is achterwege gebleven. Van kinderen des lichts verwacht men toch geen gemeenschap met de werken der duisternis. Een ieder, die naar dit stuk gekeken heeft, onderzoeke zichzelf en leze de Efezebrief. De werken der duisternis zijn zelfs schandelijk te zeggen, zouden ze ook niet schandelijk zijn om te aanschouwen?

Een ontstellend gebrek aan kennis, d.w.z. die kennis, die naar de godzaligheid is, toont het aanschouwen van dit soort gruwelijke godeonterende stukken aan. En wat dan de kommentaren van de theologen-kijkers betreft, de film wordt in het algemeen veroordeeld en zijn de misverstanden er door vergroot, zo lezen we.

Indien Potter gelijk zou hebben zou er nooit een kerk geweest zijn, merkt o.a. een professor op. Echter hebben ook deze predikanten de misverstanden vergroot. Want we lezen in die beschouwingen over de film ook: „Knap gespeeld, schokkend en realistisch”. We dachten eerder dat de film niet realistisch, onwaar is. Een ander schrijft, dat Potter een beeld van Jezus heeft vertoond, dat dichter bij de waarheid is dan dat we zo vaak op plaatjes (welke? ) zien. Ds. Lugtigheid zou hem liefst drie keer zien en weer een ander: „dat het positieve overheerst”.

Inderdaad, de positieve leugen overheerst. En sommigen vinden het goed dat dit gruwelijke stuk werd uitgezonden. Bij alle kritiek van deze t.v. kijkers dus ook veel misleiding en vergroting van de misverstanden. Een professor hoopt „dat het stuk geïnspireerd heeft, om zelf naar de Bijbel te grijpen”. Men redeneert tegenwoordig zo: dat God met een kromme stok een rechte slag kan maken. Is het echter geen grove zonde om de Heere een kromme stok voor te houden? En dan het gevolg wat het t.v. kijken betreft. Het toestel kan nu wel in ieder gezin geplaatst worden, want onze leidslieden kijken zelf ook. En dan lezen we vandaag in de Volkskrant: dat de KRO op Goede Vrijdag een ballet en muzikale show uitzendt over het leven van Jezus. Deze show bestaat uit moderne dansen, een experiment, want reügieuze stukken doen het niet meer. De gevolgen worden steeds erger. De Heere beware ons zinkend Nederland, dat steeds meer verzinkt in brute Godsmiskenning. Hij mocht de kerk nog een halt willen toeroepen, opdat zij zich met haar blinde leidslieden mocht bekeren en verootmoedigen. Al deze gruwelen zal de Heere alle medewerkers der duisternis eenmaal vergelden. De schuld van land en volk, van kerkganger en voorganger mocht onze persoonlijke schuld worden, want van nature zijn wij niet beter.

Laten wij bedenken dat de Man van smarten eens zal wederkomen, niet alleen als waarachtig mens, zoals Hij slechts uitgebeeld is, doch ook als waarachtig God, als Rechter van hemel en aarde, Die eenmaal komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.