+ Meer informatie

Commissie Nederland I.F.E.S.

3 minuten leestijd

In Nederland bestaat een Commissie Nederland I.F.E.S. Deze afkorting staat voor International Fellowship of Evangelical Students. Toen de Christelijke Gerefomeerde studentenbond nog bestond was ook deze vereniging aangesloten bij de Fellowship. Vele oud-studenten bewaren aan de I.F.E.S. de prachtigste herinneringen uit hun studententijd.

De Commissie (afgekort tot CNI) heeft stafmedewerkers in dienst die behulpzaam willen zijn bij het opzetten van studentenwerk. Ook kerkeraden kunnen van het advies en de zeer gedegen kennis van de stafmedewerkers gebruik maken.

De CNI organiseert toerustingsconferenties voor belangstellende studenten.

Wat is en doet de Commissie Nederland I.F.E.S.?

De CNI is het samenwerkingsverband dat verschallende Nederlandse christenstudentengroepen samenbindt. Via dit samenwerkingsverband zijn deze groepen en verenigingen aangesloten bij de IFES (= International Fellowship of Evangelical Students ).

De aangesloten verenigingen en groepen zijn:

CSR (Civitas Studiosorum Reformatorum) in Delft: studenten uit allerlei kerken, vooral bijbelstudie en werkgroepen m.b.t. de relatie tussen christen-zijn en de wereld, waarin we leven.

CSFR (Civitas Studiosorum in Fundamente Reformato ): studenten vooral uit de Gereformeerde Bond in de N.H. Kerk, Geref. Gemeenten en Chr. Geref. Kerken; vooral bijbelkringen en studiekringen over reformatorische theologie of andere onderwerpen. Disputen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Wageningen, Leiden, Groningen, Delft.

Ichthus: de evangelische studentenbeweging Ichthus heeft groepen in Utrecht, Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Wageningen, Tilburg, Nijmegen, Eindhoven. Vooral bijbelstudiekringen en evangelisatie.

TSG: de Theologische studenten Gemeenschap is een landelijke gemeenschap van studenten aan de verschillende theologische faculteiten en hogescholen, die elkaar willen helpen bij de theologische studie, de groei in een persoonlijk geloofsleven en het getuigen van de Heer Jezus Christus; in dat alles willen de leden van de TSG zich duidelijk onderwerpen aan Gods Woord.

In Utrecht, Ede, Enschede en Kampen zijn nog andere groepen, die contacten onderhouden met de CNI.

Afgevaardigden van de verschillende groepen ontmoeten elkaar regelmatig; ook hebben in verschillende plaatsen de groepen wel gemeenschappelijke activiteiten.

Ten dienste van de bij de CNI aangesloten groepen staan de twee stafwerkers. Behalve de CNI-groepen, helpen ze ook verenigingen, die niet bij de CNI zijn aangesloten en stimuleren ze het ontstaan van christen-studentengroepen in plaatsen of universiteiten, waar zulke groepen nog niet zijn.

Hun activiteiten bestaan uit het geven van bijbelkringleiderscursussen, trai-ningscursussen in evangelisatie; ze organiseren speciale trainingsconferenties in de zomer, onderhouden de contacten in het binnenland en met de buitenlandse zusterbewegingen.

Er is een toenemend contact met andere bij de IFES aangesloten evangelische studentenbewegingen. Dit internationale contact helpt de Nederlandse studenten om een steeds duidelijker visie te krijgen op de wereldwijde Kerk van de Here Jezus, tevens verdiept het de aandacht voor en de betrokkenheid bij de taak om het evangelie in de hele wereld uit te dragen.

Al dit werk staat op een duidelijke grondslag (die van de IFES) en gebeurt vanuit het verlangen en met de bedoeling om aan alle universiteiten in de wereld, dus ook in Nederland, het evangelie van de Here en Heiland Jezus Christus bekend te maken.

Uit de CNI is een stichting voortgekomen, die giften inzamelt voor het internationale werk en die tevens optreedt als „werkgever” van de stafwerkers in Nederland. Dat is de Stichting Nederland I.F.E.S.; gironummer 134682 tnv. de penningmeester der SNI te Amsterdam.

De SNI geeft ook een 11 maal per jaar verschijnende nieuws- en gebedsbrief uit; de naam van deze brief is IFES-nieuws; door het hierin gegeven Nederlandse en internationale nieuws kunt u meeleven met en bidden voor het werk onder studenten.

Nadere inlichtingen over IFES-nieuws, de plaatselijke groepen, conferenties (o.a. voor aankomende studenten, voor bijbelkringleiders enz.) bij:

Willem Ferguson, Riouwstr. 29, Utrecht (tel. 039-943662) of bij

Edjan Westerman, Rijksstraatweg 27, Baambrugge (tel. 02949-1309).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.