+ Meer informatie

Met Christus opgewekt

"Indien gij dan met Christus opgewekt zijn, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christis is, zittende aan de rechterhand Gods" Kolossensen 3:1

6 minuten leestijd

Nog steeds mogen we in deze tijd na Pasen met name gedenken, dat Gods volk een opgestane Heiland heeft. Ook u zult dat wellicht al vele jaren herdacht hebben. Ik denk ook, dat u wel in de opstanding geloven zult. En daar doet u goed aan, maar... wat baat het u? Zult u met zo' n " geloof', dat slechts de historische waarheid der heilsfeiten niet loochent, behouden worden? O, dat we één ding toch nooit zouden vergeten. Het gaat niet in de eerste plaats om de vraag of ik in de opstanding geloof; hoe belangrijk dat heilsfeit op zichzelf ook is. De allesbeslissende vraag is of wij echt met Christus opgewekt zijn tot nieuwheid des levens. De apostel Paulus, die in zijn brief aan de Kolossensen deze vraag aan de orde stelt, legt op tal van plaatsen in zijn brieven verband tussen de opstanding van Christus en de levensvemieuwing van hen die de opgestane Faas vorst waarlijk leerden kennen. In één adem spreekt de apostel over: „Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zij ner opstanding.'' Christus kennen; in Zijn opstanding geloven; en met Hem opgewekt zijn, horen onverbrekelijk bij elkaar!

Het gaat er dus om, dat wij persoonlijk iets van dat nieuwe opstandingsleven kennen, en dat dit ook zal blijken in de praktijk van ons leven. Dit is voor een eerlijk gemaakt kind van God een moeilijke vraag. Wat vinden ze veel in eigen hart en leven dat op het tegendeel wijst. O, het ware opstandingsleven is een bestreden leven, dat het niet airede gegrepen heeft, maar er wel naar jaagt of het het ook grijpen mocht. Is dat bij u ook al zo, zodat u met Paulus leerde verzuchten: „Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden'' ? Ook voor de alleszins godsdienstige medereizigers naar de eeuwigheid is het een lastige en onaangename vraag, die Paulus hier aansnijdt. O, natuurlijk willen ze best wel graag een levende Heiland hebben. En eens willen ze graag met Hem opgewekt worden. Ja, aan de andere kant van het graf hebben ze wel belang bij zo'n Levensvorst, Die ze het eeuwige leven kan geven. Maar ach, aan deze zijde van het graf, in dit aardse leven is de opstanding van de Heere Jezus Christus vaak niet zo erg welkom. Waarom niet? Als ze echt uit Zijn opstanding zouden moeten gaan leven, och, dan zou er immers heel wat in hun leven moeten veranderen. En willen ze dat wel echt? Zei men dan tenminste nog maar eerlijk nee. Maar veel vaker komt men met allerlei uitvluchten en vonden aanzetten. Misschien lukt het wel om op die manier degenen die hen vermaanden, zand in de ogen te strooien. Maar wat zal dat baten in dat grote uur wanneer de boeken geopend zullen worden? O, gij allen, die dit leest, onderzoek uzelf toch nauw, ja zeer nauw, want de HEERE is een heilig en geducht God. Voor Hem is niets bedekt of verborgen. Voor Zijn heilig Aangezicht houdt zelfs het allerbeste excuus geen stand. Naakt zullen we daar staan, als we niet bedekt zullen zijn met de klederen des heils.

En daarom weer die vraag: ,,Bent u met Christus opgewekt?" Misschien zegt u nu wel:,, Waaraan zal ik dat weten?'' Dat is eigenlijk heel eenvoudig, zegt Paulus. Indien dat zo is, dat u waarlijk met Christus opgewekt bent, nou dan zoekt u toch de dingen die boven zijn; en dan bedenkt u immers de dingen die boven zijn, en toch zeker niet die op de aarde zijn. Niemand misleide dus zichzelf; het antwoord op de vraag of men wel echt met Christus is opgewekt geeft uw hart u. Waar gaat uw hart naar uit? Waar is uw leven op gericht? Naar deze wereld en haar vele begeerten? O, hoor dan toch de ernstige vermaning van Paulus om de dingen die boven zijn te bedenken en niet die op de aarde zijn. Ook de apostel Johannes roept nadrukkelijk op om de wereld niet lief te hebben (1 Joh. 2:15-17). ,,Zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem."

Ben ik niet die man, die vrouw? Ben ik wel echt met Christus opgewekt? Het kan echt geen kwaad wanneer men zich deze vragen eens stelt. Het is toch heel wat verkieslijker om hier eens over wakker te liggen, dan zichzelf in slaap te sussen met een valse gerustheid. De Schrift zegt toch, zonder heiliging zal niemand de HEERE zien en leven. Kennen wij iets van die heiliging? Ook nu weer vragen we: Waar gaat uw hart naar uit? Waar is uw leven op gericht? Op de dingen die boven zijn, waar Christus is? Mag u door genade jagen naar levensheiliging als vrucht van ware Christuskennis? Verlangt u ernaar om veel vrucht te mogen dragen, omdat de landman daar zo'n recht op heeft? Is het uw begeren, dat uw Maker op het hoogst geëerd zal worden, en dat u daartoe geheiligd zult worden? Het zijn kenmerken van een leven dat door Christus vernieuwd is!

Als we tot hiertoe zo nadrukkelijk hebben moeten stellen, dat het voor onze zaligheid absoluut noodzakelijk is om Christus te kennen en de kracht Zijner opstanding, dan is dat niet om daarmee te betogen dat het vrijwel onmogelijk zou zijn voor dode zondaars om tot leven gewekt te worden. O gewis, vanuit ons, die dood zijn in zonden en misdaden is dit eeuwig onmogelijk! Nooit zullen wij onszelf weer levend kunnen maken sinds wij in Adam de drievoudige dood hebben verkozen. Maar wat wij nu volkomen onmogelijk hebben gemaakt, dat is mogelijk bij de HEERE. Juist voor verioren zondaars die hun doodsstaat smartelijk inleven moeten, is de Levensvorst Jezus Christus zo'n gepaste Zaligmaker. Ach we weten het wel, dat er buiten Jezus geen leven is. Tot wie anders zullen ze dan gaan dan tot Hem, Die niet alleen woorden van eeuwig leven heeft, maar dat leven ook om niet wil schenken aan rechteloze bedelaars. We zullen in de achterliggende weken wel veel hebben mogen lezen en horen van Hem, Die de dood overwon. Laten we dan in ieder geval dit éne niet vergeten: in Jezus Christus is oneindig veel meer leven te vinden, dan er dood is te vinden in de grootste zondaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.