+ Meer informatie

Harten, gewogen door de Heere

5 minuten leestijd

Maar de Heere weegt de harten (Spreuken 21 : 2b)

De Heere, (le Almachtige en Alwetende, de Overaltegenwoordige weegt al onze gedachten, woorden en daden in Zijn goddelijke weegschaal. Zijn weegschaal is zuiver en nauwkeurig, en niets w ordt er in vergeten. Uit een boek kunnen we een bladzijde scheuren, evenals uit een schrift, maar voor God kan men geen enkele zonde en geen enkele dag wegwissen, daar de Heere de harten kent en de nieren proeft. Onze medemensen kunnen we misleiden, onze vader cn moeder, zelfs onszelf, maar nimmer God, Die alles hoort, alles ziet en alles weet en alles afweegt naar des Heeren goddelijke en heilige wet. Deze w T et straft alle zonden, klein en groot, verborgen cn openbaar; deze wet spreekt de vloek uit over elke zonde, daar de bezoldiging (het loon) der zonde de dood is.

Wanneer de Heere de harten des mensen weegt zijn er twee soorten te onderscheiden, n.1. harten die te licht bevonden worden en harten die gewicht hebben.

Tot de harten die te licht bevonden worden, behoort het natuurlijk, onwedergeboren hart. Beladen met dadelijke en erfzonden, door de val in het Paradijs het beeld Gods kwijtgeraakt, leeft dit onwedergeboren hart onveranderd voort, hetzij in de wereldse vermakingen en zonden, hetzij in de kerk onder de vermaningen van Gods heilige wet en onder de lokkingen van het dierbare, zoete Evangelie, terwijl God roept: Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, al gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer." (Jes. 45 : 22)

Op de weegschaal des harten is het onwedergeboren hart een hart dat vasthoudt aan zijn opstand tegen God, Zijn Maker en Formeerder. Het is een hart dat niet wil en kan bukken voor God, de zonden liever heeft dan de gerechtigheid, de indrukken van dood en eeuwigheid zoveel mogelijk van zich afwerpt of uitstelt tot later. Het is een hart dat trots voortleeft in de eigengerechtigheid of met ingebeelde hemelkennis of met uiterlijke verstandskennis meent meer wijsheid te bezitten dan Gods knechten en des Heeren volk, die door Gods Geest hemelse wijsheid hebben ontvangen.

Hoe geheel anders is het met de harten die op de Goddelijke weegschaal gewicht hebben. Het zijn harten die sidderen en beven voor Gods Woord en Zijn Heilige Wet, hoog opzien tegen Gods knechten en Gods volk. Het zijn harten die de zonde haten en boetvaardig hun zonden met tranen en gebeden voor God bewenen. Door Gods Geest is het stenen hart vernieuwd tot een vlezen hart, dat zucht en schreit tot God of het de Heere behagen mocht op een schuldige, ellendige zondaar neer te zien. Het zijn nu tedere harten geworden, die treuren en kwijnen vanwege de zondige begeerten van hun hart. Ze hebben een begeerte tot heiligheid en reinheid en bidden dagelijks: „Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest." Van deze harten zegt de Heere door de profeet Jesaja: „Maar op deze zal Ik zien op de arme en verslagene van geest, en die voor Mijn W oord beeft. Ik zal verschijnen tot ulieder vreugde, maar die Mij haten, zullen beschaamd worden."

Harten die gewicht houden zijn harten die het tekort van al hun goede werken en deugden hebben leren kennen, tenslotte diep ongelukkig, met een onbetaalde schuld die reikt tot de hemel, met een consciëntie die hen aanklaagt en vervloekt door de wet, erkennen: „Ik ben Uw gramschap dubbel waardig." Zulke harten worden door Christus genodigd, door Hem bemind en geliefd, voor dezen heeft Hij Zijn bloed doen vloeien, heeft Hij van eeuwigheid aan de Vader Zijn belofte gedaan. Zijn Kerk met een lijdelijke en dadelijke gerechtigheid te kopen, ja, heeft Hij hen lief met een eeuwige liefde en is Hij hen voorgegaan om plaats te maken bij de Vader, in het huis met de vele woningen. In deze harten behaagt het Hem Zichzelf te openbaren als de Fontein, geopend voor het huis Davids en voor

de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. (Zacli. 13 : 1)

Harten die gewicht hebben zijn harten die met de armen van het waar zaligmakend geloof Christus omhelzen als hun Borg en Zaligmaker. Uit Hem worden ze gedurig met Zijn geest bediend als hun grote Profeet, hun enige Priesten en hun eeuwige Koning. In Hem wil de Vader al hun zonden vergeven en uitwissen en Zijn Kerk aanzien als een maagd zonder vlek en rimpel. Het is in Christus, dat Zijn volk waarde heeft. Om Zijn bloed en om Zijn Gerechtigheid zullen ze straks eeuwig bij de Heere in dc hemel zijn en zullen ze bekleed worden met de lange klederen van Christus' gerechtigheid.

Onze harten gewogen! Ook van U en mij? Welke waarde heeft ons hart?

De wereld weegt anders dan God. De wereld kijkt naar aardse wijsheid en aards geluk en uiterlijke voorspoed. De uiterlijke godsdienst ziet alleen op uiterlijke vorm en uiterlijke dienst, maar God weegt de harten naar het innerlijke, en zonder de gerechtigheid van Christus kan niemand voor Hem bestaan en al wat uit liet geloof niet is, is zonde.

Jongens en meisjes, zoekt de wereld niet, maar alleen Hem, Die de harten weegt. Alleen Gods volk is gelukig, met al hun armoede en ellende in zichzelf. Deze weg is open in het bloed van Christus. Buigt uw knieën veel in het verborgen voor de Heere of het Hem behagen mocht Zijn Geest in het hart te zenden. Zet U neer met een biddend hart onder de prediking van Gods Woord, ook in de wekelijkse avonddiensten. Zet uw hart niet op de dingen van de wereld, mijdt verkeerde vrienden en vriendinnen. Kom, zoekt de Heere en leeft.

Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren, Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren,

En die, in 't vroom en ongeveinsd gemoed Geen snood bedrog, maar blank' oprechtheid voedt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.