+ Meer informatie

Ontmoetingsdag te Dordrecht

5 minuten leestijd

2).

In de pauze was er ruimschoots gelegenheid voor het nuttigen van het meegenomen voedsel en het drinken van koffie, die vaardige handen overal uitdeelden. Vele handen werden geschud, vele gesprekken werden gevoerd. Enkele jongelui hadden het druk met de verkoop van brochures en het optekenen van de gegevens van hen, die zich aanmeldden als abonné op Bewaar het Pand en de prekensene Van Recht en Genade.

Zo werd het ongemerkt 2 uur.

Ds. Sneep van Alphen aan den Rijn beklom de kansel. Hij liet ons zingen Ps. 25 : 2, 4 en 6 en las Jeremia 6 : 6 - 17, waarna hij de Heere om een zegen smeekte voor de middagsamenkomst. In zijn openingswoord van deze samenkomst vroeg hij aandacht voor Jeremia 6 : 16: zo zegt de Heere: Staat op de wegen en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij en wandelt daarin; zo zult gij rust vmden voor uw ziel.

We zongen Ps 46 : 1 en 2. Toen was de beurt aan Ds. Van der Ent om zijn rede uit te spreken. Hij schonk bijzondere aandacht aan onze jeugd, maar dacht ook aan de ouderen. Dat bleek al uit zijn onderwerp: Het gebed — van een oudere — om open ogen — van een jongere.

Zijn uitgangspunt was 2 Koningen 6 : 17. En Elisa bad en zeide: Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie! En de Heere opende de ogen van de jongen, dat hij zag, en ziet, de berg was vol vurige paarden en wagenen rondom Eliza. Ds. Van der Ent gaf drie steunpunten bij het luisteren:

1. zij zijn samen in gevaar,

2. zij gaan samen in gebed,

3. zij worden samen gered.

Verder vermelden we hier niets van deze rede dan alleen, dat met stille aandacht en instemming werd geluisterd door jongeren en ouderen. Inderdaad, we kunnen elkaar niet missen. We zongen samen Ps. 118 : 7 en 8 en kregen gelegenheid nog iets af te zonderen voor het doel, dat Bewaar het Pand beoogt.

Ds. Kok, onze nestor, was de laatste spreker. Hij weet de Schrift te vertolken op zodanige wijze, dat we de rijkdom ervan wel moeten zien. Hij bepaalde ons bij Openbaring 11 : 1 - 4. En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk, en de engel stond en zeide. Sta op en meet de tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit, dat van buiten de tempel is, en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven… Te zijner tijd komt er naar we hopen nog verslag van in ons blad in de vorm van een of meer meditaties. Het gesprokene is waard overdacht en betracht te worden door alle hoorders en allen, die van het gesprokene nog kennis zullen kunnen nemen.

Hierna ging Ds. Kok voor in dankzegging en gebed. We zongen nog Ps. 68 : 16 en 17 en Ds. Kok eindigde met een zegewens.

De kerk stroomde leeg. Ieder ging zijns weegs Uit de reacties, die we al spoedig vernamen, mogen we opmaken, dat men blij was deze dag te hebben meegemaakt. De banden zijn steviger geworden. De onderlinge liefde is weer opgewekt. Velen hebben hoorbaar of in hun hart gezegd: tot ziens D.V. te Urk op de volgende Ontmoetingsdag. Deze zal, zoals al werd bekend gemaakt D.V. worden gehouden op zaterdag 26 augustus a.s. Wie er dan zullen spreken moet nog worden vastgesteld. Als dit gebeurd is zal dit zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt. Intussen kan men zo nodig al voorbereidingen treffen voor het bijwonen van de 4e ontmoetingsdag te Urk.

We willen de kerkeraad van Dordrecht-centrum vriendelijk dankzeggen voor de beschikbaarstelling van het kerkgebouw. We kunnen haast geen gunstiger plaats voor een ontmoetingsdag bedenken dan daar. Het kerkgebouw staat dicht by het station. Dordrecht ligt in het centrum van zuidelijk Nederland. Het is van alle kanten gemakkelijk te bereiken.

Ook het kostersechtpaar met hun hulpen heeft alles gedaan om het verblijf in Dordrecht aangenaam te maken. Velen waren al vroeg gekomen en konden al vóór de aanvang een beker koffie krijgen. In de middagpauze hebben zij al hun krachten ingespannen om een ieder naar wens te bedienen. Geen moeite was hun te veel. We zijn hen dankbaar voor hun zeer gewaardeerde hulp.

In de pauze hebben weer verschillende jongeren hun medewerking verleend voor de verkoop van brochures en het noteren van nieuwe abonnees op ons blad en op de prekenserie Van Recht en Genade. We hebben deze hulp zeer op prijs gesteld.

We zijn dit verslag begonnen met: De Heere heeft ons een goede dag gegeven. Hij heeft het welgemaakt. Nu we aan het emde van ons verslag zijn en nog eens terugdenken aan alles wat we gehoord en gezien en opgemerkt hebben, moeten we erkennen, dat we veel stof hebben om de Heere ootmoedig te danken. Het bemoedigt, dat er in deze tijd nog zovelen zijn, die op een dergelijke wijze elkaar willen ontmoeten. Maar we mogen niet vergeten — Ds. Kok heeft dat aan het einde nog eens uitdrukkelijk naar voren gebracht, in overeenstemming met de andere sprekers — dat het nodig is door wedergeboorte te behoren tot degenen, die in de tempel Gods aanbidden.

De Heere moge geven, dat mede door de Ontmoetingsdagen en door het blad Bewaar het Pand nog velen door genade mogen overgaan van de voorhof in de tempel Gods.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.