+ Meer informatie

6 Nieuwe taken van het diakonaat

4 minuten leestijd

Het is duidelijk dat de diakenen zich voor nieuwe taken gesteld zien. Reeds in de inleiding is daarop gewezen. Als voorbeeld werd De Algemene Bijstandswet 1965 genoemd.

Kinderbescherming

Dat een bezinning op het diakenambt een uitbouw van bestaande taken tot gevolg kan hebben, toont de arbeid van de nu ruim 50 jaar bestaande vereniging van diakenen tot verzorging van ouderzorgdervende kinderen van de Chr. Geref. Kerken. Uit een huis voor wezen groeide een baby- en een kindertehuis fungerende als sluis voor door-plaatsing naar eigen milieu of pleeggezin.

Wettelijke maatregelen brachten deze vereniging tot het besluit om zich ook als voogdij-voerend orgaan ter beschikking te stellen. De veranderde problematiek in de kinderbescherming (b.v. de ondertoezichtstelling in 1921 en de adoptie in 1956) leidde er toe dat er vanuit dit tehuis plaatselijke diakonale activiteiten konden worden geinspireerd. Het in 1963 verschenen jubileumboek „om het Kind” geeft een duidelijke omschrijving van de ontwikkeling gedurende een halve eeuw in deze tak van diakonale arbeid.

Dat de diakenen voor de hulpverlening aan minderjarigen zich zowel voor plaatsing als voor advies kunnen wenden tot het bureau van deze vereniging: Predikherenkerkhof 9, Utrecht, is het vermelden waard.

Maatschappelijk Werk

Ook worden de diakenen in toenemende mate bij het maatschappelijk werk betrokken. Hier en daar bestaat reeds samenwerking in b.v. provinciale of gewestelijke stichtingen voor gereformeerd maatschappelijk werk.

Deze nieuwe vorm van hulpverlening is gedeeltelijk nog in ontwikkeling. De deputaten voor algemene diaconale en maatschappelijke aangelegenheden. secr. Drs. G. van Westrienen, Sasboutstr. 94, Delft, zullen desgewenst graag inlichtingen verstrekken.

Twee van deze deputaten maken tevens deel uit van het dagelijks bestuur van het overkoepelend maatschappelijk werk-orgaan: de stichting Raad voor Gereformeerde Sociale Arbeid (G.S.A.).

Bejaardenzorg

Dit deputaatschap is voorts mede betrokken bij het landelijk orgaan van de gereformeerde gezindte voor de bejaardenzorg, heeft contacten met stichtingen voor Evangelie en Industrie en het oriënteert zich over de acties „Het Diaconaal jaar”, welke weer in een landelijke werkcommissie gebundeld zijn.

Hulpverlening aan geestelijk gehandicapten

Dat de diakenen zich opnieuw een taak zien toebedeeld bij de gemeenschappelijke hulpverlening aan geestelijk gehandicapten, is gezien de nood op dit terrein, een belangrijk verschijnsel.

Ook het besef mede-verantwoordelijk te zijn voor de noden buiten eigen grenzen, breekt meer baan.

Het begin van deze en andere nieuwe taken ligt in de Bijbelse bezinning opde functie van de diakenen in deze tijd.


DONDERDAG 29 APRIL

Dit is de datum van de Landel. Diakonale Conferentie. Plaats van de conferentie: Hilversum, de kerk van Oost (5 min. van net station)

Het the ma van de conferentie:

„AMBTELIJKE ZORG AAN DE BEJAARDE”

Vanuit drieerlei aspect zal dit thema belicht worden:

1 Drs J.W. DE KONING die zal sprek en over de Sociologische aspecten van de bejaardenzorg.

2 De heer J. MATSE (directeur van de Sticht. Land. Orgaan van de Geref. gezindte voor de bejaardenzorg over de Practische aspecten van de bejaardenzorg

3 Ds H.P. BRANDSMA die in een Slotwoord aandacht zal schenken aan de Pastorale aspecten van de bejaardenzorg.


U kunt één dezer dagen de stukken die op de conferentie betrekking hebben tegemoetzien. Indien mogelijk komen wij in het april nummer van Ambtelijk Contact nog wel op een en ander terug.

Wilt U in eigen kring spreken over deelname aan deze conferentie ?

Zoals bekend zit aan het vraagstuk der bejaarden verzorging weer een geheel nieuwe zijde die momenteel de aandacht boeit (or boeien gaat) n.l. de zorg via het z.g.n. „dienstverlenings - centrum”.

Hierover zal voornamelijk de heer Matse ons voorlichten.

Uiteraard: Het is een diakenen conferentie, maar wie precies weet te zeggen waar de grenzen lopen tussen de ambten, die late het dan ook maar aan de diakenen over om naar Hilversum te gaan, maar wie het niet precies meer weet (en daar behoort in elk geval ondergetekende bij), die wekke ook de predikanten en ouderlingen op om mee te komen, want het gaat om belangrijke en praktische zaken dit keer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.