+ Meer informatie

Christus contra Mohammed

4 minuten leestijd

..Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden." (Matth. 24 : 9)

Het zendingswerk heeft in het algemeen veel tegenstand te verduren van de volgelingen van Mohammed maar in het bizonder wel de christelijke kerken in Zuid-Celebes. De Christenen in het gebied van de Toradja-kerk zijn de laatste jaren wel erg beproefd. Die Toradja-kerk omvat ongeveer 400.000 zielen en die mensen vormen het wit, waarop de Islam (het Mohammedanisme) zijn pijlen richt. Twee jaren geleden begon Kahar Muzakkar met zijn terreur tegen de christenen. Er moesten schattingen opgebracht in de vorm van rijst en karbouwen. Dat kon er nog mee door, maar het jaar daarop volgden gevallen van mishandeling van volgelingen van Christus, die niet bereid waren over te gaan tot de Islam. Tot dit overgaan werden ze gedwongen. Kwam er verzet, dan w r erden kerken en scholen in brand gestoken of gesloten. Een predikant werd door een bende gruwelijk vermoord en twaalf anderen verloren met hem het leven. Geen wonder dat velen gingen evacueren.

Ter gelegenheid van het bezoek van president Soekarno aan Celebes, heeft de Synode der Toradja-kerk een schrijven gericht aan de president, de regering en het parlement, waarbij ook een resolutie van de Christen-gemeenschap was gevoegd. Dit schrijven luidde als volgt:

„Wij Christenen, in het gebied Luwu (Zuid-Celebes), die thans zonder enige redenen worden gehaat (Psalm 69 : 5) alleen maar wegens de naam Jezus Christus onze God (Marcus 13 : 13), die zelfs uit onze kerken worden verdreven en vermoord door de Darul Islam en de Tentara Islam Indonesia, die daarbij veronderstellen een goede daad jegens Allah te verrichten. Wij, die worden belemmerd in de uitoefening onzer godsdienstige plichten, worden mishandeld, worden gedwongen om tot de Islam over te gaan, verzoeken de regeringvan de republiek Indonesië gehoor te geven aan bijgaande verzoeken en daarbij bidden wij, dat onze verzoeken worden ingewilligd."

In de overhandigde resolutie werd gevraagd om wapens, teneinde zich te kunnen verdedigen, en indien de legering niet in staat was om financiële redenen de Christenen te bewapenen, of ze zichzelf dan van wapens mochten voorzien. Het vorig jaar was de regering ook al in kennis gesteld met de gruweldaden van de zijde van de Islam, maar tot nu toe was er nog niets van maatregelen tegen de terreur vernomen.

Wat de regering van Soekarno nu zal doen is op het ogenblik nog niet bekend.

Uit dit alles blijkt weer heel duidelijk, dat de leer van Christus de wereld uit moet en dat de Islam met alle middelen tracht dit doel te verwezenlijken.

Wat heeft de zending een grote strijd te voeren tegen de Mohammedaanse leer! En wat heeft de Islam al veel terrein in alle delen van de wereld gewonnen! De bekering tot de Islam is heel gemakkelijk, want ze bestaat slechts in de uitspraak van de korte belijdeniswoorden: „Er is geen God dan Allah, Mohammed is Allah's gezant." Menselijkerwijs gesproken zal een heiden gauwer tot de Islam overgaan dan tot de Christelijke leer. En hoe te denken van het overgaan van een Islamiet tot het Christendom ? Bij de mens is het onmogelijk om een volgeling van Mohammed te maken tot een volgeling van Christus. Gelukkig dat dit niet het werk is van een zendeling maar van God. En toch is het de roeping van een zendeling om niet alleen de heidenen voor Christus te winnen, maar ook Mohammedanen. want ook deze zijn op een vreselijke dwaalweg, daar ze niet geloven in de Christus der Schriften. Door de Islam zijn millioenen mensen bijna onbereikbaar geworden voor het Evangelie. En dat niet al-

leen maar ze verhinderen anderen om in te gaan op een. geweldige manier, door vuur en zwaard.

Hoe zou de bede „Uw Koninkrijk kome" wel geregeld op onze lippen moeten zijn, wanneer we maar een weinig gevoelen van de grote nood van de millioenen, die zonder kermis verloren moeten gaan! Maar hoe moet ook onze bewondering wel stijgen voor hen, die hun leven inzetten om te werken voor het Koninkrijk Gods te midden van list en geweld en verbeten haat, ploegende veelal op rotsen.

Hoe hebben de zendelingen ons gebed van node! Zouden wij daar wel van doordrongen zijn ?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.