+ Meer informatie

Da. A. Verhagen 3 maart 1887 - 31 juli 1959

4 minuten leestijd

Ontroerend was het bericht, dat ons vrijdagmorgen bereikte, dat onze zeer geliefde broeder ds. A. Verhagen door de Heere was wegge-ÖO nomen uit dit leven en de eeuwige rust was ingegaan. Toen hij maandag 20 juli j.l. op weg was naar de begrafenis van ds. Bel in Krabbendijke, gevoelde hij zich reeds niet goed. Terug in Gouda volgde een opname in het ziekenhuis waar hij in de vroege morgen van vrijdag 31 juli nog onverwachts is overleden op 72-

jarige leeftijd. Een grote plaats heeft ds. Verhagen in de kring van onze Gereformeerde Gemeenten mogen innemen. Meer dan 50 jaar heeft hij de gemeenten gediend, eerst 7 jaar als oefenaar en nadien bijna 44 jaar als predikant. Doch als ik dit „in memoriam" in ons jeugdblad „Daniël" schrijf, dan wil ik in-

zonderheid wijzen op de plaats, die hij innam in het midden van de jongeren der Gereformeerde Gemeenten. Zijn heengaan betekent voor onze jeugd, in het algemeen en voor ons verenigingswerk in het bijzonder een groot verlies. Van jongsaf aan zijn de kinderen en de jongeren op zijn hart gebonden geweest. Immers nadat de Heere op jeugdige leeftijd Zijn genade in hem verheerlijkt had en hij zich had aangesloten bij onze gemeente Vlaardingen, wat toen nog een Vrije Gereformeerde Gemeente was. werd hij al spoedig één van de oprichters van de Zondagsschool in deze gemeente en was hij ook verschillende jaren als onderwijzer hieraan verbonden. Voor veel oude Vlaardingers was het dan ook een aangename avond, toen wij een enkel jaar terug het 50-jarig bestaan van de zondagsschool alhier mochten gedenken en ds. Verhagen mede die avond als oprichter der school het woord voerde.

Doch al was het reeds op jeugdige leeftijd zijn lievelingswerk de kinderen deigemeente met Gods Woord te onderwijzen en ze te wijzen op het ene nodige, de Heere had groter taak voor hem liggen, daar hij geroepen werd tot de bediening des Woords.

Doch ook als predikant vergat hij de jeugd niet.

Vanaf cle oprichting van het Landelijk Verband van jongelingsverenigingen heeft hij de functie bekleed van voorzitter van het hoofdbestuur van het Landelijk Verband. Aan de jaren, dat wij als hoofdbestuurslid met hem mochten samenwerken, bewaren wij de aangenaamste herinneringen.

Wat was het ook een blijdschap voor hem, toen het eindelijk mocht komen tot de uitgave van een eigen jeugdblad om de jongeren der gemeente voorlichting

te geven en leiding te geven aan het verenigingswerk, en met zijn gehele hart gaf hij zich dan ook voor het redacteurschap van „Daniël".

De wijze, waarop hij de jaarvergaderingen van het Landelijk Verband jaarlijks wist te leiden, zullen de leden van onze verenigingen niet gemakkelijk vergeten. Datzelfde geldt voor het Landelijk Verband van meisjesverenigingen, waarvan hij ook steeds de jaarlijkse vergaderingen leidde.

Bij ds. Verhagen leefde het besef, dat wij ook als ambtsdragers de jeugd nooit mogen loslaten, noch met onze critiek aan de kant mogen gaan staan, maar dat het een levensbelang voor de kerk is, aan de jeugd schriftelijke leiding te geven temidden van de ontzaglijke problemen van onze dagen en dat wij alle geoorloofde middelen hebben te betrachten om de jongeren te bewaren bij de waarheid, die naar de godzaligheid is.

Ds. Verhagen heeft gearbeid ook voor de jeugd tot in het laatst van zijn leven. De Heere sprak echter: „liet is genoeg." Zijn werk hier op aarde was ten einde en God nam hem op in Zijn heerlijkheid om hem het loon van een getrouw dienstknecht te doen ontvangen.

Een grote leegte laat hij na, maar de Ileere doe het ervaren, wat Hij beloofde: „En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld."

De Heere sterke de weduwe in haar diepe smart en doe haar ervaren: „Mijn genade is U genoeg."

De Heere gedenke ook de kinderen en kleinkinderen, die, naar we weten, zo aan hun vader en grootvader gehecht waren.

Wij besluiten dit „in memoriam" met de bede, dat zijn arbeid ook onder de jeugd der gemeenten niet ijdel moge geweest zijn in de Heere.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.