+ Meer informatie

Geen geld voor cultureel plan

Raad Ridderkerk bijeen over meerjarenbegroting

3 minuten leestijd

RIDDERKERK — Woensdag Is de meerjarenbegroting van de gemeente Ridderkerk in de raad behandeld. De sociaal-culturele aspecten hebben daarbij weinig aandacht gehad. Reden hiervoor is dat het sociaal-culturele plan nog maar zo vers is dat dit niet in de meerjarenbegroting kon worden opgenomen.

Als gevolg hiervan kunnen diver- ringen die nu niet of bijna niet aan se prioriteiten, die bij de behande- bod komen, meer tot hun recht zal ling van het sociaal-culturele plan werden genoeriid, niet tot uitvoer worden gebracht. De belangrijkste oorzaak is, dat er geen gelden beschikbaar zijn. In de beleidsnota wordt onder andere voorgesteld om deelnemers, vrijwilligers en beroepskrachten te betrekken bij het beleid van organisaties, die sociaalculturele activiteiten uitvoeren. In een onderhoud met één der fractieleden van de SGP, ir. C. Kok, bleek, dat de SGP het idee zal gaan opperen om twee raden in het leven te laten roepen, om zodoende de groepegevQrmd moeten worden. De raden zullen moeten bestaan uit afvaardigingen van de betrokken instellingen en verenigingen, die de gehele subsidie van het rijk, vermeerderd met een opslag uit de gemeentekas ontvangen en deze gelden onderling naar evenredigheid moeten verdelen.

Voorstellen

Onevenredigheden zoals heden het geval is met de zogenaamde „Singelschool-jongeren" — waarvoor enige tijd geleden grote bedragen gelds ter beschikking werden gesteld voor nieuwe huisvesting — worden door de verenigingen en instellingen onderling opgelost, omdat ieder aan zijn eigen trekken wil komen. Genoemde raden zullen gezien moeten worden als zogenaamde „artikel 61 instellingen". Zij zullen met plannen en voorstellen moeten komen, die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Een en ander houdt in dat de ambtenaren worden ontlast van diverse werkzaamheden en het geheel wordt dan uit de politieke sfeer gehaald. Het particulier initiatief kan dan zeer goede gestalte krijgen. Als dit voorstel te zijner tijd gestalte gaat krijgen zal — zeer tegen de zin van de fractie van de PvdA — weinig ruimte overblijven voor het aanstellen van beroepskrachten voor vrouwenorganisaties etc. zoals in de beleidsnota als één der prioriteiten naar voren werd gebracht. Als de subsidie-verordening voor het jeugdwerk wordt behar deld zal door de SGP gevraagd woi den om ook levensbeschouwelijk instellingen te subsidiëren. Ir. Ko vindt dat het een discriminatie is, al bijvoorbeeld kerkelijk jeugdwer van linkse groeperingen door d overheid gesubsidieerd wordt. „Hie wordt geweld gedaan aan levensbe schouwelijke instellingen". In d praktijk is gebleken, dat iüStèSïfi gen een beroep deden op de gemeen te om subsidie te verkrijgen gée: medewerking kregen, orndot'S^T-ile vensbeschouwelijk waren' ingè steld.

De gemeente relateerde d aanvraag niet aan de noodzaak, ter wijl er gevallen bekend zijn, dat he ministerie van CRM wel subsidi verstrekte. Door deze verordeninj in genoemde zin te verwerpen zal d gemeente ook de levensbeschou wing van iedere burger moeten res pecteren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.